Page 321 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

- 6 a n ‘
m o iw
M ICHAEL RIEGLER
b K n w n m n n n n n ^
d
’ -
i q o
m n n
r r m n - m u j n
Selected Books on Judaica from Israel
1987-1988
ninja n i^ ’ an ,x ip n
pa nxa
D’aina ,o’X’aa
by
x"mnnn mnnx nso .
ttt
«pv o»n w l?im
/na 1 .rapn ,x"nrn mm nx ,b’^p it .’xVitx mn nor o” n
■>aan’Jixaa n u s ’^x D” n ’an nxa ,nmnn
by
nnjs’^x n"nan nso .o»n rvrartJK
: y
mp .n"apn ,o’pnx n’a
jop 'm rv
.xopip
.n’snai’Va’a
: y
202
.1987
,o’a’an ,p-nan .xnpaa map ’pnna .nvyn
.xnpaa D’Pinpn mapn
by
nmn ’pan np’an
by
omx’ai o’pn’s nmnn
by
am ny nso .p w i ?oty man
,nnran mx paa
ja ^ v rv
.nan pixn xnty ’an nxa ,ni’pnsn nno’s^ o’nmoa
.map ,n’pxna :'x
pbn : y
ayp ,15 .rapn
: y
514
.n"apn ^ x n noia ,0’^pim .onnaa mxnpa .n>NQ ,t?»i
’a^pn’i ’^aa ma^na Yrn naxa nnaa ,o’aan nyn nso .*yro <pi> /|>>\3vw>i
/y 373 .rapn ,onp’a ^
d
’^
p it
.arxi ’^pa ,0’^nn nso
by
D’aan ’Pnnaai
.i"apn nix'? nxxinn-pnoan nnpa p’ax-Vn .xnpaa on no’on
by
.n>N> ,vnipt
:y
117
:y
303 .rapn ,op ,0’Vpn’ .mn nbaa1? xnpa ’j” ya .o»n ,i?N>nn
nan npx ...ytn ’Pnnai mxnpa mx’aa onp’ o’Pinn ...nmnn i?y np> >t?a not?
:'x
pbn
.n"apn ,]aa” np .3 ,d’^ p it ,pnx rnma p onsx na*?p rnma
: y
d p
.map ,mpxna
,0’Vpn’ .Vxnp’ napnaai xnpaa onpna aoaou npa nso <nmy ,yi>2 p ,NnP
; y
349 .V'apn ,*?xnp’a xnpan npn1? nnann
nnann
j
D’V
p it
.Vxnp’ napnaai xnpaa onpna ,]” DPn*?u npa nso.---------
.'y nop ,10 .n"apn ^xnp’a xnparrnpn1?
xnryi D’an nanap ma’pna o’jry ,n’iyn nman mnVina D’pns .apy> ,mi>i?
.mnnsa .'y x ,136 .T"apn ,ojaxa ^
t
V
p it
.n’anai
,0’^pim .loioxp r a ^
p
lnn’nn1? n:p nxa mxVaa mx1? o’xsi’ ,Nnpm onpnn
.'y 235 .rapn (ojixa
yrn ’pnnai o’mnxi D’iipxna o’pn’si omx’a nnaa ,nysm nynn .pvnvy ,>au
.D’XPU nnsa /y 300 .n"apn ,oa .n ,
0
’^pn’ .n^’snap o’^nn ’pns1?
3 1 3