Page 247 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
2 3 9
nxa .T"s-aws :D’an’oa
ibm
npa maVn nyn nnr y"ip
by
n y i n m (tnuaip)
/ay r y p .o"npn ,r*?pria .ixno’n npn Vx’nnm
V’pyn nmn’ nxn .x
pbn
.nanx nso .o"annn nno
by
omx’ai D’Pimn
n m
/ny ran .n"ntpn niKii?” ^ .anyaayny1?
’psa ’ana
by-i
max ’pns *?y nap mas .Dnyim nmnn
by
d’p i t i ,pn*> n m
-pina .xVxsmnaxnn p"p r"mi n"n rnxiw pan mxn pn r nxn .mVynn t p i
.o " n p n
, f?
.y",Tnxnoxon rw nx
bv
lenp mnan
by
□’ ’ iaa on’ssn
bib
o’tznnn ,pns> n m
/ny a"sp .n"npn , rV n a .ropayrxVa pns’ nxn
anar .ran msn .nnx nntn nyp ...xna mpxna pios
by
nan’ nyp ,pnir n m
mnVm — yttxpo ’mom r n ’a ,r*?pma .y’bxpon p’t” x pns’ mn nxn .mn
/ny a"p .o"npn ,pnr
nnyai naya .’psa’np apy’ nxn .a pVn .rp’ ia nno *?yi o’pa nno
by
apy>V n m
/ n y x " n p .o " n p n ,p n x ’ xia .m ana m n n
.e n n n m x 1? x s ’ .mnssaxa n n V p n x n .D ’ p ’ ns n a m o ’ p ios n sp n xa 1? . p n o N
/sn n"s .n"npn ,mnssaxa xmm ’as ,r^pma
’D-*?y msoin nann ay naim jpwn .psan mmn nso xin ,ot?\yn o>p>ns ninn*
.’poa’PiVT Vxnaa n ’ *?y umsn o’a’ay
n n sm
nrnpn nnsn ,xian oyi m-’ana
/ny a"sn ,20 .n'ncm ,D” nn^s ,pnr ra
.n nxsin .anyaayixn Dina nxn .o"npn mxtao
,nm b
.a
pbn
.pavynn nN*> \y*
.n " n p n ,r ^ p m a
n o r r V x m*?ai > a a y n o r n x n .o"e>a D” t t rw i D’ t tV a D’ a” ay
by
N n > n iN * T p i n N
,om s n n n s n ’ m p y i n r i y o nann ’ napm m m p n nxnn nna ’ n som ia , r m x
/ n y a"sn /sn r a .n " n p n , a p ia n n a n y ’ aa
b b v
, ’ oaxn . i x n o ’ 1? a’ 1? n’ x n ’ ax
’ annn D” n ’ m
by i'm
n a ’ P ’ a n n x a p a n n x n ,m n ’ P ,n y n m y ’ P ,p p i n n n * a
.o " n p n , t i?P’ ”> T o p axr a p y ’ n ’ *?y o isn 1? nnyai naya .tV d n a ’ BP p x n r o p
/ny
r b v
,20
nnVp n o r ’m
by
lnamnp oxnpism ’pns ny .ny^yo nya natra’1? o»n o>o iNa
.n"nem ,mx mx
bn
mxsm ,pnr ra .lannVn
The Wellspring o f Living Waters:
A medical self-help book. By Issachar Bar
Teller. Translated from the Hebrew and Yiddish with introduction and
notes by Arthur Teller.
.]in” n p n^n la’an1? npmn mn xm nmn napn *?y o’enmm nmx’a
nana
nxn .mra naon
by
pn r na^n raip rVy mVai .mmra maVn nxVsnn nso
by
/ny n"sn .n"n^n tpnx’ ra .onxso’n pns’
-ai’Vn
p x o m x ’ atp
Vnayn nnan mn’B^n D’opttn
.n m n n
by
>”\yn \yn>£5i? on iN ’a
.n"n-T"n^n ,D’monn nsix , rV n a .msoin oy
n a p inm
npnn nxsm .wo’ iix
.D’ana ’ac>
lo p 1? .nnosn n n ’ n x 1? x ia n .nnosnn m x n p n .n "n y ’ " o n a ^ m x n p n .n i K n p n n n a n
’ aa n a ’ m , r ^ p m a .n " a ^ n ’ m n Vm n n *?n n V ym V osna . r a m yenm is o x i
/ny ra n .rn irn ,aiaxa'n p’s
nson noin ’oip1? .pxp nya naac?’ nxn .nac?n nym *?y D’^mm n"ny na\yvy> nan
,xnaxn .trnnn mx1? xs’ .Dip ’n’apn oaV xic^ onoaipn lasom oa .e?an mny’
/ n y o "s ,n"op .n "n trn ,nya ’ saxn axr n p n , .\a