Page 237 - Jewish Book Annual Volume 49

Basic HTML Version

KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
2 2 9
TT031 opV3 .paimy 'oaai naar 'oaa p ipa mrx Vy am xm a n r x
/ny v'Vn .3"am ,m’sVn dist ,vVpna .foistr ti*t
'
v
Vy
Y'ia*rx p"a mVm
nv
3"am'n p*3 x"’ .yami auiaan ma? jcna K",>p i p
/ny
122
.3"am ^ r o n n ix ik /pVpna .x'Trto
imVx nxn .Vx-itr nann nna? .-p-iy pVia? spVn '7 Vy irrbK Vip (n n a o
^maDax’V’n .arma mxV xxs .x"rnn t o pnaian w a n Vxnar*
/
st
,n"p .x"aun ,mx nmn nxxm
.iVx* nrca Vxiaw nxa .p"nma anam a’anrn ,m “i bip (o-ioaip)
/ny r 'y .x"aun ,rVpna
The Metsudah Kitzur Shulchan Aruch. A new
“nY’,p
linear translation by Avrohom Davis. Vol. 4. Brooklyn, Metsudah
Publications, 1990. xi, 457 p.
.nurnia nran nm sa nxnpn .nany /Ha nmx .n n a y n n a o a nKnp
/ny
200
.1991 ,oixn pm a / o n V3 / a m ejoi
y"ian i"^m T"t3n n a i Vy d ^ i t h i nnyn a m s ’a Wia ,arrtn “pan
s"*ra ,rVpna / h t u t d nVn p’T«x pnx’ nxn .man maVn
Y'v
/ny n"xw .3"am /'p ’sxna nnnar
Vnp /osxn .v,an ’pTTpi 'o Vy nmpn .nana nap *?y T 'yn ]» nnTai
/ny a"x .3"am ,nV namp
.mo am naan nxisn :x pVn .aio a n naan n ib m HKiHn (0“iD3ip)
v,3a umx man irnrran liffVa Van .aio a n naan mVv :a pVn
.ram ,VTa
dist
,rVpna .f tn x iw VnyV iarc nxn .arrxa anann
/ny D"y
naon Vy p^'x^aiViD nVn an hoi’ ann ’T Vy nnw® n m y w m n ^ i
Y''w
j"am /piK,»13 .pa*n qov ’a s ’t Vy oid*7Vlanyai mans .naio
/ay
anxa nw>yn .f"mn naa^ D3n Vya mxa nn npixV nm j?an nn^an
D3n Vya mxn ’an a’t o w nan VVia ,pVpna .ai:xa>p pxnffx
.x"3am
nxn m xsn .xpxnp p"7ax a’Vnnx nxn
brw
Vipi n n x naKa; (n"ia/)
nann Vy Vxmy nnxon .o"an nvaiai nxn naon Vy nnVa^ onai
,naVtr ’3ax na’ar
, . \ i
,n3xn
Vxmy nxn ...mm ’wmn
.x"a^3n
p VnnaT p"pa 7"ax p3 nxa .D’amm maitrm rnVxir ,]n3 nnxu r
^xmsrpa nov ,.\3 ,03’iip .n n n nxV xx’ .yanns us nso n"nnya
/ny 5 ,18 414 .3"am
o n n m maiam :r pVn .*i3rxi nVn Vxina^ nxn .nbn uau; (n”ia7)
,.n.3 / o n ixuv .a nxxm .’Wa nnsn oy
y i v
pViar ’pVn nyanxa
/ay
.y'vn
/O’na anxn oisia
TW3 .r'an un3a v,sy anyian ,,3n3m maVn mx’p xim ,nnvi?3n naa;
xxviii, 195 .3"a^n ,.\3 /pVpna ,DB” n pxnp .fnm n nVn Vxmw v,y
/ny
oaiaa ."iny-pVia^ ’pVn
nyanx
Vy
nxpn
i n y pViar xim
^nbia;
nxa
man
niDDin ay
.*rnsrpViwm
xunn
Vya pVt mxuir ’pos v,sy