Page 300 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

292
JEWISH BOOK ANNUAL
biographies and bibliographical assistance by M. Pyekazh
[Piekarz].
T h e 1st ed. was published in Tel Aviv, Di goldene keyt - I. L.
Peretz Publishing House, 1964.
.jaynanxs .'n
320
.1987 ^xnp’ .j^xnp yaayxj px aaa” x .in>yvy> ,!?a>£)vy
.nana pyn jyaaixxpsx nx nyT*? ,jy” oy ,jyaai*rxnyn nnx aayj
vm w a
POETRY
nia-toner p’ax-^n .oyayxs px nyT1? jjinaa nypnani .vn>n ,vyv>>iiNnyvw
.aynanxs /tt
21
6 .1987 — rap n
rx ny aan jayayaonnx axn nyaa’n nyn ox tTph ” rx pa yas oxn
.1971
j’x naxanxB jaynxa ps ^xnp’ j” p jyaipya
140
.1988 — n"apn nia-tonttr ,3’ax-^n .nyn’1? ;a i’x n jnnax .npnn .iNOPNa
.ai’n-ja xVia :aynanxB px jyaaiaya” *
/tt
.m ay
jib
yaxyTyanya’x px yjya^x ,nyn^> ;nao nyn ay^a nxa .rm> ^NQpnya
.aynanxs
/tt
208
.1988
n"apn ,nia-VxnP’ p’ax-^n
.paxp jiyap
jib
anxna^p x px pamxoxax’ pnr
jib
onnxs anxn x b’b
.1983
— n"apn ,jnb p"y *nV»npn ranan ,yap-nxa .^an ofep .i?N5n ,nvt?pvna*
.
bo i
^
x
/TT 85
/tt 96 .1987 — rapn ,rns
p’ax-'rn .nyT1? ;t t jsyna jyaiT m .n\ya ,pnia
jix nny jpnw ,niya jib jb’o j’x ,nyjnyn jjyVp’x-nyT1?
4
Jinx aaya
W T *
jp’n^xnp’ jib nyn’1? nia ya3 oxn .nax1? yaaxTyaix oxn ^a’n
’.nyainp
140
.1986 ^yaxo’B ’paaynxa ,ynpaxa .nyn’1? ;jaim yaayx: .d>nd ,vyv»iiyma
.aynanxs ,.aofax /
tt
VxjniPT j’x jnxnya apnnyasx nyns jnp jy rn nyn'’1? ’n
jib
an 'a
j’x a rm ^y’oyVxs j’x nyaynnaya x ,nana nyn ."nax^a^n p ’aynxa"
.pDTa’oxnxa
/tt
129
.1987 rpa-Vxnp* ,a’ax^>n .yayxs jaaxTyanyax’ .naiw ,nyaknN ii *
.byanxp ’ax apy’ rnanpn .aynanxs
/tt 160.1987 -ra p n nia-VxnP’ p ’ax-^n .nyT1? jjxnxnxp nyn .yn rn ,>pT*ynm
am ,nmay ,jyaaianm ,nVixa ,niar •.jyVp’x-nyT1?
5
jm x aayj
.jyjyayTya
/TT
159
.1987 - n"apn ,oaa” x ^ p i y .o r’x j^an-no jaxa .n>NQ ,>pn
,p’ayam jib jyaaixynya’x aai^asx jx jix jy^p’x-nyT1?
4
jrnx aayj
naxanxB-jaynxo jib ^xnp’ p’p jyaipya rx nana nyn .pa i’n px P ’rxnpix
.jnx’ nyi970 *n
j ib
n^aa
C h a r a t z , M e i r .
After the conclusion; one.
Jerusalem, Eygns, 1987. 159 p.
Includes 4 poem cycles and a section o f translations from
Romanian, Ukrainian and German. T h e author came to Israel
from the Soviet Union in the 1970 s.
1 4 2
.1985 ^yaxa’B ’poaynxo ,ynpoxa .ayayxs ^oynxVxa ,nyY*? .yvy>i» *
.aynanxs ,.BOiy>x /
tt