Page 307 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

xnpan “ipn1? nnann ,D,l?trim /x dp*?b nsoa onvy .D^abn .ow a i
/ p n
.1985 ,*?xntrp
nnnna .nVnp1? (a"atrn) tub p *?xiatr ’an trims .nbn
p
.mama ."pn
,oaaxa ^ t r im .onoVio .a .mns1' nntr nxa xpb
. v
ana nna n’nnp’a
/y 160 .n'atrn
na ...xr,,anjiB my^x la^a-i^ ...mVnan by npnn trims .nibnn u>nn .-pn
/na
2
.n"Btrn ,pna
^ tr im > p mm’
’r a
trmsa
'x a'an nan
nso
.n>nmnan .n>aina /pn
("xnpa nynw) /ian /y nxn ,191 .ratrn ,pip ann noia
n ’ m ,o'u> *u>nn ,n n * n
,antrim .DKi ax xmai map mabna op1? ,xmai ma^a .imbN pns> ,nbnN
/y ryp .ratrn ,nanan
na nabtr npnb ,rVm naoa *?y x"atrnn ’trim
.n m a N
'na nnbuj ,nnnN
amxpi ...mmpa nnx ,xpb mmxa rtrxn oisn ,wsy V v .nnnx annax
/na 2 .n"atrn ,pip ann noia ^btrim .i^x apy ann nxa
lxap^yr nan1? a^posi omx’a ^ tr irn ,xaap rnna .irs nbn in i p pnN
.fana axr rana ann * r by ...maipa ’xnai maa ,mnyn ay ...xiapa
/y abtr ,22 .n"atrn ,0’btrim naa ^btrim
an ...nxixn nns nso ay ../n nana nso Kim ^posi maitrn ,p>n nm iN
.onsx ma oibtr na o^n namx ^y nxiaai mny ban ...nama mana nso
/y non
,24
.n^atrn ,bxntr mx np ,pna~na
imbx ...npnn ...nbyai Tin babxamanmxnb nmxnytr nnsa ,Nwn:inniniN
/y oatr .ratrn ,nanan ,pna-na .ran am natrtr nmoi op^b ...xabna
naamnwpa mbxtr raip ,mxnpai nnamabn ,nsbn nma .nva am ,ainry>bN
,nmoa ^btrim .anTy’bx nya am ann nxa ...vba ’xtrnai mny inbtra
/y ytr .n'atrn
,a'btrim /ynnx anay nxa ,mn ia
htb
pbn nnnn nn\yab mnaibp^JN
/ian /y nyn ,23 .ratrn ,nanan
"nnna natra,, nso by ...onvyi rnnyn ,n"ix yntr by nabn natra '0 .n ,mba
.na 2 .ratrn ,nanan ^btrim "nabn mxa„i
o^xba ,nbny ,mntryai mainn npbn ,mmixai nxn .bbn
nnnaN
,nanbn
.nanbn bbn annax ann
'*v
...nny ^aVn n n a ...mypnp no^atr
.nnsa /y astr
,40
.ratrn ,nxisn ,pna” aa
ann nxa nD*?nnpnai amnp maitrm mVxtr ,atrm ntrya .pns>n
*7
,xytr .n'atrn ,na*?n nvya1? mViaao ’yna naa ,D,,?trn,»msVn pnx' n*?
/ y 14
.natra nnop^xi ^atrn mtra’a :x pVn
.nmn raip ;npm o’soa maVna nmn ■’trinmi amma ^^apai nabn
.nnoa /y (
4
) ^tr .r'atrn ,naaon raB ^ tr im
oy /xVitx mn nov D” n no ...npn1? o^n mn 'o .nnna ,mn
n^n ,tr»i
RIEGLER / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
2 9 5