Page 116 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

o ttd
3 nx oVia n ix
p x
nnoovn&a i m ” iVyax'XHxno oyanynxa
nx onyp oxn mo* nywopx ix m ,nxn ny on’oonpy ^ya^o^x ” a m oaxoxa
nxain n n "ixs oyayo *n n s opaisnaxotp n s ” o — lsx t f o*?ypaio non onayn
nx lyaaia^tznyn n s p’o n p nysnxtp o’rypaio non
o
*
b
aama’ anxs n x « o nx
n x p 'o n p n s ,nm o ’ *r ox ypxo .Dsxtr^yTya n y r n ” nyn nx i s ’o
sx lo ’ n oxn
h
oy i y r n *n ,nxain n s aai^o’anxs nyn o ’ a nnain nyopyY n a ix
nx -oaa iym n x s x
ddo
nx lo snw y r n lyVnaxmxs o r a ^xt ny^ypaio nyn
.opinxna-aanniBK
ntx nxain nx ooany i r n x osxtpnainp x ixnxs px oy m opais ^ n o 1?
n n x nx -iy*?ypaio nyn i r n x osxtpnainp y p w ' a x nnx oY oonpy oxn
oxn oxn nyp’ o n p moxnyo’1? yoV^xya h n s lyiwa px r ^ o « s n n x .pVo^x
ooxa , ynyaxp x oy^ypaio nyn n s aaiVyotmxs n y 'o x sa ’ o o ’a o n n a y x n
t t nx ,1935 a^nax ,y a n * n nx ,ysino nyaVni nyn n s t f t w y a /rraaa
,y j ’a nyn nnx px ya^yn ,ynyaxp nyn nxo m on x s nxa oaxTyaonnx
,nn*?xn y^xnoxyo x n n ix m n o ’ y*?x nn nx oxnya oxn nyax /i^xsyaamn
h n s im y a n*?o” x n n x px nyoyst? n x ’ 24.nyp 'onp ynynax on 1? nnx
nyn im ,ono n n nxs o” x yxmp x ,Vypaio non n s tn a nx nyairxa yoxy1?
oxn oxn nyn nnx iynya px pVowx n n x .paxnp uy^ya
v w
px ny^ypaio
,5.nm^ n n nya i*?ypaio non iynya r s o a
nyrVaay nyn nx n y t r v nyn n s aaia^tznyn nyn o 'a
tx
,isxn
y b x
1?
n s nn o m /ly'rypaie nyn n s Q’ ana y r o o n x a m
h
n s a^Vpsx ix n s y’ x n y
nxain oxn onx n s rx tr sx nx m a^ n x s oynyoa^x ix ipynnyn ” 3 oxn
m a ’ as nn^aoax n x laxVixox raynayo . n « , , a m ax iy© ’ 1? nyn n x oayanxs
n 'rn nyn o*a ,moVip
y x
n x osxrcVyTya nyn n s 'x ,nyopxnxa p y to o a y a n s
nx ooany n s loxnooaio nn nx oVxnoax ,y?aa nxain n x r n x n x s nyn n s
n s nx*?snyanx nyn nyoaix n s .osaipix nynyoya x nxs lyaaiaynorc yoanxya
laxVonx nx laxaaxa n s iaxn nxan oxy D” a lya^ya
y b
oxn aai’rm n x s nyn
oxn nyx lyaiorc n s ,rnaxy n s oa’ tr x lanxanxs n’ o p’nayorc o a^ ynynax
1is nnx m ,nyVypaio nyn n s o’ ana n n s .onxn oix iyoip o r a trnynax iyp
,nyaxun i r n x n y o 1'*? oyn n s nyoxrc n nxo
tx
y b
lyany1? ,oonxB in ioia in y
,Bip,;?ais x nxo lo s n t r n lyaayna oxn nx la^ntr o x n ,nxain isx t f oxy oxn
x la^nanyn ix nn lynxoo *n n^n o a y a n o’B *?
o
b
ny trnxoyn nyn oy lyayT
ny«T ipnnonu ,oo, , n,o — “ d ro o 'V x n x a n ’ P xpnn o r a ) *?’ x n r^ xn x a
1 0 4
JEWISH BOOK ANNUAL
13K3
pa nvT*7
iin
p*nn pa nvn1? jovnpNa pn
/r l?B, , x n n * :
pk
opiTtyi
.98 't ,[1967 ]
, v n ' n i
iyn»3 a^-isD ,(3'3K'^n —
.03«k
,d"ikt pvHKnista viynisnyu^ pn DVpDvnNmn pa nan u n :ix I ’DJ’n s r ’» p« »r d’b is i»a 24
.Tt ivxks m-i»n n isVsn is oopyo tt3b»ib¥3 o n pk 451’3 4i 'mi nnyn
.1949 ,Don’iK 1D028 ps /jKiTim pnNn /^ypjio nov ps jyo yoxy1? h , ,p'?o,,x n n s :yt 25
osn i im pk (nyww 'nnKa,, ps 'risn'?) ids’ik ly^-iKn * m
io«v iwn*nyo^ nyn
26
John Gardner,
On Moral Fiction.
New York, Basic :yt
i y i PB "lyp’D’ip K’11"lyS’nw
pa
k
m (D33yiyj3” i s nxain) noK-iyo’,7 p s y’xpns l y i i ’osa-np nyn p m Books, [1978]