Page 114 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

102
JEWISH BOOK ANNUAL
dxoso
o
x r ’T(nxam r s l^ys o x i :n p ) o o n y iyp om nyom ix n r r n s
n s mpVn yooya n
o
^ ^
o
^
ks
iik
o y ^ m *
okii
ov>np3xnp nyTX*nip x nxs
p y to o s y a r ’T n s
c k
oannxa nK ^ x s
k
n s n y o o ’Tpy "iyp, DO, , a nyn
19.PT0nX
h nx /TT” yw’V’iB n iwmx do” * n s ircosya nx i m h n s yp'3wx o n 1?
n r r .psxnp im y * DDK^yrya yarn” h px
m
* '
nyp’O’m r x nyp’ xsxnx
k ryp^a^K h otrn nyaK ^o^npaKip—ip*»y n irnya ,wt on 1? /w d k rK mVa
’1 o«r3 n« m3 oyn oxnya o r a OKn n okii , r t n r r vk ODKffVyrya ypaKip
t o p OKI n n x ) fp a o s s ip ix yiro'TKS x t t ik b p y a x - i r r ix o^payVaya
t 'k okii /DDXtrl?yTy3i iy*T ok n s o^pafciw n opnyaxa p x n m . ( r v x crxiVn
nx o r x p x n s mix o ^p o to ’ syx nx o^ponyo^stpyx t x r x p’ oaxp im y a
oaip nx nypnaonmr x r x p a x m mix y*?x « t oVxn oxn m3 nyn nya ,mrp3
iyay*?x im y a T *ffB oxn oxn ama a n ayais ^ m y a n r r n s a s rxx a n r r n s
oyas y n y 'm im y a nypnxott r x ms nyaybnyonx nyn ox .p^xs r ’x i s
lpnm sm tra x mix onaya r x oxn p’ axan yayViva'K ypHSTDonpyeaps
yoxyTyaaayp n ln y o a y n r r nx mntrs ly r sy a ix p^ys px oxn — a ia ^ r a
.lyaaiaynorc
.n
lyaisya pxn ,Txnxn nyn nx ,oMpDypnm nypnynno xtx d*b naxp nyn
ns Q’frya h nx nx o'jxotm nyi nx pnnonx itzraxno nyax nyxnyn nym
.nVyai lastra /r ^ a ix ocVxmvT x nx nypayn x ^ to ^ x V^n
01031” nr^ns ns osaipix nyi nxs ooaax nx naxi r ’Toxn r t o ” x V?n
:PT’mx y rn ny oxn n x ’ nyp
20
annax n x— np’y nyn nyax ;p n y * a o’n a
tk osxnya nx ^xntp^nx r ’P o’xiVn m op 'tm pm x r to^x nnx nx isn^x
ya” Tnxs osaypya lyypanrraix oxn r t o ” x V?n .ixyTxa onxn t t iton ” T
oxn ny oxn ,oyaxaonx y irnxny s nx lo s n v y3” To'a ,iy33i3,,,xny3'x
,nyxnyn h r ’Tanpa ix H3 .nanto'O^m nyotrny nyn nx3
yfti
pyayaonnx
nyn ns ly’rxnxn h ix n^pm x nx ixo naitrn *?xt ny ma’x oyn p in ix n s nx
x nxnya T’x ny nyD^m ns .moVip ny^H” nypny''03Tn0'np
^-nxoxTnxViDxs
nxo nx3 ,oox3 nyosx ix lynya ny*?yp3io nyn
t
x
Tnn os’to^x y?n rx
*
1
’ik Dtr’3tik D” u n r a 1?D3’a okii iKam osrr
i y « t nnx HR nosy raV o i ’a oxn iKmn
.287 ,284 'T
, n s -1? ^ a ’aK'^n) .
j
t i n a ,infln >)3N ,n o a i
j t
’V
j i s b
.
ik
-
ibw
ny,>’>T
D’a ly a in i ’atSB n nx "iiDxnyo'’'? iywB” T i y i u y n n a
t
t
r x ,n o a i ” a
t
’^
i ix b
,osn u y n 19
nxxin ,-rrin ry .njnjnn rp-rn nnan ,no an ,-i'x rx craya iy oxn ,Drxxj ns iyaxo9B’o rx
.w n
, im x an n a ’pn
n n x o c ’Txanwr r x -tya’n w ,-iypiyr -iyi ,m r ’t r s i p ’y i y i nx r ^ o ” *
n a naxp u y n
20
i y i r n ” -iyi r x n a n a ly p ’oo” ! -lyiyayn x -ixb nx /n 0 lnp '03in,7” m x f i u n u y p , r 170” s
,Tio3” w ’yx’n’ :» ’y-iayn r x yt ,idb’"»t yw o o ’-ixom n s t y r y i io ’o t i x ^ ic y ip nx -nDxiyo’1?
m an^a ’n v r a /r'?B” s n n x m ’X’a n ’j-m an n ’-nn’a miBon r i a i n n p ’a — n tn 1? m i s o r a .