Page 249 - Jewish Book Annual Volume 45

Basic HTML Version

KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
2 4 1
p"piax ,XTatr nty'rx o^n ana ntzw natrn nnnx iy i natron n’tzrxna
nys mx1?x r nny .i^xa Va^aVxm1’nxa nvwn mnan r*?x rtoi .troxpaia
/ay xffan .ratzm /rVxa nVn ' w ,r^pna .D^ry nmxa nnnnaa .o
v,y nar ir a i nsoa opi'ra .naimaa ronn nar ir a i anna .mmn TinV? >ari
/ay nwan .ratzm ^Vrn -nxs-rya ,ntpxp mnp .ixarna ntra nor
mya itznn *raxn ,ntz?a nam .nmnn Vy onana omx'ai D’irm ,nu>n urn
/tro ix’ar .msoim D’Jip’n nann ay .a mimaa tznna oaia nny .xpxnp
/ay rap ,32 .ratzm ,onaon nnx ,/a.a
/ay trap .1985 /n"»t?y ,r^pna .trn,,>mnn ny .npa
'
pv
man
TheHaggadah.
Service for the first two nights of Passover, .npa bU? man
With a new translation. Illustrations in colors. .1987 /D,,nI7yrS ,.\3
/ay 63
Artscroll youthHaggadah.
New simplified translation
.npa “7\y man
and comments by Nosson and Yitzchok Zev Scherman. Brooklyn,
Mesorah Publications, 1987. 64 pp.
.nnxtr
n ^ n
onnax /mop1? .mnnn ,‘7naa amp'’1?
, n n n N n n i N n p a
man
/ay rap .ratzm .r^pna
nytnyn n iya*»*»TpVn onna x .’nya pa aaiVaxi x .ma'aa is in npa
' i v
man
/ay rVi .ratzm /r^yaana oVitra apy /pVpina .y"n nxaoxoa n a ns
Txa ^xr nnp .onnxn nnatzraa onp’ o’tznvn /paabn m s npa
' i v
man
/ay ran .ratzm .D’layayo mrn1
xnnna laoam .’pim npa manna m rp xmi .*rawn man (npa man)
/ay Dwy .ratzm /Tana oia*r ,r^pna .
it
mxipa
.noa1? inya nai onoaipi noaa mnaw Tay onoaip v*?x m^ai .npa bip man
na’tzr ,xTnpo pa'tr .XTnpo 'anaai noia ’sa noan ’an mmat ny
/ay tratr .ratzm ,ntzmpn
paa ^’Vpina .aoya mx1?xsv .i^yaanny Vxiatr nxa ziaip mn npa bu?man
/d t r o .ratzm ,*?xiatzra otr
.t nxxm .trtrya *?xntr man n ’a^n nxa onana o^oip***? oy npa
man
/ay n*a
rn"'p
.matzm /mm ' nxa„ naa /pVpna .napwai ntznn xnnna
man ian axnaa *?"nnaai trtzrya n ’aVna nnan ntran op*? .npa
' i v
man
.ratzm ^Vn ma /i^pna .trrxa D’tznma o’tzra oy trnna
mxa nor nxa ,nor nax ’«nn’fi oy .xpa’ooa lamian ’anaa •'D1?npa
i v
man
,r^pma .napmai ntnn xnnna .o” r pn«x pnx1' nxa /pnx,)Vpm .o^n
/ay
i " s
p .T"atrn ,xpa*>ao pnx’ nn*?m i^an^a
inxomx’atzryraya onaa nxa . o m m o^anaa ^ ayo ^oip1?oy npa bw man
.ratzm ,nnp .r*?pna .msoin oy napinai ntmn nxxm .tromxar'ra
/ay v'xnn
.T^atrn ,nmn ^na*1na^tr /^pna .nmtra nmtr trn’xa '*doy npa
pv
man
•mm1nxa tro^o'trn’x nnanan ntr*?a o,,oip,',?i d’otits oy .npa
man
/ay a"ap .T"atrn /pirn npa nxnna ,rVpina .nnsipa xnnna