Page 145 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

.a Vo nuiVinaxs
1947
n :o
3
Va:Vo Vo iuun ’t o iaoms n:ioxnV
nmoa Vn: Vo D’
3
ionn I’mm r Vo m is : nxxin .id1? inot main T am a
rnsV duo 35 naya pn nso nnxa ny’sin ,nuVis
3
iana:o nonn idu
nns’yi nsox — (Co czytaiem umariym) "D’naV mxnp nox" :nonn wu nna
Vo onsian D’mon Va nxn nxxins D’xxa:
.1977
n:oa np
03
” 'xxa n:n’x
Via’aa ounaa I’xmo /'nyion Vsx nnsan" laoo naVa nnx nVir ,Va:Vo
Vy nam ixspo nVx Va na: noyaV nx ,(amn’ Vo amV)
D’ nan
n a io na:
-nxn nx nnoV ma larmnoi ’mn’ oisn VinV ,nV&m anV p ’to ma&ntnn
.D’ onnn
ou
may .nuV isn nnana nm n nVsoian naaoV ’ Vix i
3
” non D’ n s r n a i o
D’ Vso ia nm ’ my o m r Vy mira nap
:3
'"Tinoo" nyion Dp:nn it nVson
.am nm Vy — u aa
■pinnN t n iN i n iNi
^ m i m n n a *?un . t d ’oj
\
m r
m m h t u j 'p in
, iw w \ n n
. ^ m j nn tup i n u
an: nanVan u s V o , ’ po
3
” : o ’ i na nyion Vy n’ on nx Va :Vo Vmna na
laa’ n xpnn an .nmoan Vo innns
3
nVnna xin Di’ m p o "s’ b" i :a a V
3
pV
iVsx /'monn ]yaV" nsm oan n ’ tns loa s : nanVan f in s ayi inyn n x o ’ x
, nanVan p nn’
3
n n m o ny D” aixV D’ n’ o mo nn’ i nnx a rooaa D’ D’ na
,nmoan Vman Vy ’ poa’ u o ’ i nso nsp far nin .naaoso Vo noiann ’ nnx
:mnnan n a m n’ VyV nar xV
’3
dx ,D’ onn o u n x V D” V y : n m a xinoa
ra sa x inos oa "nyion Vxx nnsan" naina ay nnnnn Vy maoV m oaa xin
.Va:Vo Vo innnsa lmnai: nx
, i^ T ]
Tunn1? miN nn^
n
nm
m
r a m nN iniNUj mm m
nnnn n}
wm m
nn
...N'pmn
— nnN nmg nniN
,om x lx ’ anm D’ mn’ V n r y nox n n - n a i o oa vn
’3
,nanx xV dx xunx
:nVx D’ Va
3
i t o nx D” oao ,Va :Vo Vo nyion Vo nnpan nm ma xV nx
^qj iprail]Dili
,V
imng
— mutt m ‘pu i^9N vn
nn^gntu nmj? id
nntun
— nngn Trnirt
(Dix
3
:n
’3
n:Vn :D’ n’ on Vo ’ ViV’ a oiann)
raipa nm nmnn n’ on n x nxa’ o xV npoa” 'xxa n :n ’ x ,i :n a x naao ’ S
3
n x r o n :p inan nuon nmnnaa p o Vs xVi
1977
n :o a Va :Vo Vo l’ mo
’3
nso lasy V a :Voo i” xV o ’ ,naxn iyaV .n :ioxnn n n x d u o naa mxV
g r o s s / m V ia n r r v u o riKiu/n ku/tjV Di p~i
2
1 3 7