Page 110 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

98
JEWISH BOOK ANNUAL
ny*r„ r x o r * r x n x s
v w ' v x iw ' ?
op im y a nx3 o t r 3 oxn Vypsio nov
y^yiopx i a m p i o x p n x p ysya^x ya^r o p im y a s x *t»ik oxn i y , n y r r p
n r r tx « n y t y a n x s Viw r n ,o3ny*?yaonx D’ x iy a oxn y a ^ v r x .Q’ v s y
* i .(B^pH nyBV n = ) /x , ODOx, x ‘r n /, : r x , , ny ,7XB r x ‘r x r r x n y t r o y o o y
yooDyn n .ionn*r r x 'p n p o n n x * i y ‘?D, H waa dd -jktkh oxn aaiaya^x
n r r o ’ B lyayaax
m
iyp iy a o xn aaiaya^x x im y a oV x a r r r x ooaij? n s ys iow
oxn ^aVm r « C n traa iay a^x n = ) "ywDW’V’ffDix y’ x aV xn xon , , r x .oaxn
o sn xnx a ny oxn o\zny ix :nTx ’ n y V x a t t lyany1? p n n y a a x ^ypaio n ov
. n m s y t rn o y a x y a — i m y o n n y a n x i y b , , j nxany i .lya iV a — im y m n
yonyonanxs iyayD” x i y nnx*r mo m x n x ^ o a y a x a n x ny cany1? o r r nxa
T t Vxt -iy , im y a r x V x n r r .o y 's x n a x o x s m i1? ,ioynon xa n s o y ’ xpvrxnDyn
n x Vxa’ a n x m x nyVay ixaxa r x r n Vxt o x n a a i a y c x x i 'jxbd x lyany^onx
,osnn n y i = ) "y^aytPTXTii,, n n n s p y a n y a 'x lo^a t i x ty ay a^ x o n x m *?xt
“M ^ x n p a r x opyo ff o x n (p im o n x
q v i
n s ooaij? h n x "nox-iym '? n y w o o n x a in ny*T n m i x lyaarra’ a n x s *r
— *7XD o^ypaio nov r x r x ,on sa iyaaiayar ,X ' ,n io x p , nxp n x y?3a "n yV x a
x m x nxa /iwaya ooaip « n x i tzn ix aaina’ an&D y a ro y n x y o x nxa otzra
oVypaio nov -ixs m a ^ n nyaya^x ix m a ,on s nyff',sx n a x ,’a nyoynpaxp
lya’ anyo nxa o t r a iya” T, i i " t x x 'o y n o n x s , , / y x ’ po*
, n ^
2
,nya nxa .n x a in
r x ox iaxa p m oxn n y o n m m x nxa ,ooaij? ny&roox 'rs n r r n s o p y a n s
yaym tznx s p '>rnyoj?xnxD ix n a iDxnstr y^x r x “n o x iy w 1? n r r
.B sx ttn ax1? n x nyoj?xnx:> la^ n r cx a n s o^asix v^nN n j?u>b
J
yaya^x ya^T nx lo am r yw o o n x am oVypsio nov itznix aavra’anxs h
,oyaxaonx
v w i k i w
'?
nx y w n x n y s ya” T r x op im -iy oxn n io x p n x p
p n x /loany r x r^D im a mx . t t nxs yayo yoaxoynyoa^x nxa r a x r x
^ypsio non ,nxoj?xnyn n r r oxn / n y xm p nrr,, ns nyai3 zioaxanrr
□••••nn n oa^nwxa ny m moxpnxp x y3” T
nyowny
i v i
nnx op imyasx
yaaxa x ny oVxn oaxn v x r x /r ‘?, sn nx rvVo r x o^ow ny m ,rp o n x l?o,'WT
Idiwd x ny oVxn oaxn nyo^mx nyn r x ^ iwpyow iw * ro n l m ’a '^ y a x nx
la nw y a m’ow a3i3yD, ,x n y i nyosix oxn oon trsnx
i v i
r x .'rxnsxo lw o m
nx oaynya r^x opnxa
Vnxp tx
,nnTn ,9 ',?y DT’mxa TonxVo ’WT
n n
nTx m —
•laxT-m^nn ima r x as^xi^s iyaip3x oyn rx i^ x n y n y'rx’xxo
h tx
l^ o o n x a m x nx (moxpnxp x) a3i3yD’,»x x ns uav^savnNTi^ ny*r ox
a3i3yD” x n y i ns asmy^pnyi x m ^o on^x^xpsiD oxn oopyo oysyanw ya
x ns T,l?x3x nx axTonnx iw^oonxam mx axaix-osyay^saxp x m ” o nx
ix ix r a onx oopxn ^ o s 'w ya nyw ,^,’,, n r r r x oVxowya n yw nx o o ’n 'm o ’np
Iin pyppmKmn pa nan npi :iik / p y 1? !” » l’K siV’n 170, s«f> o $ t , ^y'jypjiD "i»t :yt
10
.(13’ iK ,2 , i nn y a )
p v h k in
3 w n h n y p v ?