Page 141 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

g r o s s / m ' n a n r t r u n h k t o k u h j1? nip-i
2
1 3 3
p Vna: oxn ?pm na capo m:oV pa:V oiV’a nxn naV ?]xa ymx na
pn xVo ’ouxn psxan npyta ,oanon mao a’V’an naxiyai oinxsn
nnna:n nxronn ’anxV prna a’xna nm aopano xVx ,ixa n:ma’ naipao
(pnsm nampn ,naxn Vy D’Vsxn mman Vo minx: Vaoa) m r j nsmo ra
rerun ’a
i
V nm nxn:
duo
V
o
na’opsonsa nxn ?raoim wun nsmoi
naxn iyaV anVo DO’:xam ,yna o ’x ,anx npia Vy iVyn Van mVaa nnx
naiV Vaino nVa xxan xVo r p ’na ny xV ’Vix nx naxyVoa xm: nan —
oixnsn nx ma:nV ’xna ’Vix
tx
.nm ynoan pnxn-’x Vy mouxV inoa
mm'ao — nnr yi:x iryn y’anV ,m aipaai "nVa oi:x nsoa nnm xV" Vo
,moi:xn p nnsnV ma nna: nV’a xsa xVo am
npian Vy nViy i:nmu imVnax’n nrxo oaa ,ns’irai naixy n:ian
ipx
mrrs VapV ’Vnop ixxia irx i — moi:xn p na nnsnV ma nV’a osnai
nax:o nai ,nVapn Vo nnpa ,maxa ,]xa o ’ mn .onn Voi nnann Vo ma
daua omaixV) uon npVnV nma nmxa omna (i:nm'a Vy) roxnn npVna
"nnm’ nVa xV *ix oux nsoa nnm xV" (nyian iaua)
do
di
.nsmVi —
mx’nV ,or"or poVa naiV aum:o ’sa "’sa a’Va rx" — monn ’itraV
.nm m iDomn n a y am n x rn nm an an
T a m a Vo n u iV i n :x a — 1947 Vo n o u a a a ’a ’n x x a i ’n p n a o nnxV
m p n i ’- r : n x xm a ’a ’n n a i n ("D’p a y a a " ) ’m p a n a o p a n a n r a o 0 0 o ’
’n nm ,a ” i : ’o i m x u o n n o y a y n n r a n u V o n n am y m o n i a y (1949 m a a )
d o
.(Ocaienie
— "nVxn") 1945 n : o a o iV ’a ’m o Vo n n o x n n nxxinV
o n m o p n ’m .m x a n m x x in n VaV n a a n n o a ’o o n o n u n nm x n x ’n x x a
n y s o n a m n ’s Vo mVnn n m o a n Vxx n ay n y ian iD u n nnan&V ’o n n
? i
944
n o m a uV isn nn an Vo n m n a n
im a t — xm p n Vax , in m x ’ n x o n n a nayV m a r o ’ nm o aV o , p i a
n o u i n m o am p n m o a n Vo i a ’V ’o n n a n y a : o n n o x n n nonuV p x : n rn V
.m iDom a : a i p n x i n o a o p a a n a n a o a
n a ,n a m n a n V aon mxV nm x
n m o a n Vo m o u r n ,o is n a am p n a o m s o nm x ’ p p ’nV n n n x n a a n
xVV "D’p a y a a " r a i p a n n o x nV y ’s m o ,p n a o x ’ aVov x ” a u V i sn m n m
Vy m x a ny a ’x a a m o n r . . . d ^ u h t i d
, \
r i
g a D’V’a a n m s x m o a ,d o
,o iV ’a Vxx i a a ,]xa aa . n o n n i a u a am inm D’a o i n n Vo a n n a o m a o i n u
am aV iym a y a n a / i n a V laV om am x i : " :n ’
3
’opVsn n x n o n yanV n y ’s i a
. .."?anx i —
n ’oiVaixV a u n n x n "D’n a "n u o a n u s i a n n : y a n xm n n i ’a n a ’x a a Vax
pm xV o ’x" :(m an a ’O’Von) am p n " n ’a "a n a a m a n : n m o m x o ,n u V i s n
"...nm u i a n n napn Vy n a ia n a n x
nnn ^ s g — nrgcu nuuj
Nn^n mncu mn1?
t
\
i j i
*?qj D-’Jiinn im 'pn
.nnnm ,nnann
r
'?
qi^n t