Page 253 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

KAGANOFF/AMERICAN HEBREW BOOKS
2 4 5
/ay xu .n"apn ,pbpna
irmam lrmax nxa nmn nan ’tnp’ba mnoiya .pmp nap1? mmnT ,nmno nuyb
/ay tup .n"npn ,"nbuo" pan ,pbpma .airpy’si xnxrp ma
/sn ’"p .o"npn fD»ronn nsix ,pbpna .Nun n n m >01pb
-arbn pxomxup bnjyn omn nxa .onyim nun ,yiapn nrpns by mn>\y >v>ipb
.msoin oy n:pmm npnn nxmn .xnp’ i-mnp .>3 nna ,’ynp nso .ptmx
.onna
u p
.o"n-n"npn ,0’TDnn nsix ,pbpna
.ptriixarbn bxinp nxa .Tbnn iso .
oupi
o’pbp nyp bxinp nmn nmn >v>ipb
.'ay n"sp .n"npn ^nnnn nsix ,pbpna .v'nan njipxnn oysa mx1? x s r
,nnp,pbpna .pomxarbn bnayn omn bp mspnn .o”ion n by nmn >\yn>n opt?
.'ay 40 .n"apn
T«dp
3
ws npa 'n pxan iram im a no?1? nnnrn nxsin ,pnai iso .nNmni nmnb
,nxmm nmn1? pnna ma bbia ,pnx* xu .trbPiT nnxsn xna’nn na’p n pxn
.'ay a"yp .o"npn
.'ay n"n .t"apn ,nrsbn oisna ,pbpna .nyab’T'nar omn nxa .p is uw o (m\y)
,o"p by D’Pimn .xsnxnooix p"pn n"ax ’ibn bx’ rr mxn nxa .o>oan u>y n>Kn
.n"apn ,D’ iabyn
3
xn pixn bxm’ ,pbpna
nxsin .maipn ,onnm o’Pinn
.onna
u p
-imn buo in: nxa .nnm ’pain npan by n"mn nxa b’an ,ony\y n^n (tnv>np)
jnj nana rnnx nun npx o’Pinni n"ipi o’bisbsi o’Pin’n ,jna mrnxa . r i
nxsin . r im n buo in: maa ’"y p"’nan pnya .auxn’b p"nax nyanbx* buo
.'ay 166 ,30 .n"apn ,onns oisn ma ,.\j ,’ojxn .a
bnr nmn’ nxa .pb’sn msn by o’yj pinn :x onwip .mm> nm n ( 'p ip )
□nso nxsin ,xojxnxo .jnyaayixn nma ’"y ’b:ux mnn oy bwr .anyajytxn
.o"apn ,nmm ry
njipxnn oysa mxb xs’ .’ysnxn n"ianx nyam nxa .>y*mn n o w n m o
,on’onn nsix ,pbpna .mpxna .x pbn n:mn ’P in .n-a pbn ,nnan /"naa
.anna nyanx .o"a-T"apn
nxsin .nx’ba iabr mxup nxa .onyiam nmnn nrpns by *)pm miniN n m o
52 ,n"pn .D"apn ,on’onn nsix .pbpna .map mpxna :x nna .msoin oy .a
.'ay
apy’ nanya .b'Uo bxnp’ nxa ,"xmmxi bxnp’" onojip .x pbn ,™>a nyvy nm n
/ay s"p .n"apn ,xmmx ’mnso-umn paa nnp^b .r’ lixo ',yp,i x i ’sp innx
nupn ,aio o r ’Piaba nsoi .nmn ’pain npan by ouip onixn ,o>n\y>Q nuo
mxb xs’ .nybbyn ’ ibn ixas’b aio o r nxa .o’n nmx piabn by o’Pinm
/ay 144 ,147 ,20 .n"apn ,0” n n s inj ,.\j ,’
03
xa .pnna
pbpna .o’xmpb pp’n nmpx anaa nnox nbja .o"nban pin’s oy nnt?N
/ay 50 .o"apn ,n"p nnson nnoa nn
xjb’ iia vrbx nso nma o’opiba ounaai oun ,omxm
o
p it s
oy N-nin mmn
n s ,pbpna .uapx nou njpn pxn .pnbxna 0” n m’abnai onnax uaai
/ay aupn .n"apn ,njO” b ypin’
mnna o’bbsnan onnnn bsx ^inan ’sa .omsan o n njpn pxnb nb\yn mmo
uuyb ranan ,pbpna .msoin oy npnn xmnna .nx’ba r ianx nou b"mxn
/ay 224
,446
.n"apn nun