Page 148 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

1 4 0
JEWISH BOOK ANNUAL
is
m i
r x oxn , t n Dnx nxD:ia i o ’d o^ x ’t x nyn nx) .ypnaiD Dinnao
]Vx’t x ayn p i n : ra ,"yV” m y i" oxn ,p n n o n ; ny r x DVyn-y’m ]” T
.(rnamn iy a ’x i y DyiD ,V’s
nnx HDXiyD’V l y n y i x a i y i r x d u io x i ” in n
71
s i y : r x i y i y ’
1” T DnV ,D:yaiiDorx nyjy:i” x i” T nnx DV’s o y ; o ’t x id t i i dxh o n ”
nyn m lynya r x p s V"’ .D:yaxisayD r x non lonyVDorp ay :y ;” x
oxn ,xnD nyDiyoxa i y i r x ,V t s n y i r x Dy:ixVp Toms ,oxaxiD:xp
lis i ” i s n ]ix l y s a y i p yn ,
110
V opVxs r x ,pVxs p x s DV’soy* Dxn
.pVxs
2
l l ’T D’a ,nya” no x m ,Dsi:xa
tt
p s
ix
: oxn
d u io x i
” in n n s
nVnp px ?]yax: x r x r x oxn imy-isya oxn T sopyo .]yax: n y :y r ’x
.aiD p o a aiD do aiD :"DnysD:yyr dxh
..rnrrVo x n s V’syrrn a ’on nyn D*a i ” Va o n ” is lyaipya r x p s
ly jy sy Vm t x .pXT yDVx w i ’piya^x ,]TTyixVsxs is du r x V’s i” a"
y n y i x a D*a D’x is lyaip ,pn axa y iu pVxs D” a p x o ,iyVan y ” :
" p jx r ixn y” : ly jy sy ix : , p ” n yVx oxn ns’Va D’a pxr is du ,]yyTX
1
” TDnyn Dunxa Dyn Dyanx ysjxa iyn :ix" .(oa’Vy mVo is n n a x rs )
yayVDSxo:om D*»a nDxiyD’V n p y a in x a du iVyn T a iy:xn ra
nnx) HDXiyD’V i y i r x ly r sya du ]Vyn l y m a y iy n : i x pT Va" ."piyn
."isu ix ;uiV” m x s x ix : i” T iiDXiyD’V n Dyn ,pm inax a y i ( o n ”
“I’T Vm i y iyn , i x i s o l y n x ix is iya:nisya r x OD:ya x anx"
D” s
ly r sy a ix j Dyn i y tx , p ” Va is ly n o r x ,]yVpniD:ix VyiDpyVyDrx
nnx ,iyayVx ]is ]y;uxVixs t b anx" ."on” ]y:y” V is D” payVaya ]ix
p i x i ,n x iso opVxs n y i ]yjyp ]Vxt ” t tx ,iD:yrVyDrx y o n ” n n s
oV’aoa n y i nnx p n n s x a iy:yp Vxt n x i s o n tx ,iyVpniD:x nTX ’Tr a
.(y"o is n n a r x rVx) " lo u y s iy ix a yp’DDiu
,maiVn Vya x n s oy’sxDix m onx iyyT ,]V’s lynx ,]yj:xV ixs yaVyTX
□y m ,nxnya p n o y a T’x dxt iyn ,D” s n DaxiDxa r x Day: ]ya iyn
iV’sx .Dxny: dxh oy ]yux pVyn , o n ” r x P i n o o x i lyTyaonx dxh
yaVyn n )is - iy iy i:x i” p .o n p noV r x p n o y : r i s dxh n na n dx
yaVyTX Dxny: du pxn o n ” r x ly^Jisxo y o n x iyD ’V p n n y m pxn
i y i x ]V” m x s is ,ip ’ya ,]yny: ]Vm i y ” T r x VVa n n a .ty^ iay iDo
D:yx: yaxo lyny : iyr_n yaVyn n lO’DsnyDpxixa nx ."pxa n" ty’s i y i
]ix o t s ,aoian mnn
71
s y:yaipy:Dmx’DOiy ,]ioV i” T nx pVxs dis
P irn xtx D’a o n ” is Dpipyasmx du pxn ” t ^ y jx ’sxay-p’DDiu