Page 114 - Jewish Book Annual Volume 45

Basic HTML Version

1 0 6
JEWISH BOOK ANNUAL
1?nr m-oVx nyaxns r x r n x ” 3 .in x y ix o uyp oVa oyi is^yn ns ,D’^ n T
” 3
.iymp
»3
’noKtais o” s r n r x ntrsx om
3
xt im ly’ryox’ nnx Dm pyn nx
113
,nyoyanx urn” iib 33X3 oyi am ‘msnyi nx lonypy1? yptrnn is pynx
nx n :rp r x sxVp nyoxn oyi r a /lys’ wxa ns trnny
3
im„ op’ irosxnxn
113
nyno n iyn /ay1? urn ” r x nnxnnxa x no om V” snyi ” 3 ,atno
iooyn ix i — -iy
30
i y
3
ytrn” iysn
3
io
3
ix nx isx ”
30
x i
3
is iy
3
yr D’ t o iT
oyn iyn :nn ommn no nanrn n iyay3xa nx r ’oan&s yaxm opni” 1?
?loy-i
o” a pynx
t t
*?yotr :iyay
3
xa nx i”otrnxs ” oy opni” 1? loo^m nx
is
03
” n ra Tina itVx iib ,nnmx yirn” p’ssxns nx ’mx n iib nyi
3
yo:r
nnx isy ;0” paynx nytrn” ny
3
yryny
3
nymm ii
3
,iyoxn
3
yotrny n iid ,3x0
,l"iya
*3
is /isns is ”
3
nyi nx nn^yn nynxVsxna nx ,m
3
*nn o^aio na niff
113
o”nsxa ” oy urn” oyi iaxn ys^yn y^x n is ,iy
3
io ai is /i^ypn is
ixi nx — p
3
x iy
3
nx onxn iid mmtry o’o osxny
3
nys”n nx narrno nyoynx
.lyoysxa nx motrnxs ” oy opni” 1? inx iooyn
opni”1? .o'?sy
3
nxs rx pm” ’? :pxr nyp^onp "nox“iyo
,,7
io x
.
1
”Tnms ”Tnnxvo nx mmVn no x ^Vxaa’Ono x o
3
xonxs ayny
3
'D
33
iosn
03
yp nm nx o^payVpnm nx iro i rx no^yn mis rx oay1?pm” *?:o
3
xro
n
t t
opn
3
y m nx inoi nyi ix
t t
oa” n m l^yotr on nsno i” P
.o^pDyVpnm
nys
3
X
3
-iyi :
03
xiy
3
o^xivs .lo^yn ms r x oay1?nyosn nyonn
3
" ly iy
ox sxnx oay3 jo^yn nyi iid /ay1?ns o^pVyoxo n ions i^ysxo x oxn nxtrxa
•imoxo -nox-iyD1’1? nypnw omVnxs nm nx o^yn nyi ns Vs? oyi
.ntriT o
3
xno ny nx mnn ywn” ns iit x nx nn r n ns in x r x pm” *?.n
ns ,oynx
3
n nnx urosya ypnomo’ ns ,nysoyp ns /o^xoim ns ntrim
mnn nx nn rn ns nr x r x ny .n^n nyi is
03
yx
3
iy” otr ysVyn on'm
rmo” ntro
3
yo nyi nxs nai
3
nym nx ,o” n” ns nxs ol?
33
xny
3
nn iaxn ysVyn
•lay1? i
3
” x ny»n iyny
3
n iy
3
yT y^x ” 1 /ay1? Vxyn x uxonxs iVxotm yosxnoyaonx n nnx
lannyaonnx myn ” t .pnyn ywoxoxm y
3
” Tns nx nyi’ 1? y
3
” Tns li^yn
ns nx
3
otrn ntrin xma,, nx "mx nsn„ oyi nx
3
o
” 3
p n . o n x n r n nnn
.nysyirxa ns nnx nx
3
trosyo
ix .ni
3
ns ysyo^xnxa ix ^x^p :
33
i
3
” » r^o
1
X
3
nx ,nyDiT nyonn3 nyi
x m — onxn nyix x i o,?sy
3
nxs anx nx .o^sysnxs own / r n yo^yotrnxs
.ospVxn — mnnr y
3
” Tr x nnx oaxno nysVyn ,0’Vnn r x matn
lis /urnyytm ns /oVyn ns
0*719
isnx
03
xn r n o^xn pm” 1?
.
03
xn ny” Tr x
03
xn rn oVxn nx om lay1?ioVxo^y
3
y
3
m oyr ny .i^ n y^ xn
” 1 ns onyixs
*7113
nyi i^sx anx nx
3
” To
” 3
ny .m o^o on nn o i ” ^ys ny
nyi ns
3
xo im sxnx o
” 3
Vxi
3
nyi ism i^sx nnx .ysynx nyi ns rnsxnx
.om nx
3 3
moxoxm nyi nnx o
” 3
a
^
d
nyi o^nyn oy m iny^yp n r x n*
7
iX
3