Page 105 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

KRESSEL / SHULSINGER BROTHERS
93
t o n n ’ai ,ap xn t o a n a r ’V i^x ,aViy n x 1? a ’x x r im xV n^x "nnx ix ,,
p w ^ V i a n aa x^x a p ’s ia n p i x1? amxn vn ixai ,nanan nx m y w ^x iaw
.an son i x r on Drawn Vy
/in* aa a p p i a i d ^ 'to d mVna amxn iw y la qxw ,*mx omna ainnai
a^aion *?a nx oyas o^xxia iax ixs .n nn so i w n ” nw 1? omn xm x*?n
y p a n w a aya b p i t i nia^sa ,n’ta iepK ,n v s “ia ip ,nmoom :a « n n s o n
p p nnsaw l?xntr-’ niVpp^ m a r- n so ,manat n s o ,tnsa n n an -m x ix a i
msiox ,nnan 'mx*ixa mavxn n nayn nyian nvrVin ,nxiwn "ipn ,nxitrn
,(roax *?xr ,a*iaana o^n) mavxn nnayn nyiana
d
ip
x
t o
c a n s
t o amana ^ n a n ^ a v 'n s o
,v * in
ip n 1? opas / n n mBX^n1? n n s i ’jp ’xax
nn&V?p'xaxa wn , , „ man , i tw p ^ n ’ax-p ., ,(v^y nso p i ) n m a - p i n
ns’ n n s o p i , ( ^ 3 .w nxa -ippa) n n s o *?y nm p p moa ,nvaiVinax ,m n p
,npoan iY ia nnp ,n x n w ., .* ,mx*ia ,p, i v ,,7 nxa (m tnai o m s ’o ^ n ’w)
,woxpo .t .a ,-ipi1? nsVa ,-iaan.•>., ,oV»,V r a x ,?a , ix a * iy ix o n sx ,-iaaxa p 'x ’x
oa mwai n^aaxa b p i o t s n y <roia .n y i poa^D ’wt ^ r n /p’owoxVa a p y
.m n s ix a
iso ,, :p s V ia t o Vnan i^ysa nx v^xa n,s*iavl7a,’an omna
V in Vx-ity m Vnpa a n a y a n s o Vy B’ainnn m a ’c n law / p a x n y a ia y isn
□’a i m t o ’maxs^x n o ’s'? ,aw nn nso mt .nyxa nn^y*? i y i mVnaa
oyi n^x o n so *?y wx-ia lannw a^waxn nx ,m nm aV yn a m boa n’m n 'n
omxa on an an .onson wxna ma ipanab* a nm aw ia,vix on son nysin
n w s ’xw ,
0
’ainn B’ soixi am m mns *?y a n n n ,an’xxxx ix on ,im c a n
l a n n ^oaan^na ix m - ry aw on^axn i im a i m x *?d .onson t o onysin
m a y p i t .onson omxa •ty-inst’? ammaw nxwa id i a n m a n n
npnn *?y ixsa a n a 1? iax p w ,p-imn in x 1? nm a i m a ’wn n a n mVxoaaiaia
*?x-iw> ’x ia p t o n m o o p oa mit .-imp D’n r j n m a ipa1? n yanw ,-iso1?
.'xxan nx-in n ’ ^y nannaw ,nm n n n’ s ia ix ’ am
,D->ton'>1? iawi o^aw nasi o^wan ^s1? a ^ w n p ixx
'1
-iaa,,T
17
iw cnxn
-D’m n ’ onsoa oViym nnan -m x ix nnn ' nx lann o'awn 'rav iwaaw nnx
*7
.Van ^y o^ am ’ nnaa pw ^ w i t ^ ntn on in m a x on o^ix .i^m Via poyn
n^xan1?iaxy Vy ^onw ,*?xiaw b’tr iman o’ t o n ' a nny o” n onman onxn ’ aw
m iry-i nxxm1?
v
nn
*7
nDTnx n^xn om o ams .’ s ia ispm ’ V ian oVysa idt
/nn so-m a-in Vysa
n i s p xm laanViw onxn t o o'rysa n s p .Vyisn Vx
.’
7
X
1
W’ m am nn*
7
in ^st Vy la iw n nx yaow