Page 149 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

סעיזנעצער
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ .מ
ינוקזח
י* ך
עט ייווצ
המ ח למ ־ט לע וו
טאה ך יז
,ט ק יד נעע ג
ןוא
טש רע
טצ יא
טאה
ןעמ ך יז
ט ם וא װ רע ד
יד
ע ל ופ
ם ית ג
ןוא
ל יור ג
ןופ
רע זד נוא
:ך א ר ב
ר ע ד
ם וקמ וא
ןופ
ם ק ע ז
ןא יל ימ
ןד יי
ןיא
.ע פ א ר י יא
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
,ר וט א ר ע ט יל
ר ק יע ב
ןיא
ר ע ד
,ע יזעא פ
זיא
ןעמ וקעג
וצ
ןש ירעלט ס ניק
ק ור ד ס יוא
ר ע ד
ר ע ק יזא ד
ר ע ט יר ד
ןב ר וח ןיא
רע זד נוא
,ע ט כ יש ע ג ־ס ק לא פ
יװ
ןעמ
ןעק
םאד ןע ז ןופ יד
ע ט כ א ר ב ע ג ־רע ט ייו ו
ןג וצ ס יוא ־ע יזנע צ ע ר
ןגעוו
ע נע ניש רע ד ־יינ
.ר ע כ יב
תעב יד
ןר א י ־ה מ ח למ
ןענייז
ר ימ
ןעוועג
ןס ירע גפ א
ןופ יד
עש ידיי
ם רע פאש
ןיא יד
ע ר ע ד נא
.ר ע ד נע ל
ר ע ט צ יא
ןבאה ר ימ
ןיוש
ר ע ד יוו
יד
ט ייקכעל ג ימ
ך יז וצ
ןע נע קא ב
טימ יד ע יינ
ק רע וו
ןופ
ראג
ר ע ד
.ט לע וו
רימ
ןע גנערב
ר א פ ר ע ד
ןג וצ ס יוא ־ע יזנע צ ע ר
טינ
זיולב
ןגעוו
עש ידיי
,ר ע כ יב
םאוו
ןע נייז
ןע ניש רעד
אד ןיא
ה נא ל
ר א נ
ןגעוו
עש ידיי
,ק רע וו
סאוו
ןע נייז
ס יורא ןיא
ע ר ע ד נא
עש ידיי
* .םיצוביק
ר ימ
ןבאה טינ
ט נעקעג
ןע גנערב
ןייק
ןג וצ ס יוא ־ע יזנע צ ע ר
ןגעוו
א
רע צ נא ג
ייר
עק יט כ יוו
עש ידיי
ך ע ל כ ע ז ט פ י וה - ר ע כ יב
,ר א פ ר ע ד
לייוו
ןגעוו
ייז
ןע נייז
ל ייוור ע ד
ךא נ טינ
ט כ ע ל ט נפ ע ר א פ
ןרא וועג
ןייק
ע ק יס א פ
עש יט ירק
,ןע ל ק יט ר א
ב ייה נא
,יאמ
1946
.נ .י
:ב ילטאג
עטיל״
ןיימ
,ד נא ל מ י יה
ןבע גע גס יורא
ןופ .נ .י
ב ילטא ג
,טעט ימאק
,לא ע רט נא מ
1945 .
בילטאג
טניירואב
ןייז
.דנאלמייה
ןוא ףיוא םער
טאלב־רעש
טאה ריא א
לטעצ ןופ ענייז
,ענעגייא
עכעלבייל
,םישודק
ןופ א
,עמאמ א
,רעטסעווש
ריא ןאמ ןוא ריא
,דניק א
רעדורב
טימ ןייז
יורפ ןוא
,רעדניק
א
רערורב
,בקעי
ךיוא א
,רעטכיד
ןוא א
רעדורב
.קיזייא .נ .י
בילטאג
טאה יד
ןרערט ףיוא םער טיוט ןופ ןייז
רעצנאג
עילימאפ
ןטלאהאב
ראפ
,ךיז סע זיא ןייז
רעכעלנעזרעפךײר
,רעיורט
רע
טנארט םיא טינ
סיורא ןיא סאג
*
ןנעוו
ןשידיי
ןפאש ןיא
דנאבראפנטעוואס
זיא
ןאראפ
א
רעדנוזאב
.לקיטרא
חלק