Page 155 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

o'rrsp ps to’u nyn .5t-5na px jyajito’snyn
16
wxpxa mix jyjm tM” n ra
’n rx Dopyt: nytytonxs r ’P d’J tnw rp y ” Tnxs oxn ^yjmto’snyn yspinnya
crta” snxs iyrn oy nan ,nan*?a nyn ix : pxnyx pn^y* rx ,p,-ana yo:xanyn
lyrn r ’bx p ’-ans n nnx .nsipn pmn nyn ps oyoxn p ’-ana n nyonx pxnya
ytzwxtooxna h p ’raxipy oxn tnyn pxsnyn .jxnxs D’j b^aa oycxn p’p “wax
yay*?T” ^nynaix ix xoyj nypnx1? nyn rx ansxp otorsp ps aifcpmwK
pxa pxt^iTyn yp’oam is jymjnyn t » iyrn ,oyn nnx opipya o’j .oy'raxns
yemxDO’n y&jxanyn nynx ,y:iya’npxa n ps y’jxtopxna n p ’^xnwxp
lywito’snyn ’n rx lyaisyaonx pxn Ta nyjuito’snyn-XBya ybx ’n rx jBrw ya
yopmyi ’n D’a n ’^nxs rx t n w Tp’nmsmpa x pxanxs n’-ana rx
nyn ps a” njx nyn pinpxa n,_ana rx lyanto’snyn *n nya nyaaitonnyn
’n rx nsipn yjyanpxa *n nyax rx
,1941-1939
px* *n rx ,y’sxsipx nyp’sx:
.
6
1944-1942
px’ ’n ,n"n ,yp’nnyDysp x Tan oyaa ^yanto’snyn yopmya
x mix nrx p ^ iw a p ’-ana yertjiytmx yDynytanyasx oto’sp n’yer
oo” n oxn ,xoya nypnx1? nyn rx py1? iff’n” nyns nsipn ynyns px yoa’DPxa
xoy;; rx lay1? oxn px ,]«nx xuyji rx m nyn nya px nxs ps p’nypy: ’n
P ” Bnywix ’n .xcy;
n
pxanxs px: nx’ p^xnonynaax puny nyn ps n^aa
DDpyo ftyrrnx nyn pms ^yanto’snyn obrsp ps id x px jxnxs jy r ’Toxn
P’jysnynxa onyai’np nyn pyn nny pxr ,noi: ppnnya nyn px n’-ana rx
D” oxa px mna nyn pyn ny’T nyn ps nunna ’n pms mmo ’n ]m is atp” a
.tx 1X3 oeny uomxa pxnyj rx oxn oxn px nanVa nyn nya oipaix ps
nyn px p’x ps mxnoia ’ms ’n pms D’piton yDooaxoynyorx ’n ps yj»x
pxs anto’snyn ytyrrnx n p i,npnya,x oyns oaxop ^n^^snyn nyp^a^yT
nyn nyax pTnxaaix ypxo
p i ’ ^a p ^ xo p y j yVxnojys
*n
tx
pix
xtx nnx
,pmn
n^pnyonx nyp’D^nxa^’ s
nynjx ]x
.Di’ oxa
px
jam’ s ny,,T cnynay nyainp
ps
jaioan nyn
rx ^yanV^snyn n ps
w^v'v n
pyn :y
oyrx
o^opxa
oyais iiapn pnx ^niPDi’Dnxs nypnnyoysp ps prxaxa nyn pyoynanxs
.p’-ans n px oxn ptx:ixa’t:sxpmny pny^o^sD’a
rx uaipxa
'’ms
yosy1?
’ T ^D’ o nyn
p’-ana rx paxno oxn jn'?” snyn
•n
□yais
bo’D nyn
nnx ,a;x ,rx
to ’o nyn dx .'DJinasx iis do’V' ^d’ d nyn
pnn
jjin yn jy
nypnxn
nyn
ps
.1952
nx’ rx pyjyjonnx
,]y jn I
7
” snyTxoy
3
nnxa
nyoynpnxp x ps aaxanya’x nysnxp x ipnyaxa o^ia
vw
nn
dtx1? ]” ^x
SZEINTUCH /SPIEGEL’S UNKNOWN MANUSCRIPTS
1 4 7
lysVyn pyainc? axn ij/pjx-ijq T*a .ivsnx loxnns
n’ y^ ’ r x n’ t l y r s y ; ]T*
5
ro n 5
nyp’sixriDi’ia i” T
ins
px ^xnyoxa ayn
d
q
isuk
3
is
tt
D3’iViyn n n x oxn
h ps
n ix Dr’ n oxn y^ynxo x nnx ’ n ^yjuiV’ siyn n ps nzren h yt
6
Tl’ T is , iy ^ r s» D’ ^ j iy n y j oxn Tyjji^” snjn n r x msipn y jy rup xa y j y r ’ ^nxs
,nDn’N n i^ o a
yioi?vy n n n n n a v i w’t » n n o p tysoxDiyD’i i” !31’x - jjisx^-xoy ;
'r-n1? itr ja n’ -ansa nrnsa mn’ S’ ' aaxms a y rx ,1978
,nnayn
hd
ditjixh
/nxipn nsipn1? ns’ n^on oisna m r s ’ i ^
psip
n’ y ® ’