Page 272 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

2 6 4
JEWISH BOOK ANNUAL
.1988
,axbnxs-xbxxp ,imabya . t »
ny*«>p y*N ,n>a ,” VT
,vs»>n
.DOlb’X .'TT 15
nxipb pnain dp ,mxaxyn
av
,nos :Pn” a ni»’b-n»in Djrb .nyn ,>:nnn ,van
nxmn by mp’sn ,niannm iirnn nnpa ,nsbPiT .myiap ,naiya r b ,nmaabi
.p’Tia ,.DD
1
,?,X
.'TT 110 .[1987]
nSP
-bxnp’ tis .ao’inx jD’aio-Dr ypnbxnp* px ypn” pyn ibxnyoxa-inyb
.ninyoo’ra-ajrxnyn jpn
Tana ,
pbpna
.]y:Jib” xnyn yjya^bpyj ;nP»» x t » b” xnsn ot?>3
p y i v n *
•ia” bp jabT
:.doiTx
.1 .13
. i
988
-n"apn
,iu»n uuyb
TEXTBOOKS, CHILDRENS LITERATURE
jw b v n
RELIGION
iyjjib” xnyn ]ix nrpya nvaiaan vbvnaya ’an .
dpb
u ix
,nn o»n
o n pn i
*
— rrapn ,’bnsj nsT noia ,pbpna .auan ps ybynjy
12
ps pyb oxn ps
.1988
l”DP” a lyjyp
px
tt
Tpnxop is mx *n ;p»xi ptn onwij? .>ibn nn nvyn ,pya *
.'
tt
nai .rrapn ,’03xa .asa inynp pntt” n px
ititpm
n
rapn ,bbn n’a ,pbpna .u/npn \?"wya >*r>ttbJi pa nv\yy» ya’bnynaiNii *
.•>pbn .1987
,pbpna .nxnsp nypn’x rx jump nap .n .> ,ny*v>>a\y rx .a .n ,p>v>vwyv»b *
.1988 —
rrapn ,nxa»xoa bxr irann bnn ma
nyp’TX nyn ,pbpna .anyaasHJino tx b wan ps oosnx nsn . tn e ^Nnnyb *
.1988
— rrapn
,nxix
— n"apn ,nxix nyp’TX nyn ,pbpna .D” noin pb jxaboi* ’an .---------- *
.1988
-pna .:uib” xny ynayaxsp x j’xanoia pb pyb yp’»ni»p oxn .---------- *
.1988 —
rrapn
,nxix nyp’TX nyn ,rb
.p’Txa nmnn ,nrjrbx nmn
p it s
oy ;D*bnn nso .nty>bN b>v»N nv>N ,nybi»n *
.1988 — rrapn ,nb*a .x ,pna-ua
pns1’ rs nrxm nrxx nso ayn cnx ;pnp&n n’a
pmm
na’x nb’aa .row .-pri *
-nsx" nxsin ,pbpna .napinai npnn nxsin .
d
^
sis
nsi:i ’as nbm ny ,nxax’
.'
tt
n"s .T"apn /'ir