Page 84 - Jewish Book Annual Volume 45

Basic HTML Version

7 6
JEWISH BOOK ANNUAL
.n ’oxon aim*? onto nx D’amn (nsio otr *rxa noo aw) nmxn t o
moaxann ntrsna nanan Vnna rrrrn ntrya1?mrran ntyan *?y noia
opxn nx nxn
it
ntysn .mann
t o
uva*ra non
’nV
nxa
w
'sa iasy i to
.mavmn mommnn nnayn1?■’yxaxa n n n nxi /nxnom,, t o nxxma ’n x n
nx ima nanan ;m’xn n a n ay i n n t o no^ma nmtn nanxa nxra ntysn
inix’saV maax ra rnan*? ir a nViy x to "njn\n ,nana mat
aiwa ,1am mixa myr V
d
y’p&mx to owa nr
y^n x1?ooann
.yaan on mxn1? iV ntrp nm nn maoo’Ktt
iasy nxnn ymxan xia’ xatr ooann xnmw naix xVi rxi^nx x1?
(286
'ay) .n nnnVa yaaa aipa Vaa /inynxa
ooann
t o
nnnn mo^DCxn myoa m xi1?
v r
nawxm irxnaw iaia
n a nw "nynsn„n nx ran1?
&'
id .aVitran niann mysaxa mnan n’rnax
n^DBw o^son DTnnn omx„) .man to n’n n 1?) mapya "nTX\,n rVnn*?
n^yan ix
.(210
'ay /na io1? x to nystrn ooann *?y ly w n T eona1? man
nmoxn pman mym ,nT r nViD’ myn nn r ^npy myna nmya mmaxn
.’max n m r ntpya
mxan *>3vnn
to n’s n n x s n a nmsnna n^sia n rx nmxn i ,l?nn t o n’xrmoxon
(448 'ay /'nmtrJ m yp a nanan nooa main nxtr /nnaxno,^ .nanan nxinn
anaan ntznto .natr nxnon n o n n a i n a x1? ntryaVi ^ o a m maaao mon
van ,, noi3 nanxn ms’o — (449 'ay ,dv) nxnn nwx mnoaxa onmxan
ipm a an n a a rx oix^oa iayn t o im o ” I ’rsx i ,*nnai Vtvtb "c Vm
nxtzm r a nnrcsxna nrnan t o n’xrnnxsn .(air ,dip) n’naxno
73*73
a n rm
n sn 1? Vnoa m yn rc n n p ’y ,mna*m i r s ’x *?y 3*?ian nxaman -coan1? mnn
m x nn x a n .(450-448 'ay ,ow) naxy t o n n n x s1? x1? ax nnaipV nmxno Va
’yaow ’dd mVxpi'm n^irnxn an n a m n n mann t o mmaaxn m i T t o
.’3VT3 ms’o nmoaa m ,x’ T*?nn t o n w x naxn *7Da m ss1?
t o nnnx fi nasna nsion lanon ooa-in
nrna *?y n n n x s n^sna
'iw
T 3 n ’x„n
'irtw
i n n s n3’a mix maa1? b’03D3 13X ixd .iasy
ftw
i n i ’X’
axa ’b*?d n w ’x may a’opis i:x ntrxD mxi3 it .(348'347 'ay) "n ^ n ’xn
m ,'s , .’sn^xn iaon ia r^nn^ r x ntrxa ,nan asaa o,,3in3 i3xrr i iy a ^ l o a
t o nn^-ia mDanona n3anoa m3ax-»3-iss rV nn1? n^n^xa norrman
. m ’^,,3 n’B3xann n^n^xn to nn ra noian nn^a ixai ,n’axyn nnnxsn
n-csn m ys ian n v ia i
p i^ tp x n n,»03xann n ^ n ’xn
inx 'iV a
'ay) "m ’t^„a wB3’yi m y „a itaa nx a^xsia i3x ^ a V ,ia .nmana nnx n’
3
r i a
."B’3iax nyiatr,, monn ia r3an nana "B3’yi H ’y^a i^ x i .(536
n o n ’T'1? xa "nTip„a nnsxann n’annft nnva oVian wia’wn
.nV^yn n'rnaa ^xno^am n n p ’mxn nanan t o n^trn nnnnn imanynna
yn^Van naoan ia ^ n n p ’mon it1? n n n p ’mxn n^ssnn nnpaa n r irn
.maw nm s a nm s a y s ia m n r t r .nsx n ’ra x n Vaaian -rynnDoa1? a^ ym
mopnn x n y” oa ,nnw ia„) naia in a mnam nnx *?x yns1? mis x n on ys
1*?naa nown nx nnoa x n a n y s ,(414 'ay ,"nnaa now sa imrx nx ooann