Page 126 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

’amnV nna m pinn axpa Vo m’yaa nanan nnpnan ma’aynnn nonm
nx amn — D’ann ’B’ nn’o Vo np’Dxisn npm — o’as p .no” o amn
’ny .n’Vtt’xa nnayn nn’oa D”m s omsm Vpoan nnraV npna ’amn
nxsv miVanon nx ^owa ’Van") p’Vxn nn’oa D’axpan nx npn s n o
mosmn nmnn mnVmV ,1’ampV nxnona p’Vxn Wino mannn nannaV
:pnnVx ]naa paxaV nyiao ,’oiaVisn nsoa nr in: .’Vxams mVan aspam
n n n nnn naya /'manman nnayn nn’oai poana Vxx oianm pr"
isoxa mpnao ,mnsxn *ior .D’aio n n n ’aa onmoa Vo nmoa’o nraam
’poaionn nynV Win ,]Vian nana mma ny xVa maxnsn mV’sa nnxV
poV .maiann iioVV mxn’xn poVa nnson no’sna nayaa nanna
nysona ’poaionn nynV /'nanan" na’xisa p’Vxn nxn nmx mxnan
nnn ,("maiana na’on xn nn’on") rraa’Dis n n n joVam n n n orViaann
□’Sian Vo mxnn nnn nx D’aaoa maxa px ,’nnsxn Vo mo’sn ranaV
Vy maanon nm ’poaimanoDi p’Vxn Vsx p a nnxVi nVaonn nsipna
npnaa
da
’nnsxn nx nno mxisn mran .nrai’yn xVi ,nT»oxis mxnoia
:mamx nama Vy nayoan moxis no’sn .’poam’anoo Vo ni’Vn’xn Vy
xVai pio’s ’aan xVa onnaan on ’o /'rnrnns m m r naaa "mmao n m r
;"nin’nsi rnn’ao :onnn
T o n "
:nso nx nannn ,nnaia p i n Vy mayom
nanan ’Va Vmmai aaoa nxnn mmmoa mxn mmpa nma n” xnn nVnsoia
.("VinmV aaoa :onnn Ton") nVyaa D’aioxn
no’aaan morao no’snV nnm nannnn mamxn nwVxamsn no’an
vViaVaa nanan manV nn’xm n nn a Va nx nmoomn np’Dxisn ’ainnV
mann — p i rn Vip" :ono pixn Vo nso anaa
it
nnan nma .nn’xm nmV
naiy ,a"V’ nn’oa nms nanan ."nonnn nnayn nn’oa nann p m mnnsnna
nn’oVi
t
inaV y’aai ,"pxn na" ,axn nnox nn’oV jxaai p’Vxn nn’oV
ma” oa nVana xno n a n iDom ’xio na’aV nonna trao nnt .mnn
nxT naaa xn .onnana D”mnso D’aixoaa ,pa nonsai nvmnso mmaxV
/'□’’nnson t rn r r aoian Vy ]yoan Vma nnrya ."mannan ni’xpaisn" noa
D’aon ra Vxno’-pxa ’nnson tanan Vo imoaann nx nana xn
nyn anaV anoa nwanman nViaoxn Vo nnn’ax nxi ,1933-1910
moonn npna naya myaip mVapnnn nnm nma monn mo’a ."onma"
mn’r nxi nsion nx na’xaa nmpnn nnVmV ,onsan xmpn Vo nayaV
"nmpnn ’DipV’" Vo Vysan nax
it
nna .l’onsai rxmp ,mpaa ’a’y nnn
nm ,aion nxi’Vnnx Va D’onpian nnso Vo mnoy naa lyrnn mn^o’aao
xsia nmpaa ,nVx onsoV mxiaan .vVy lanaao onann Vo mn’ai nn’po
m Vysa onn” a ,maonsm nanynn ,mVapnnn ’asixa nmxai onpia Vo
.n n x n am iD o n n nnsoa mpa iV D’ yaipi
,D” ao’ a D” mnso D’ Tana nnx aip’ ya aa xoana o” ioaV Wan p nayan
1 1 8
JEWISH BOOK ANNUAL