Page 113 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

SZEINTUCH / HUMOR AND DER TUNKELER’
101
/lymy^-iKD nnx ^ a y a n r x ny^ypaio
i v i
no i c n o s n x h tk o a w x a
isniya r x 'o m "ly^nyV-ixD, r^p
nx
t y r n
r u m t r -pix oxnya oxn oy, ax’?xa,’a-iyo no o^a-ixs n r r ox . n t a y a
r a y a n oanKa iaKn okii ly a ^ -w ywn” y a r -ikd ixaynpyoaxp ytrraxaxpy
y i y n on 1? > ’ i i .in iy a d-ikt r x ^ypaio nov m oy i nxa ^yaanyV-ixa iaya ix
’n *?kt "loaiiK'oaaiV’ni'iKS,, -iks tk onrrKsya -lyayan n pKn ixyTya
"ly^iTy’nKD^ -ikd .oy ’r ’a-onoa^K ny * lie ny^o crnoaan p y n o^xxxa
y’ayan r ’ p *?ypaio nov n s iyaip n x s .o-irrxsya i>u»a n y^ o t? r 'P *n iaxn
13KHVypaiD nov 1X3 .*iy” Ott XTXl^XXXa 0S-IK7K3 DttPJ i y 3 ’nW y tTV ’ iaxn
oaypya n y jy a n *t iaxn di-ik •»itk m 15.o-iyra-iKs moaan jp i p t t t
on1? :dhps nxa r i a i ^ ' i n s s * rK okii iik "my^-iKE), k t’k okii lVyotfooyQ
T’K ,003-iy lsniya r x a ip ^ a is -iyr anK .a ip ^ a is n s aam ssnK iik ly a ^ s h
no t t o ^ p aip’Vais m -iy3K anK ,"a3iTy*nKB„ x r r o tx ib^o x « t -ikd oy
“ . 'aa i ’rm - iK S , k r x 'o tx ib 'o x isniya *n ixd oy r x ,-iyoay^ya
i n i , r ,l?x -iyoay*?ya -iy i aiaya r x 'x :nona na’^ a ^navr1? x'tmp x n m
r x ’ x — -ly^ypaio m no yp o r ix a in x
v m ' f t
'x p y n Q” a onx oay-ia -iy
h lix j?ai*io
oxn pos o r r ip^oay-ixa ix n a /p^x -lyoay^ya - ir r auya
maK*? ,iayayaon-ix iaxn ,y 'ay an r x n y ^ o m o a a n n s yo^yotmsK
x ’ lya^sya - ra oxn oMpeoa*iy n s n y ’ ff - ir r tapy1?p iw ax n rm T 'aa^m -iKS*
r x tx ^ya’otrxa nx pos o y i n n ix ipna n a ^ypaio nov n s maria h r x
l is ix am
i n
onynya — y 'X 'a w r lyp n ap ay iv xa opai-io . * . * ix rxraayp
- ir r ix xpm nxa -noK-iyo,',ro a3 i ‘vni-iKD -iy i ix o r a riy^ypaio -iy i
10
’a naia-ixD rK oxn nxan x ypxo osKiznKQ oxn ,oiaya n s "nox-iyo''?
ny i ^y^yo xoonx na ix oanyV oy m ^yaypnyi nx lya-iy1? n s oyxx-is
17
.
1
' M K i w ' ?
l y i n s lyp^oy-ixyo nx nxTx^s " ly tr a n a
n s — ray tyooa-iy ix x i n -ixs t 'x , r i « xnaoa -iyT r x -ixam xm o n
“l y n ’ ’
m
n s aai^pmoax -iy i o’a lyaana’a i x s y-i’x n s opaiDiaxotr
n n s opaisiaxoir n s nx /-nDx-iyo,,,7 y r r
i v i
nx in ?1? l t r n ” o y i ^oyn s
nynaix ^ a ^ i iy a ’n n s n 'o t r i x s i s "iyoya n a easy n oxn p y n o yo’n a
lix ly ja io snnxa ya^ayaVx ma lyayaiaxa ix m n a — -noVip
v w v '
y a iy ix a
T’a r x o x i m
’ ’ a i x a in n s lopysox yayV-iyonx n p y n n n y n yp^ys ix
“ .^ y n r r a ,i*iKnya iKoya
dx
^
k
1BD29ns , ^ ’3 nato is n n a r n t»k n * a r ’ov "iry^K -lya’nw no oBKipnny n o n pyn yt
15
'T,1970 , n s
.
i
/ a ’aK'^n) .u«a "iyom .nn i»n yifl nya>nv
na1?® :r«
,1931
,riya
.240
.6 'an myn ,ou<i ,nna n*a3” Dar trynK r n irioa D” a isny^pnyi o'jpn
. v
I ’nauto
16
iw’y-iayn r ’a r* yr m a ’1?, iik "nKin, urnix iyan*i3’a-i*B n no
pyo’n a k ikb 17
Iin ovppvnNm n p a nan n jn : r * ty^ypsio i r r ria o n n a yiT’oo’T ^ an n ix I ’Bi’n®;
. o u n ,a ’nn< o” a ,ovnN-iKa v v n h n p u ’1?
uiTX jy-iyBn ly p ’o-” : i n
t ik
im y u * nx n o a i ,w’o n p iBnyjB<< r iw T t o$n o r r iiy ii i s
tik
-njain iw n ” no lyan^B n oxn , n ” ” 3 i^ a in
io
-
iko
’m x iw’nx , p y n 03
kbsi
n a o f i i
o n UP’nx T” Bnyo3iK r^ 'y p v i3*a ix o” pn3yno ’i i n ?’
k
o
<<
i
:v n l y j ^ a m o s in s m s