Page 323 - Jewish Book Annual Volume 46

Basic HTML Version

RIEGLER/SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
3 1 5
i w na^ns D’my’P nsmna ,nn’m mo’x ’3’aya D’ap ’P ir n 'o .pn*> ,<i
v v
.T"apn ,wp n r mx" na’P ’ ^ p i t .*
101
’ p n r ’T
by
"nnaiy pm" na’P ’a
:y
1 5 ,1 4
,rpp
pimp nnsa ia nxia’ ,pmn pxn ’ra y
,ipnna p in 'o .
i
>
mo
p n r
’p .n"apn ,nanan p ’ax-'rn ...nVian papn ,nm ]ata pmn pxn ny’ap ,pmnn
/y
.rapn "non nmn"
mw>
,pna-’aa .my’ap naoa
by
in’Vx napa
> m o
:y
nop
...(a” namp) aiamp xn’1? xni’ ’an nami *pxp jrunam a’anaa
rmnan
jD’^pim .obs ’anna ^xnp’ nxa maipa ’xnai mnyn ay ...’"a ’"sy nix'? xxr
.mnnsa
:y
tsp ,50 .rapn ,d ^ p it paa
...inaa D” n t x ’ irana ma*?pn W ia ...pap x s r ’an1? N\y»n-m
p "p i
o>anan
Dopon naan ,namaan na’jp pa’aa ’"y n’^ a nmnsi amx’a ,mmpa ay
xyn ,108 :'x nna .n"apn ,D,‘?Pin,»paa ,0’V p it .nan p n r ’"y maom xiaai
/y
/y
432
.T"apn ^ ’Vyis nnso ,3’ax-*?n .napa Vp nmny ,nnn’ .apy> ,-on>a
.nnsa ,n’snai’^3’3
ja fim v
.maa’ naoa
by
*?pa’s npa ra n ’P ir n *?y xnna ’Pimn 'o .nvyo ,l?pr<j
.'y nsp .rapn ,"nmn mx" na’P ’
’pbn 'na npya1? m^xiapx ma^n m x’ai n"ip ^ la ,nxna ns’ n"ip
.<)vv
,unao
.'y Typ .T"apn ,nanan ^p^p it .y"ip
,a’annxi a’aipxn a’pmsa mxanap ’sai nnabna nyian bin 'o .i?N>mp’ ,vypno
.nnsa .'y abn .T"apn ,nanan ^ p i t .ppns bx’mp’ ann nxa
an - napa "nnsyn" ’a’
by
ns’pai nainy naoa ,nnsy nso .>ii?n pn a ,p>a^
.'y
355
.rapn ^xmx ^ ’Vpp’ .myiapn
D’mx’a Dip*?’ pip n"’xnn p a 1? amosi paimy naoa
by
nn aia .pn*> onn iN ,pip
.nnsa .'y
397
.n"apn pxn aia nanya ^x n’3 .ipso mna D’P iTm
,pip pan p n r annax 'n nxa ,3py’ pysp
Ym
nmax *?y ,mx py .-----------
.'y 176 ,na .n-x a’pns mana :'x nna .T"apn ,pip n"’xnn p"y paan
jcfim v
'oa1? mmpi a’Pimm ,maap nryn px p'rnap a’a’ay1? nor ma n"ip
.f)vv
,np
:y
lan .T"apn ^ p i t .mxp nor p a bxnp’
bv
pn1? ,ptrai mama pp iTp
.mnnsa
lapbap mnym a’Pinn omx’a ,ptra 'oa
by
P ’x pm
'0
.in’v\y> onnnN ,r^np
.'y p .rapn pa’a’na ^na-’aa .m ’anaa msom ay P ’x pm nsoa isoxai
’"y ...xa^ma imVx ’an nxa maa’ 'oa o"pn *?y a'rpn x"nan mx’a ,in>!7N m\y
v
:y
aon .n"apn ,nanan ,
0
’V p it .r ’aipaia ’i*?n mn Vxiap
x sr ,p’P npa ’an p a ia’an nxa ,pnnnao naoa *7y p’p a"nnan ’Pinm .nvyn ,p>vy
^p^p it paa ^p^p it .p’a Vixp ’as 3nn ,p’*?p V’pax npx 3nn ’"y mx1?
.mnnsa
:y
non . t"apn
3nn ’"y npiaai aamna nxisa ,nxs naoa ’a^pim ma^n .n"apn .>nt?\yn>
:y
240
.n"apn ^m a^ n □’aions'7 ’^xnpm paan ,0’^pp’ ...r1?Ta” DP pny
.maian ,mnnsa