Page 115 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

SZEINTUCH / HUMOR AND DER TUNKELER'
103
-iy*?ypro “iyi oxn or^o^x *n«a iimxa y rn nya .nan^a-o^m
i v w 'm
iy i
,n 'r iv
yoony iam xpnn lyrVo^x V?n o’a tosnatznxanin nn oxnya
na„ iam ^yay’rax-is ytrsxox^s /oViy
'tv
iana anaiyw ona*T„ iam
21.r*?o” x i3n*?x -iya’x o^a oy m onV /noa1? nai nVyaV
nnx iam ytrnx-iyo'*? n ltmix
v w m m
ion-ia oyi nnx opipya o r a
nx -iyp
20
h ns n^aa ,pmx iy rn nyVypro -iyi nx rVo^x nnx yaVm
m ,n ” a «t ixs nnotr -lypnmDrwa yp^oam x ix-ixs nx*r rx ^ ix ’ -iyp30
nx nxain nznix ,ioDnff y-iy” Tnx arnraixB ytraxa-ix n rx oxt nya^-w
nnx ’••a losnrc ytroonxam n .ypnais’n lyjyr ix-ixsx-is *n ,nax .oony
lttnxiyo’'1? r n ns oisnxp iop T ’^anxs nx o’trrca *?oa iy rn lyrVo^x
loma x oynx-ixD nx lyaxo^ys ywoonxain y rn iaxn “iyax nx*r ,isxff
y-irrax Vxt—nrnaa oixb’xo -lytyaxp x p’oayp n nx rx 'o nx ma i r o n p
.onxnya r n nx iax1? ,iynrr
nnx ns ois-ixp nx
,v'
0
mwi
-w o o n x a in x
11
s pyoonpy oxy h
nx o^pod’o-ixd s p o o n y r n o^a onx t t 033” x oxn isxtr or^o^x
isxtr ix ra o^x oT sny i oxn lyrVo^x "a p^axri h nnx m ^^po^-iyVxa
n nx roayoH -oony -iyi iayn lynyV oysy m ix lyayp *n — "ixam
nnx Ma anx tx laxT iyp iya ny^ypro -tyn ns losnrc ytroonxam
rx /iDDntr yoony y rn ns *?” o ny^xnayorx ix "ixan -irr px lyr^o^x
ns V^o -ly^x-iayorx -lyp^rm o r a x oony oxt *?ypro non ’’a p’o^xa^a
ox*r iy rn oon y nx "ixam ns ixnxDxns *t ow : .lsxtf ltyoonxam r n
n xa in 'oony ^x oonynxam bnxs ns p’axr-r h nxa .yoop’oam
nx oya nyjya«x rn tx /iVyopooys nx1?? iya iyp iyr*?o” x nnx «a
— p’onp h nx oya nyn ox /n o n ia y^xp px oxn 0Mp3yVpn*n x ns p’onp
nnx .idxp r n r x nxam oyi ns nx ytraxp oxi ns "lyinaya h oy iy rn
/pnoomxa • w n ” "lynrrxa
ix nx ,ny’?yairx,n*no o r ’?D, ,x
,iyrr’x rn on1? ,ix osy-io -iy im Vxa oyiy^ op^ystznyrn nx DT'oVxny'i
iv i
o’B pnnonx itrnysyw oix oaip nx ^yarr'ttnyi'oaay1? yosxmax^
n«>a oxn , ypoynxan or^o^x nnx Vtra1? n’^anxs nxam ns n'rn
n vm
iayn loyiaur ixo iyio ymoy-iax-is h yoay nx oaya^yorx-aVxn
omxmaT’ x nnx nyny-i x p n nH x ix s
v 1?
v n ’oxo nn nx 22/'oynyoxa
23.'D3nx-n-iaTx ix„ :mpaix oy i oyanmya
ns i io ’ -lyoaxa-irr ianx
iv i
oxn orr nnx opipya o^’a^ypro nor ” a
—VVib ’n n ’ ip n 1? ram n
Vikd
*?
v
n a r 1?onoKa ra ip .liDp’ba nfjp t k /oV isn
.pm rK .D’^om’a nnasn no’o ia’JiKn
.132 n ,1946 ,o»T’K0K3»ia . a iw nyvnNnvi?’1? n i>n :minar Ta i” t t k yt
21
/loo’ovia>as y'^spny'yp’oaKyDa’D»ya*w,’3iK'?Kyr’K’i
t
»
ik
y-TKiKS s 03,17B,,x nnK t’Kokt
22
.6 ' t .
1929
>19k ids r s ,(yw"iKn) pviappv nvniN iDK^aiKD rK opmyi
l’K’ii ’itk opjis ,oipaiKoyi nyjiKViyi, okii yntK ns n y i oik iik oyryn’t bk ny oas1?b ik t
23
i r r TB TU’B lyW’OKp K B’a I ’1? Oyi TK Tt BXUKa rVB”X nn« .B311K'0J31,5”1TIKB k
t’K7’1? OKI .yjWTKTT ]1B31 IJH ^PK1? HOV '*1 ItT’T” H’lK nOKtyO’^'P^KB lytT’DO’IKmn