Page 305 - Jewish Book Annual Volume 48

Basic HTML Version

- fcsn b io m
M ICHAEL RIEGLER
17
K“iu;‘»nmattn m irra nnQD nnnn
] '"u n -v '"n vn
Selected Books onJudaicafrom Israel
1989-1990
n u m
,mp>3
nxxm ,d,17 ^ t .nnnxai nnaya Dniarsn na^wa a^vy .pn2P ,-nttrQN
.n,'9“iiT’,73,'n /» [5] ,265 .trawn ,onxa V'* w"y onoon
n^yia aanaa ,awy na1? y"axa ’unT3 ’w .DmaK ,k“itv p K
Vxmx nxa ,oi3iai ra ^ans
t t
nixoan ’sVra m fta . ..naxiaa
,Vkv :x aaa .o"a«m /i^x aa ntraaa’aix /irnaa ,onn» aaai pa’o
/» 323 .Olay
,
d
’^
i t
.. .D’amai D'X’a: aarn^ aann a’xmipnp .DmaK ^unu; p K
/» X I II ,1242 ,a,,l7 .1989
,100
nnp
•V'wa ,oa pixa /a,,?«na,» .‘rxaw naiaxa nnxaa nam .‘puna ^qqk
.ainaaa /y
202
ntroaa’nx ,a’ax-Vn .xap *pv 'a to i«nT3a anpaa .puna ,pna
/y
179
.p'wn p ’ax-^n
ana .x .a^axa naio1 s3 Vy cmsa B’aVa aso .pnm “’ay
rya .p'wn ,nVn x"1’ aaa pp ,paa-’3a .D’wasaa ivy .a ,0’raya
/y
326
,ia .p'wn ,p^x’a loia ^ax-’rn .xapaa nou naip^a
bx.'U'ny
,aiu
.anaa ,a,3a:n,’,?a,’a /y
^ to n * .Y'an*? aaiwaai aatoa rorropaip .■oar n^n
/aD 2 .1989 ,D,,,aiI73
nxa .. .na’jnVi
y'irb
*"an ’urn's -paa a ^ a i anna op1? j^'tzn ■’min
/y yp
,14
.&"awn ^xnx ^ ’toia* .y^o aito a^a ’aa
pap aaw annaa ^ "n axaaa an^wa a^V ’ra 1? ® n ’s ^"un *>3
by
/y
101
,dx .a"awn ,Vrx aa ncoaa^ix ,irnaa .p^iaa aaaax
.nTO*?! nnay
2 9 7