Page 110 - Jewish Book Annual Volume 45

Basic HTML Version

-iyi
own x BDxaya oxn oy .a^p^io "lywaxaxTT rx oywno ns rmsnnxs
ns ismyji rx MiTDnx yaw-iy n) .-lyaxyo p x s nx trm nnx moK-jyo**1?
"a .-lyoxya ns -ixia-ixay-i rx p ,l?aya rx nx
,1924
rx ,smpoxa rx /n a ’an*
oy (.ant naD1?a’r s tm oy "na^an* n oxn ,1950 rx ^x-iw rx mxa opnr^
,pyuNnu> :aysan< iwnysyw a’a #yrn oyax-n y-iyiax lyaipy* iyrn
y^x ,*t
^nppy1? un>n ,
2
N^ ,UNii
7
JNa ^aibn i w i n n ,unv*TJN
a’a /yay^ax-is y^yiapx nnx /wnyaa,i /w,dxox1?,d ,iQi“iya
9
X t t pxn
o^p’oayiya -ly^x’sxo ix s ,rr
,17
ysytoaaya pyp ,BDy-iaix pyp aaiTVyasn
iyrn oyaxn h .osxw^ytya nyr ns rx vrr r s ma^wn nywoy rx
.aVxD-iyi no x b’b an ox*r rx ,0-iyaxya rx pxnya oTsyasnx
isw'V' ivi
rx maa "lyp’BO’n i y i m aaxpxa inw ,1925 rx
.yaxT’x ns lyiyaayx yapr* rx y rn x aaxay} pmwVaxn ^iBxnyB’1?
/nxa-ixs pymxo rx inx ,naa on-u b’b lya im snx a*x iya Bxn oiayaix
rx / i r w a x o-irn d’r rx iyTa’ryny* pxn onya^nw yw’*rwyp’o ix h m
n s—pxnya onpa Bn -iyax rx i*?m-irr .lyr t t m x a^ynyji pm” 1?axn nm
ny oxn oyi -ixd ,BTpnr-ip asx pxn a-iya’nw yp’o-ix n .om s yr^a
Bxn pm” *?rx , i
3
xa-ixDlaynixa rx 'arxna y»n„ n mVysnn rx on aaanxa
yxi^xnyi h tx — jgitsw n m rx I’raunxs ixa a’jynya Ban — BV*sya
,BDina -iy rx ,iya
3
Tna iyrn ay-T -ixd an tx ;pyn yanp nnx a’mxD
iin / ,vPDpnva h iN3 y^N ^pj»T wp>i*>ay:u .Ta’B r p m 3 xm
rx -ix^yax,, yayxs .bxtt -iyi rs) "a^b pNn dnii n inj ybN ivrn
.("rxi^yn
x r x ,TX*?ipiyaiB im x a m lpn r^ s,a axn px* -iy
30
n r x
ns BV-IXBX3XOXrx BDX1D1XD "iy BXn "IX1' ” 17 01"IX .ByiXS yBplXBWlXD
iwnysyw rn pVxnyapmx an -iyax axn oxi .nynayi r x ,yp
3
xip pnV
liN nNbvaN ra i v t 1? :piyn yon-u ,y n nyiys rn ns iyaip oy .o’
7
iDa,,x
x i Bpnay-iXD iy .Di>nKi?N3NP nvinpn r s viN^Na n ,
ktn
a^avy ,r>Ki‘7Vn
nbiKa
h
^yiVa n^y rx ,yayxD ywaxaxn yVxaayaiaxa ya^nx rn
xi rx aVu i y i /7 raa^-iw pnr’VnyoVyn p m xaaiVn aVn iy i ) vnpnNp
H T’x as^x anbiaxn i y i r s "in’s osnn ,»*r ."in’s y^xioays n on mw
.(p-iyn y^x rx naipn yT) "r^x obxowya-n’wa
yaya^x yrn ,m ix : a i ’oyiaixD lya^iw "lyiy
tx
p’oan T’x oy anx
is anx ."ynyaxp nVixa,, -iy*r p m nrx ’xmx oxi
t*»x
asvvx
rx orxxay
nyixa, n rx — -nx1? rn rx r n iya n ix i "lyoan ayi ,r ,aw-ixs /[yrsyn
rx mawna yrn y’rx .yiyoo yVxnxanyo yp’OG’n y*?is opnr’V"ynyaxp
nx
vw
psm joaynyarnx x i -iy oxn aair^onx nyDy'rwaaya psm lyarnxa
y n x nnayx an
Vxt
a^n’na yjyamyi
n tx
,oyrn naix ayi
,^ d
an ,aDxa rn r s ana^wiXD pyn an
^xt
nyp sxa -iyr
tx
araxVpw-ixs
1 0 2
JEWISH BOOK ANNUAL