Page 283 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

MICHAEL RIEGLER
VN*ny> nrnnn nnma onou nnan
v ’’ n v n
- n " n u > n
Selected Books on Judaica from Israel
1988-1989
m n n m b n n ,Nnpn
fP’VX’S nOia ,D*’t7^TT» .inDlpm Xlpan Vy mynm nSIX jmfOpQ DHDlVp^N
.'y
383 .mnnsa :B *pa
.o"apn
.'y 140 .n"apn ,iV’X-na ntronauix ,p-nan .xnpan nxmna nmo’ .n\yn ,mN
mnn npa ,nixV xsr tronaip d t t ib ns^ox xini npna na’n .aw ,o»n-p
-nsa /y ,411 .n"apn ,0’ynaV mVxnpm maixVn rraipxn ^ V p i t .p itsi
.mn
nxa ,srawai trx’aa Vy omxm D’pnn ,payn nan iso .n*nn> >a* >Vns3 ,yina
,
o
’V
p it
.
x t s p
nnx ’T Vy man Vaa opiVa ,rVna nnn’ ’as ’Vnsi am
/y Y ’n .n"apn ,apy> nxa na’P*
^V’X-ia no’onauix ,p-nai .□,,anxn xnpan ’aunna
d t p p
.nv>n
.mnnsa .'y
165
/a pVn .o"apn
.n"apn ,tV’x-na ntronauix ,]>nan .xnpaa irs na’P nsoV xiaa .VNinvy ^nan
.'y 96
.'y
231
.c"apn ,nanan ,dsVpit .nmna mna’a-nn namnan Vy .p in
.a"apn ,nanan ,d’Vp it .naxn naan inna on’pn tp Vy p its .VNin\y ,irr>;>w
/y 164
/y
142
.n"apn ,jianpx ^ V p it .yiapn nrpnsV nnyn .imy\y’ ^ a ia ’V
,d’Vp it .up ma w a i xnpan nsipna onyiai ouar Vxnp’ nyia .apy> ,\?a>V
.nnsa .'y 227 ,ra .n"apn ^Vxn noia
nno ’sV nnmoa D’Van Va .Y^nV ncnpsm naVpn rrsmipaip .>as o»n
.'na
2
.u"apn ,D” nnVs ,
0
’Vp it .a"x
nnso ,maViyn nursn nnnnonn ,d’Vp it .nmna isnxi Vxnp’ .rmn> ,bN>T»3
.msa .'y 212 .n"apn ,nrVx
marsn nnnnonn ,etVpit .mpy* npai ]su nor nxa ,xnpaV nyp
.f]vv
,^3
.nnsa ,mnan .'y 209 .n"apn ,nrVx nnso ,maViyn
,DUiPxn tpoiom t n n a ’S Vy ,arx nsoV xnp nor nn p i t s .,pyn\y p nt?r
,Nip
2 7 5