Page 291 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

KAGANOFF/AM ER ICAN HEBREW BOOKS
2 8 3
mbaaxa mnym
p it s i
mann niTxai nisoim ’"Bn
p its
ny mao myiavy noun
.a ,’tro nrar .psaip oisn .oinT1?
txb
nxi jxoonyab’Tnry’bx lTbxn* by
.rapn ,0’ina ornxn oisna ,.n
.Taa
trs
P
nyobx nxa
.Yann bo
by rann “inna
ornxn bbion ,maN n\yyo
/ay
239
.rapn ,nmnb pnnan nn ,>x
,’pipo
.pnna
osmm
nnya
•ropsy mn ^ot* nxa
.mmxni
mmsn by nabna pinm try
naxa
,oib\yn
miso
,x"b
.T"apn ,nabnn noia nssnbi npnb ]iaa ,onxn nmn ,pnr ra .a nxsin
/ay
674
n"a npa lannb nprnn nn xin nmn napa nsob moipo >*no (naub o>Nib>o)
/ay x"a .n"apn ,onnax bbia ,rbpna /i nnain .o"aan pa^a
am pnr nxa .rrxbynaya b’i r ’s xanp ann narb .nnan nano na>vy> nano
/ay o"bp .rapn ,naa’rbip onxn oisna ,pnx’ ra .npmna nmnna .rmxpsyb
by inai xpai xnui xbppa maipm mbxp bbia ,nb’aa naoa by bNiwb a>\yo
n"p .n"apn ,nana oisna ,rbpma .popaya^x nnna nor nxa .xnaan nraio
/ay
opba .myi ...nnay ,onana ,nmax ,marxi o’arx raya bina oip’b ,D>vinn maavo
/ay ran 'x-rbnn .rapn ,nana oisna ,pbpna .a nia .anyaayrxn pnx ,wy
napa paa ,pbpma .’ pbn (p’bp) ppn npaa nxa .maivynn nmo mabn na\yo
/ay 402 ,n"a .rapn ,mbma mabn
byi .o’aixan ’
p it s
oy 'i 'n 'n 'a 'a 'x napa .’P ’an pns mNipo nat?o m>a\yo
oisn ,pbpna .ro pbn .ptrn xs’b aio or x’aan nxa .aio or nnno oxas
/ay n"op ,a"b .T"apn /'iPba"
.onnax
t
p it s
oy myiap maa ypna n ip nravyo
Seder Nezikin Tractate Makkos Tractate Shevuos. Translation and
anthologized commentary by Avrohom Yoseif Rosenberg.
Brooklyn, Mesorah Publications, 1987. xvi, 106, 166 p.
.onnax
t
p it s
oy rnnnao ypna *
vtp
m>a\yo
Seder Nezikin Tractate Sanhedrin. Translation and anthologized
commentary by Matis Roberts. Brooklyn, Mesorah Publications,
1987, xvi, 208 p.
.a"x nno s"y nmoai npiaa (D” xnx’) nnarxn orb ma’b nrapa ’pis o»n navyo
/ay a"s .rapn ,pbpna .
t
pns mxipa ,na pns o’ba
.n"apn Z'lPba" oisn ,pbpma .a pbn .nms npaa nxa .mxipa naoa by n\yao navyo
/ay Tap ,a"’
pnna osna .xnnrs ’aan ’bnaa pan ]abr obpa nxa .xnnax ’Pinn ,o>on ivvyo
.rapn ,PD” n pnx npa
,pbpna
.msoirn o’aip’n nann oy
.nnrs mya apr pbt obpa nxa .noia nnain max nbna .nmnn by o>on ivvyo
/ay
ran
.n"apn ,max nbna pnnan
nn
,pbpma
nnna pnr nxa nnoai opiba onaxa oip’b .naipn ’
3
’ay by abn mnna
/ay n"p .n"apji ,.n.a ,nxnp” b .rmanxn
oya’oa la’man bp opnna maa lana npxa nispm maypim p^ovyiNn nt?ia (nnu)
,bxr nnp .xmaanan xbx
p it s
oy .nxaoxo p"pnax a"o "nna ana npxai
/ay a"ap .rapn ,b’oyup o” n bxnp’