Page 134 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

dTHTOD’nn r o x t o m s: ’nVa pVn xin yiVi aio1? dis’ph .cronnxn unnx
ra rm sn y jnap1? inaina
jb
>
t
\
annua1? mpa mspn1? ,-11-13*? rrp sno
con ,1’dsoq o’Vip’o ra iya dVix . t r r m mnan ,msipn ,d’tdiq ,mianj
rrrnxrm pn n&Vyj
126
JEWISH BOOK ANNUAL
:m »n
'xanaV
tnpvm
unpin ojaa /'n’BXUimoonn Vp nn”Vyi nnV’s r :’nxnn Vy nooana n non
,T*
n"3—5"3 D’0’3 ,3’3K Vn nD’Oia’JlX DJ7DD *pyj 033H /VXTO’a nnay niTBO nU» U’yanX'
.'ansr nm o1? njp n’yaix rrxV ,1989 ’xaa
12— 10
,n*a<pn
man1? ,nnay xpm ixV
Vn
nna nnso
Vo
nrnoon na’naa pn ^lranpy nryaa tr^ro rm
nrfrin nnn p n n n a
m
nan n w :nsoa r^ynn xxa’ ,mjrfri nnay ,nanu ; r o w ta * a
niomsa nvBxui’Va’a .1987 ,n"aon ,u»Vyifl nnso ,3’ax Vn .ira* nyi rrx na’na nnayn rn’en
.noan «iua rorew a*r naVen w » ’tiy ,irra , w ,iaxc? Vp nnnsoa
01
xixaV in’j mjanyai