Page 139 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

g r o s s
/ rraV ian r m t o nK iu /n Kuru1?
di p
~
iq
1 3 1
xV n y nn . ’ p o s n ' r n .pV nmum
r n
'
h u r
u n w m’ jnVw jx myi ,nxan
.D’ T O 300— 250 D3in3 D’ VVl3 nVx *73 .Vsn
rm rron m xnV lVoa no ’ ai lVoa ’ six onawn D’ xapna nnx VaV
,
d
d i o s
d
o j x i
D’ O ’ x Vo
d
d i b u s
,io u n ” n Vo o m x ’ n ixa ixa .nm nm
□ im u n x nno onana Vo o n ’ o
d j o
’ .m y i n a n nana Vo ,iD ’ ja n n V ’ Vo
.
d
j
V
i s i
om n ’ ,myxn mnn ’ j ’ xa Vo i nxion
i|?
*]in )p n — "on Vy" ana: .a
nyann Vy i d 1? ~inut mtun nuiVinaxV naman inanpna ania xinoa
- ’ s i t x i Q’ Va Vo ’ Viaon oVpoa n x VipoV ’ nao / r ’ aima .a T y a ,n ’ Di’ sn
nyoa .pnna — mym xan Vo oVpoa Vip’ oV n ana — n n x D’ Van
;i” ny nnnnan nmnn xVan nnnm n Vo pnnn noim mm onn nx ,"noyan"
1
’ Txan ix xmpn Vxx d j na laxy nanan Vxx iaa
-ayaa" n’ jiVwaxV V’ yV nnanan nanpna I’ V tri *i?t» ama nxr naiyV
D’ s n y a i : ” n" :do D’ ViVon D’ T o n nana on ’ a aoia iV I’ x o s — "O’ p
.D’ smoai D’ nana nnn ,d ’ bVo ib mns ,d ’ obiVb mns nn ’ nVx d’ t o o
nVaio n r x nynno na’ x nmyna lanymn om x noVip n n n nxrao nmsa
."nmx
nma "on Vy" ian a :o
d
t o
nVx-’ x pnaV ’ xna nVxn mynn ypn Vy
— D’ n o D’ amy n ’ -Vy D’ aysV ix onana n ’ -Vy na nnx lapim naa n o n n
mmxm ]’ aa
d ’ t o ’ j o
V
o
d
V
t u
V inana u x .nanVan nnx ma i :V o nnpaa
iaa ,ixa □ :"! o iV ’ a aVo's Vo " m ’ s n isap" :"D’ payaa" ?3ip3 laomso
• inoox ’ 3Vo’ 's” a Vo "o’ V o n ’ 3
u o Vy :n ’ sioiV’ s -n ’ Di’ s nVspn i r : s V n’ aya " n i ’ s n isap" T o n
— m x jp i nV’ sx mms Vo n iMTp ,y o s a D’ sn m m p D’ yiia D’ l io ’ n p ia
m m p — nonn
i d
j q i
,iaii3 unm 'j nioiV’ sn — n n s n isaps ,x a n 3
.naVomn n n ’ on Vo
Vo n’ n rw V nxnon o a oV iVo nnantwi inns unm 'ja o iV ’ a m3 y n a
Vo ima — ?m :nmn nmp’ sn in3B3 nxi3 nxnon nnaiy nxn ?mnm nyn
- i :xn Vo Vao xVx
1
x
3
nn x i m n Vo im ano ,n a n ?oy nnaon Via mn’
nVyinos ,nsi .o x n p ia nV i r s n D’ Ji ’ xp xn n noinn mmao nanpnan m o
o iV ’ a “I3T303 .
0
V
0
oy Vo nsnsn nsnV nxnon o a oV Vis’ xm Vao m m V
□sy3 pn yau xm r x ,
0
x
3
inns m m ' j nVyin t x ,nyi3n io ’ m nxnaa
j’ xom in ix ’ x a n n nyn Vo wiananna a : xVx ,yosn i” jy
I
nda
in 1?1 lntuTi
pdojh
idid
■'Nnn
in
inujti
iinntu
nniN ,n'?nn ,iniD
Dmo1 nj?in ng su lEftra
(nVsrn .n Dunn)
n sm o a nso n a ’ x nox D’ yimn Vo ommna nx o iV ’ a u ’ Vaa nt ypn Vy