Page 104 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

p i a a i
HT
"1X1X„ —
“ITT
t o m r p .111*11*771 t o a a B P n B B n p in t o
B3TT
/ in i ’? m i a x ’w ,n « r rn a i ^ x m n n a 1? pn x 1? trrnpn V a n n x iasn a ^ i p m n
.m a n p n n r s m i p a i p n *?3 Vy nV’ s xan , i r t a n 3 ncrrn m n n a * m w
am xn l^ y s na m a y ? ,a n 3 f f *»3it^n *?a ^ y ,n*?x a n s o »3 »a i33aynn
.n i a n p n n n n a t o
i b i
^
x
D inn3 “ip’ ya ,n , s “u i s , om m V i a n a inna -u s n V it f
n x n m v t o ,n u n y
is
ss
1?p v ,a n n x t o aiV»xn n n n n a V
d
n r xV
it
nsmaa
.Dnn,) nnna amxn ix^xintr ,anson bo
/ a to r v n i ,l?
33
n romaVnn
'iw
oism upaaa i x y i p m ix
3
i nT noi
33
nosV mann /an a r m^sn -n ro ,a ton num nma /D,,
3
a“i’? mm n
3
wa
m s ix a p i npnaxa ^ x n r saan t o a^nm an so p i nipmy nisirc n nn n a a
n nn n a Vy anmiaipna amxn an so a ^ x aiV’xm n n n a Vaa .nnnx
msoma a p n a n D’ anrnn nx /ip’ yn xim ,p i mormn nx ix ’ xm p a ,npan
*p *?y a^nnxn n n n a lVamv a nm nnx ix t o nam naoa ira s 1? .mxwn
13
aitra .anmixsina amxn la^tr anmupoa nxw ,iVid aViya omn ’ anp in
p ,3s17 “iaav an so ix ’ xim ,p n n n to a nonn nx ixVrn n^x n nn n a a pn x1?
n a^ a amxn ix^a p a .anV c a n p n nnx ixV*ai la ’ ton x*?x ,piwna iVtx
na *p *?yi pmnn m x t o mnm aViya nsisnV anson p t p Vyi naitzmi nVisa
.na^xn m p amaxn n n n xn mp-’tr1? oya x1? amxn
wv
ix’ sin t e u r nnsoa o^ox^pn anson t o n^x n n n n a * rto ,*ny n^oia
nnanm ixnxa nami nnn nnoiaV a p n a i a^aitr ois*r na*r amxn
nmxn *?aai a’ pnyn ’ sv ’r a a nos1? nnan p p m j to a 1? ,na .Vxntzr-rixai
n m a ixarv ^a^atra mxa *
3
s^a nnx isan nnann n ’ x*?mnxn n n p .n’ snam
npn i x r nTn o ismm p a .no’ran omax t o n ^ m 1? oianna nx inai naai
nas*rnn naa a^ n x a n^x nxi — nnanm ixnxa “ip’ ya ,a’
33
"i t o ns^m mm
mini1? a n a tom nnoia lya1? ix*»sm an a’ t o i n ’ aaa .nxa ipsixm m isa i
mnn^npna an “iaa,’T,?irr amxn nxsma in va aipa .a n p toi nosV nnan
^■rnn laT1? ly i npmyn nsipna *7nn .ixiVai aViy a’ S’ pan ,nn aya aViaa a an
naa ,nT o is ia ixxn losiatr o^aitr n y 'pn a m itr nx r ’ sa .nxiwn ’ a* man1?
,npnax m n ’ t o natrn n so / n i ’ s^n, /'aim,, /a ’ annxn apnan) msipnn,,
tmpirn px*?a .“i .x n p myaw /,,*?x“itr, ,/ raipn ^lam^ ny-pna /ai*nnw
an s io 1? a’ tznpian /a,»
3
itr nnan'Vai’ -n so ^ x i r nana napm ’?x“iw,,' n x
,7
.maiw mraaa b^oodo nxxim a^apn^a*' m ’ tr “ipn “ipt3 nx .*nyi a^aani
^aa’ TVitr amxn nxsm ’ aionp nx ^a ’ra anmiawa i*?px miaa*? “imaV
n a x s
3
x*7 a^ix .^ y 1? *iaT
3
n ,“isoa ana np-iav’p p na’ tm n^nsa p ^yw
m n s p ,n*r»tr :ntnnn nnayn nnson omna a’ a i o ip n a r x xW i
3
nam
xxa
3
x1?sa nx .n y i a^iyn nnsoa n n a y 1?o^aiann ,an s io p n a msiox ,niTna
t o la nm a iw io s ix .’ ^ to ia^T .•», r a i
3
P*i in’ y w n^pa .n ^’ p^n .v ?ixa
“ipt
3
nioa^ .i iy i no^n .x n ’ tr mia’ ttn ,nioa /n,aon x ia ,a nn so /no^,',?
t o mnxix^n i3” i r n^*?n ipn omna .iia^n n so i nnayn n ^ n ipn oinn
.a'mwn i3mi3iw,7nwiy1?aTsx x1?ms^ya
/trn ,,,',?i n n a y 1?aipwoiao am
3
92
JEWISH BOOK ANNUAL