Page 144 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

136
JEWISH BOOK ANNUAL
dxV
nnna —
"nunnaxn" ooa
iro n
” na p is xm aVV yam ’max naa
noma xmoa ,dwtdh Vy naiy nxo:o npn
Ton
Nm nVo ra ru xn .im r rn
.nonnn maa inmaya nman nm aynn n:ao ’ jsV
nnoyo iVo
m m rn
nnx .yVip
ypw
Vo onina Tan tryn t : V:uVo n*»o
rnV’ oy iVn p'xmp oux ’ n ra — "'mxpx'n p r a nn"
T o n
xm nniBom
ma’ x is i o’ t o mnoyV mnV oa’o n^xn ny Vo
nr
ms’O .Dmso:n&V
.monnn momaa
annn
o rx iVo
ntMXism
laro nx ,nanVan
nn x
iana:o
:^Vis-xVn xmpn *>t Vy u a r xVo n:ywa lpna: D’ anoa D’ aunna
<n m n ‘? i n n n m m ,D n N m um iu n
? i ]m n n m m n n m j n u i i n n iu jn
i ] ’?
nm
i t d ,n n r ' s t i r u n w
ltttun "noN'pgiiDDr mn1
t
V nuxVDnaoi nsaaa
d
’ :V
id
D’V’m m ap Vo nmaran paxaa nana
.m:Vis nnxa r a — pom
n:;snV ,mn;unnV v a p'xmp Vo maiVnna
tx
naa ^
id
x
,nxn V
j j
V
o
Vy nayi nnayn nx ary xV xm .Vinn n^nan Vo inn ny Vy nmyan o ix ’
naouo ’ sa ,p'xmp Vo
it
mmay *>3 p n ” .nan nion ny mixaa innaoa
— onnx
'T
Vy ro ya nanynV mo*’ nmrn ,VmVo Vo imoa nonsrui
.onmoa-xVi anmoa
Va .iVo maixVn msisxV r n y nar xV ,nonn i r o nna ,cjmnm nna
moan mnnai v a n maa nmoa xV nnnsai nmoa xoun Vy ana:o na
nna Vo mpnsnn ia na” p .(pxoxnoaip) "narnspnn" Va:Vo Vo
i t o
ny
nnao mxnsnn ,op: Vo y:nV nanx n:nan Vo D’ an D’ onm n^aa naax^o
.oyn Vo Vaoi D’ yos nann na ^
QPJnV namao maanrnV jraoaiso
moanV v a in :
,1 9 4 3
nx ira i3“a "ppn nnan" Vo non nnn anaao ,mon
nVyn ’a ,paxaa ’oya oma mrn ’ a pso r x i D’ aiyan iron ’ aoin ’ sVx Vo
,D” n o’oaxV xVx "moiaxn" iyaV ana: xV xm .pran Vy nxnm Vxman nx
.ia jiaon rpiyn nx irano ,nonn i r o ’ aoin
jonrnan nV’ sn xm ,nm V’ an ’ nVan Ton Vo laain oxy
u^rmn
nna umtun
"mNig'Ti ■'nnn Dmmn o^gnn
p k
/?i?n
in
mn pn D^mmi
R n ^ n ,n i n i ,?N i n n D ^ R n n
.
t u d
n ;p n nnn1? n^innn
nn^ujn ^g1? i r r u
in t
n
'
pcu
.□^■•nnn nDtunnn
t t d
,m r iT ni iT ‘? in
r a m g s n n n n n h n d^dd
1
d t id h d
Dinnn i ] ] iu
hn
m n n
niNi1? in
, n ] i i n N n m n n n m N
fmuin m p n n n n ,m g i ^ n n n n n n
inmoign n-’ tuiDNn n m n n «