Page 262 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

2 5 4
JEWISH BOOK ANNUAL
.o"pn Vy mxa ma .aioaa’Vp p"nax r"a my nxa .nnyn px .xpxnp rax
/ay 162,80 ,a"Vn .n"apn ,]’Vpna .nans mxa nxa
,pnx’-iu .nyp’PtrV
V
ix p
'n iapa yman Vxprm
V
ix p
nxa .nmn ’Pinn
.V
inyj
po
/ay
138
.n"apn ,jxanyns pns’ onnax
nxsin
,rbpna
.
xttix
n
Vxiap nxa .max ’pns Vy nan: mxn
,i?NiQ\y vynma
/sn i"Vp .rapn ,D’pns imar
oy .*?-»naiT nun anna *pr ryi *ioi’ nay omx’a up ny .max ry *iay nia* naua
,1’Vpna .nrVp naVp nxa max pa ay .nsio onn nso ay .x"nana mx’a
.n"apn
,D’pns
imai nxsin
nma r a a’1? nmn’ ’"y
isapa
nVx Va ... o"apm ’"pn '’s ny nuyn nVun napn
/ay
48
.rapn ,r*?pina .rpxoxnp p"pn pn
nxsin ,rVpna .o’nasix onnax nxa .nsip u n nsp Vy nova ,Nmovy Nnuano
/ay n"y .n"apn ,
d
’V
p i t
,pnx’ iu .pxunypo xaap
oi
V
p
nxa .T r y"ip Vy rasn nan nnaV ,oiV\y nnn\yn
.□’ana up .n"apn ,jxanyns pns’ nnnax
.piaVn ywa ’as p nnnax nxa .nmra pV’sn nmn nso maVn Wia ,onnaN nwn
/ay a"yp .D"apn ,nnxp .p pixn ,rVpna .pnna mxV xsr
nxa D’pnm mnaai o’pios Vy o’Dip’V naa da .nmn ’pain npan Vy
oyia
/ay n"ap .n"apn ,anyaa” n ’as oma ,i’Vpma .poayrVa nVa’Vx
.’xnnai ’xanp uixa o’Vaipan o’pnsan l’Vyi .la’ax onnaxV oni’an nn>*> nop
/ay
64
,148
.n"apn ,rVpma .pnna mxV xs’
,pop
” 3
nnspa ,rVpma
.fUTXp
p"pn a"a ’nap p Vxnp’ nxa .!wn\y> nmay
/sn ra ,a"o .rapn
.nyn’ip xm’ Vxiap nxa .o” n nmx y"pa mVxp naipna ]ipxn pVn ,V
nioy
>nViy
,xnaxa .pnxn p"pa n"ax ’iVn a’Vyr
iipbp
nxa .in mxipn maipm mVxp
/sn 'y ,a"y .n"apn ,nson ,.\a
’a .D” n nsix
p it s
ny D” n nmx nmy inVpn nan .0” n nsom .na\yV o»n aaiy
Va ’naan .Vxnp’ mmat o’ya Pin’s ay napV mran nap nno ,nnar aio
oisn ,]’Vpna .pxipa nnap nnaraV npnn nxsin .nyoanyVya 0” n ’ax nVx
/sn 'p .trapn ,"nma" oosix
□y .xpj’soa nor naxn Vya o”n n’xa nor 'n pa rianx mnVm
n v v
n*o
,xpa’son noi’ n’a rama
,.’.3
,oVVm ]ynnxa i’p .mxmm mana onoaip
/ay a"a ,ra .trapn
man .
o
"
pb
mnaoa ni’x Vyi nmnn Vyi mVua pan Vyi nmn ’pain Vy <
ip i
>nno
mxV xsi’ .onnax p nun pmp Pinn ,o’Dapm *pi’ ma’i .ponaa Voy’ nor
/sn
t
"
d
,n"a .trapn ,nnxp .p pixn ,pVpina .pnna
/sn n"s ,a"ap .rapn ,pna VnaiT ,rVpma .pan nor p a’Vnx nxa .^nn nisp
onso nxsin ,pVpna .npx ra ” na nxa .nmn
’Pam
npan Vy »na u>an (vynma)
.onna up .n"apn ,pmp ’ana
/ay a"V ,ra ,'y .rapn ,.\a ,xnaxa .uxns apy’ man zpnno niai\ym miwvy
.Vuay Vxiap nxa .napn nyiai mnap Vy o’VisVsi o’Pinn Wia ,\y”nnn >no\y
/ay r a ,208 .rapn ,pnns pns’ onnax ,pnx’ iu
nnra omxa oy V"nna nso .o’Va nnnoi nV’ao nVyan maVn Vy
v m
niNian
,"nma" oosix oisn ,rVpma .xn’sp Vxiap Vp’a npa nxa .pap ry i pap
/ay
146
,166 .n"apn