Page 250 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

2 4 2
JEWISH BOOK ANNUAL
The Sephardi Haggadah.
.rv'Qvyn .mnan mnyi onnson an:a »sb npo b\y n u n
With translation, commentary and complete quide to the laws of Pesah
and the Seder. Bv Jonathan Cohen. New York, Feldheim, 1988. xv, 160 p.
rx ubyupyaaxm ,p ’bpyaaxm .obx nx a:r nxs yvym> n: ntas bw n u n
.o"apn ,*
pkp
.p pixn ,pnx’ r : .xn:b b"ao yo: in:
txs
i m pyayaonnx
/ay n"p ,ra
'sbna -ipx ,rbpna .ptrn b"ao ypm* nxa .ypim bip mx’a ay nus bw n u n
/ay n"n .o"apn ,pxbxs nbn
77z?
Pesach Haggadah.
With a commentary culled .ntnnn nyi:n >!?1U mJD
from the classic Baalei Mussar. By Shalom Meir Wallach. Brooklyn,
Mesorah Publications, 1989. 221 p.
irmana mmno nnax nsip’b ...xrbya an:a *sb nai:n bp n nm npbnn (nnt?)
.o"apn ,rbpna .pomxbyn:ya raua pnr *"y isoxn iopb .xibyaa cpinpn
/ay 92
-ipi v n nbprs imbx bxiap pnr ’an aipnorsa r^ n xna Yianxn ,m n j i u n
/ay
221
.T"apn /'’bns: nar tdb ,rbpna .m:naai im a rmn
/laxp’P .n m s .nbpnn npa v'y nny:i ana: .nxisn uuya nabn paip ,nNioni nabn
/ay b"p .n"apn ,anap:an ]iaa ,nmnb pnna n’a
.nmn: *a»a man:nm mpnnnn :a ono:ip .nu mabn
Halachos o f Niddah.
Section two: Conduct and restrictions during the Niddah
period. By Shimon D. Eider. Lakewood, N.J., 1988. xii, 127-130 p.
nor nax bya p a Yianx an: npx nmn nnapi nnsy U’apb mopn (nnu)
,rbpna .x'trbp n"ianx p a v'y nax:p pmp mnan uns’o na .xprso'a
/ay n": .n"apn ,xprson nor nax xna’na
.p>n npy: ny rx maioa nynoanai nanpQ
ynn
m ya i (nu itn n>pn tnv>:ip)
/ay rap ,n"apn ,rbpna .xsbn nbn nya an mbp nxa
"nyap"n
w
npaa ptmixarba Yianx nan na’pn ,iab bN ^n> >nm (tnoaip)
-aipn mamn s"y .n"apn'n Dap n"a-a"a — nupnxn m:ann bp nmpbnonb
/ay
139
.n"apn ,p"nba mn:n nyi ,pbpna .naia ’nba — o’y
up .o"apn ,nnn oisn ,rbpna .oy:ysnxn mn bxnp’ nxa .nn nmn (nnvy)
.□’ana
na: v'y nup nmnnaa mxb xsr .nbn nn’ nor nxa .pm mabn by
«■) v v
>nn
/sn x"op .n"apn ,]xanyns pnr onnax ,pnr r : .nor
Vayikra-Leviticus.
A new translation with a commentary Nnp>l (not?)
anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources.
Translation and commentary by Nosson Scherman and Hersh Goldwurm.
Brooklyn, Mesorah Publications, 1989. Vol. 1. 338 p.
nxxin .myi anb’b map nxnp paya nun:ai nun ,uip,b .niavyn in (tn\?np)
/ay
142
.n"apn ,pbpna .nbynbm x’oit '»yp’ ,wy nny:i opb: .msoin oy .a
nmoa rna bx’ba: p pyap pnn xn:pn ononp .D,ono:ip npbp lai nwab nat
ononp .no: r ’ba npan rna pnn p:p ono:ip .nx:n m cx nanyn na:b
,nysbxn paua ' w ,pbpna .nbmnab many bp p"p pr mma rmp ma’xa
/ay n"bp .o"apn
.nup: npxn pns priTp uuy by mnym omx’a inai xpa bbia ,n>NQ ’an
y
\nat
/ay »w,p .r"apn ,’o:xa .ananab’To^n iiyap npa nxa