Page 158 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
yayo^aixs x ni T ’ana aya’x ap’abxapya a iy n oxn ,nair n ^aito’s i y i i j n p s
yon x p n s nyT sixnay ixa x px ,noia p p m y a ayan* , in a ’n a x in x s ,nyena
xaya px m m n y o w b x y i otorsp .ana j” T r x ayajp isbyn is mna ,napa
.IpnaTraaxan x rx ^nanba *iyi *ixa ,x i ,pxnya batoaa rx
oxn r x :yax"is n t t aay-is — lynx ra p p x s yaaxnaya n
710
aa’1? rx
x n r x ’s ?aipaix a y i nya p’DonBybya p i n p p s jyaxays "iyi a^apxa
,pyaxb nx oxaya p s oyp^ax-ia nx lyaxaxi yayT’tznxs n m Ypa “lypn xaon
nx ,pyn aanxa iid ms ayn nybmn tx naiax iym a nyn r x lybs'ixn yabyn
I’D ,mnsn n pyp aayaipxnaaipn’npxa x m i’o tyan ja sn p n i^yii aVxayn
nx ?pxnya ayaimyn lyain oxn ,yto? n p s nymonx pyn a sx p n n y ix m
yp ’msyso x any ix s oxn ,]yaxays nyiynairxa “ixa x p’aonayVya n r x -ipsx
?*T*
t
"ixs y ’r a ’s y i
x aya n y p n x 1? nyn
710
a a isxp y p ’a ay a n x oba’s p pyVpnyn i s n y n p r x 'o
p n x a o n x n n n y p n a y a ip n p y a is n y a ’x a a x n a y i T i n B T i r a x a
onam m
oba’s p >
9
P ” a d is rp a a x a oabsp x"n a ’a b x s nyn x ’ r x oy m , a s x p n n y
n y i p s ayaxa j s n x a ’a i n a s ’a p ,py*?xaya ay a is ly a a x a x x a x n i ^ a ib y a p
r x p n a o m x a n n .y’o a y a n n y p n x a a y a ip x i - n y p n x a o n x
71
s a ^ p ^ x i a a y s
r x lyaaito’s i y n xaya y a in r x
tx
px*?p nyax r x oy . l y p n y b a o a p x
onam
aVsm-oaaiayVnya’x nyn
71
s oy ’o a y a n y a y T ’tznxs ip’a b x a p y a i s ]onx Va^sp
x nnx a p ’a b x a p y a x to aa an y n a n x n ix
.xaya px rcaaya
ju rn ”
ayais
yTX a ’B , y o a y a n y p n x a a y a ip x n - y p n x a o n x nnx js ix te rm s y s o
p s a a ia in ^ x a W ’ax’rxay ax ay s nyn r x aV s ix iy aa i’x ,m a n a y i r a x p ’aiaxp
,p*?yn n p s ” aya a y r x t o s lyV x ia a y s x m p ^ y i i n y a y 'n y a ’x nyp’a o i ’a n y i
.xaya n s m x i a n p i n tp x a a i s Vxnp l y p n y a y 1? x m p x
i y p , a o n a y '? y a p s jy ax ay s a y i p y n a a n y b p i y i yp-’axbx’sx o iy n n n x
Iix /p b a y
ia1?
np y n a ' n s i n a r ayn p m s s x b a ’a
x
m p ^ p ’Dya l y p n y a i n p
iV y a p ix s iy a n"ixn ,aDaipis n y i
rx
a ’x
710
ly a a n y n x s y i y n a i x
71
s lyaxa aya’x
T’X t x m i1? oxn ^ a n y b p i y i ybx ’sa y a o n p y -y p ’axbxayaxays
x
p a x i a x a p x
n
7
ix
aya^aayTx
yaya^x n p m s s x naxp
ra x p^p^aya
y p n y a ^ n p n
ix
p’a o n a y b y a p ’_ n p
rx
ayT
a a n y b p i y i
xtx
.a ’p s a x a yp ’a o ’j a yayb-iya’x
ayn a y a ^ x a m
nx a’jn ins
71
s to sya
x
i s a ’a
oxn ,omxaxp
ly p ^ a o r a p s
a;?x
d is a a ip ia ’_ n p ipnxn aya’x . a n a a i s n y a s p ’a i x s
x
m a a y 1? nyabyn p a a y a
a ’x n n n i y i px n n a o m x a n n
pms
a o y a i x s ay a is
axabiTyi
iy*i p m o n x
, p ’a a y a ip x i px n a aax ,nnx ipyn pnyn y a y a n p y a n p x p y a ^ x y i ly ay a iax a
p x i s x p oba’s p in’y p ’ .
8
i a ’aya y i ’x ybx nnx ,y’spxy-i y p n ” yayb iya^x n
.ay i nxs tos^ra nyabia x T’x xaya "lypnx*?
P. Koestenbaum, :yt ,ms o:mpixotznNS x ni D’
iui
p ’a ooyaiNiD ps j j ir ’inyn njn )jyn 8
The Vitality of Death - Essays in Existential Psychology and Philosophy,
Westport,
1971