Page 285 - Jewish Book Annual Volume 47

Basic HTML Version

RIEGLER / SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
2 7 7
.'y 46 ,t"s .D"apn ,nanan rinspa
,D’Vpit
.D"aannV mi
nm’
t
ana’s Vy mxV mxsn ,nuan
yawin’
'n maipn .n>Hn omnN in
y\yin>
.mnnsa
:y
142
.o"apn ,n"pa
11373
,d’Vpit
.’ansn nmrn ...ppnn ,oViya
xy’sa xaa nsoa Vx’Pin n"a Vxun iranV n"nn p its .^impa Vwvyin p i?N^n
an ann nxa ...ouipxn nso nina D’Dip’Vi d’o ist
t
’ana’s Vy
t x 1?
xsr
.'y n"sp
,4
.n"apn ,pip ann noia
,d’Vpit
.aan
,mnayn nD’onauixn
,0’Vpit
.mayn ospaa pupi aim ,xnaaox .rnnnn
^ ’vyo’V
.mnnsa
.'y
444
,t"b .n"apn ,oma onso 'sin *r by
auipxnn irman maipna Dip’*? xim mxnpn ,nu mnaoa by ouiwo >\?ip>t?
3
"y-i .o"a^ri ,ouipxn nso nxsin1? non ,nnsn ...owaan ,n"n ,pxra 'n ,n"’nn
.'y
-jDina mxa iranV mana mabn ’pos ,D"nna mana iso jn n ro n o in n p t n q
.'y n"sp ,22 .n"apn ,d’Vpit .ns’sp .’ naVp’t
by
nny: ...ma
...’Txan naVp '12 oma iran nxa max pa Dun:an iso .nai?\y p oroo ,n>Nnn
,
3
"ai .o"apn ,nanan ,d’Vpit .pa Vx’mp’ ann nxa ...ouipxn nmn p it ’s oy
.aViVn nso Wia .'y's
□y anmoai D’opiVa .’baa maVna D’xjnn Vp naVn ’pnna .yi>i* Nnty ,noV«
.'y
614
,14 .n"apn ,ottxa V"’ p"y onso 'sin ,d’Vpit .xiaai mxonu ’siVm
paa ,d’Vpit . t ’anaa p i nnso nina opiVa naoan nno Vy crpinn .nwn noit?
.'y 253 .n"apn ,nsio onn
-nauix D’Vysa ,a’ax-Vn .’Vaa maVna pp nyiai naio mnaoa namy .ro ,nu>oy
.mnnsa .'y 407 .o"apn ,nixV nxsin1? d” xb’o
nna’s
by
mx1? xsn ,nap naoa
by
troa 'na nmns iran p i t s .o>t» p n>ma
,n’mnbs ,d’Vpit .ntujin p nmsor nmnsai ...mmpa nmsa ,nmsopix t
.mnnsa
:y
339 ,ra .n"apn
nm1?: Vp up o"n unjai trm Wia ,inabna up ai» on .nn
,nno
:y
n"p ,37 .n"apn ,nr myp paa ,d’Vpit ...Vxnp’ pxai *?"ina
,maina maa’ mnaoa Vy o"pn muioa omix’ai mnyn ’as nn .npa >n* ,pno
.mnnsa /y i"y .o"apn ,d’Vpit
nyin ,
0
’Vpit .nsxp non ann nxa ouipxn man ,napna ,naVn :o’ana
,noKp
.'na 2 .o"apn ,oua’nn mVmpV ’Wan
t ana nina ,p s iran TaVm ,rns iran msoin omna naoa o>
3
ivyNn ><nip
i"n .o"apn ,D’ainp nuiss — *bVp" d’Vpit .nm r r r r ’anna nxa ,p’ny
.'y
oys mxV xsn ...num ppp
d
oj
yp’Vx lranV pn mn nvyyn ninivym mVKvy
,diVp nanx ]iaa ,d’Vpit .maVpm mnyn auip’n nsoina T-anaa njipxn
.'y au ,n"m .n"apn
nxa ...nxipn nnxV nD’VsV mnu npx D’Pinmi n’Pinn V
p
nmmp pnii> n’n^vy
.pDParna n’xa Vnja ’T Vy oisnV xaim nno: ^.pDPaama i ’Vt pns’ ’an
.'na 2 .o"apn ,nanan .a’ax-Vn
o’uann pnn ’na np’osi pmn nupn ,’nayn ospan mxV pnn nno .nN>VK ^aonivy
:y
vm ,532 .n"apn ,Vxnp’a ospan npma ,d’Vpit .Vxnp’a
mpn oil iran ,D” n nmx nny pVp nno Vy uaaio’ ant nT nVyi mnon pVvy
v
oui’si mnyn nm’sa mxV xsn ...xjnaipa Vxm’ nmn’ p’T” x pns’ x:am xana