Page 276 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

,rb pm a . x n w axr r a ’ aa nna .nsion ’ avba onoaip isioai .nmsxaxa
/a y r a , x ' o v .a n t r n ,nnxtp
.w
la ixn
.obaama amsx nxa .D ’ an ’ tm rm nabna m au rn .a ^ n nm x ,an£ iN m a m
/ a y x"an .n"attm ^ s a y a .n pbn
'S 'b y n o ra i naa / in tzny by aaitrn nbmn n x pin’ ,nnbu> nN ian (pnp r ip )
oisna /
d
o
w a r .abonaa ina i r a b n man ’ D 'byi abonaa iana man
/a y a"b .n 'aom ,o vm omxn
m a i ’ D 'by n o ra i ’ laa . rm a mbxnb biD*’
t x
onxb nba’ ,a r n pn (p nu n p )
,
0
’ma
omxn oisna / o ’ o i x sa r .abonaa ina i r a b n ’ S'bai abonaa iana
/a y affb .ra rc n
x n i T nxa .narya ’ ffaxi o nm m o’ yD trana m y a sw na ,n n a n m n>un
/a y x "m .n 'a t rn ,rb pm a .a pbn .pmom
.■npxnrp p n a x
x t d i p
nrybx nxa / ' t z n
p i t s
by ntyb onoaip ,a iu » nNU>
/a y y n .n"a&m , r , offaya, , x T x a , . \ a /oaxa
w a n jp’ n y b m p 'pn a 'a ,nya a n b x n t r nxa mmno m nax ,bNnu » n n N i?
bxm ’ ,rb pm a
.trm a mxb x r
.bmianyrcoa ’ anna n ’ abnatr
.n"arcn ,nynaxbnyax
.D'ana ’ at? .a'atrm ,o n x p n xxm ,rb pm a .mxbsa m a o ,a ip -m z rb v a >na\y
p a a omiD’ o ,b x n ty m y i t r /bxsax^a
0
” n nty ’ bx nxa .n n n n by D » n mu>
naba mba m ay by onoaip ,tr rx m ax .a io
qw
byan m y b x ia b x n t r
n 'anm ,rb pm a .n a n ya a onnax bxiarc r ana oxya ,nanzm ’ anyi
/a y r x p .ra rc n ^ n x * n n b in — y»bxpo n * o r n
.n^awn ,Tbo na ’ trm on^abnn nyi ^n’ pVni .r b m naoa by p>pu> np a my>u>
/ a y o 'ap
oanybya in yn yabyn .n x 'b a iabr m x n t t p 'ab N>inn napa
d
>
t v
>
u
>
,nnp ,rb pm a .im n x onoaip trnpn nnax :n .x n x n nyn
t i x
nyboayayn
/a y i
896
' i
235
. r a t r n
iam man ’ S 'by n o ra i naa .nma aibwn nbya nba’ ,nm a a m b ^ (p n p n p )
,
0
’ ina omxn oisna / o ’ o l x ’ a r .abonaa ina i r a b n man ’ S 'by i abonaa
/a y a"b .ra trm
.n isom oy napinai ntznn nxxm .iabr m x ’ arc xaam xana maaa nmy inbu>
.D ’ ana nyanx .n"atrn ,nnp ,rb pm a
,
1
’ bpma .anaby nna^ nxa .o n y ia n nsoi n ia ivm mbxtr :n pbn .nnn^y >nb^
/a y xm .n 'arcn / ltrba^ oisna
nmmo m na x ’ D v b ,in m ax nos btf nnan .m N 'x n n mp> nm s p nu>bu>
.nym a o 'p ’ bx no^a nxa ,nrca noa v m ’ B ay am ’ trn t i p .a ’ p’ nxn >bnaa
,
1
’ bpma .trnna V v .vom rya a nnan n x n x .b x n v ’ m x m a v m ax
/a y
48
,104
. r a ^ n
nxa .trana pma .n ty ’ bx ptpan n " w .n iy ’ bx manaa .m n n a i nm ap nv>b\y
.n wawn
7Non Stop Litho
,p n r va .rxoanya p 'pnaxn nyp ix nry ’ bx
2 6 4
JEWISH BOOK A N N U A L