Page 158 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

א ל ע ף א ו ו ר ע מ ,ל ןופ דוד
,ןידאד
לטכא
טאמדאפ
טימ
סעיצארטסוליא
ןופ
טדעבאד
.דיטס
ד ע ד
ד ע ב י י ה נ א
,)ךובנרעל(
ןופ דוד
.דעשחידב
ר ע כ י ב
ר א פ
: ע נע ס ק א ו ו ר ע ד
יד פ ס י כ א ל א ג י ע
ן ו פ ל י ט ע ר א ט ו ,ר ןופ
שובייל
.דעדהעל
א ז ו י ז י י נ ע ן מ ע נ ט ש ,ן ןופ
שובייל
.דעדהעל
ע י ג א ל א כ י ס פ
ן ו א
, ג נ ו א י צ ד ע ד
ןופ
שובייל
.דעדהעל
ט י י ק ש י ד י י
ן ו א
ע ד ע ד נ א
, ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
שובייל
.רערהעל
ר ע ר
ןטש
ן י א ג א ר י ,י ןופ
קחצי
.סיוועשאב
י ד
ה ח פ ש מ
, י ק ס ו ו א נ ר א ק
ןופ .י .י
.רעגניז
ייווצ(
)סעגאלפיוא
ת ו ד ו ר
ד ע ר צ י י ל ,ן
עשיראטסיה
,עיגאלאטנא
ןופ .י
.ץישפיל
׳ ר
ה י ד ע ס
ן ו א ג
ןיימ
ןבעל ןוא
,>ןפאש ןופ .ז
.ישורב
ד ע ר ג י י ע ,ר ןופ
םחנמ
.אשייראב
ייווצ(
)סעגאלפיוא
ס ב ק ע י
ן ט ל ע צ ע ג
רעדיל(
,) ןופ
םירפא
.ךאברעיוא
ן ל א ט ע ד
ן ו א ס ך ־ ה כ ל ע ,ן
,ןעייסע ןופ .רד
המלש
.לקיב
א
ט א ט ש
ט י מ
ן ד י י
,)תונורכמ
ןופ .רד
המלש
.לקיב
י ד
ע ש י ד י י
, י י ס ע
א
גנולמאז
ןעייסע ןופ
עטסואוואב
עשידיי
,רעביירש רצ
טלעטשעגנעמאז
ןופ
המלש
.לקיב
א
ט ל ע ו ו
ס א ו ו
ז י א
ר ע מ
א ט ש י נ
עתמא(
,)ןעגנוריסאפ
ןופ .י .י
.רעגניז
ן י א י ד ט ע ג
ן ו פ י ד
, ם י א י ב נ
ןופ
המלש
.ןאמייס
א
ן ו ב ל י ד ע ,ר ןופ
בקעי
.ןייטשטאלג
נ ע מ י ר א ו ,ו
,עמעאפ
ןופ .י
.גרעבכיוג
א
, ר ו ד א
גנולמאז
,רעדיל
ןופ
םחנמ
.אשייראב
אטשינ
ר ע ט צ יא
ןייק
ןייא
לק ניוו
ף יוא
ר ע ד
,ט לע וו
ואוו
סע
ןב ע ל
,ןד יי
ןוא
ואוו
יד
ט סאפ
,טייג זא םע
ןלא ז
טשינ
ןייג
ןיהא יד
ר ע כ יב
ןופ
גא ל ר א פ
.״תונתמ״
ןופ
ט ייצ וצ
ט ייצ
ט פ ל ע ה
ך יוא
ר ע ד
גא ל ר א פ
ןט יירפש רא פ
־ם י ור א
ע נעבע גע ג
ר ע כ יב
ןופ
ע ר ע ד נא
ןוא
טמע נ
ר ע ב יא
ר ע י י ז
.ף יוק ר א פ ט פ יוה
ר ע ד
גא ל ר א פ
״תונתמ״
זיא א
גײװצ ןופ
םכ ילעדכ ולש
ס ק ל א פ
־יט ס ניא
.טוט
ר ע ד
ט וט יטס ניא
טאה ךא נ
ל ייו ור ע ד
טשינ
ןייק
ןד נא פ וצ
ןציטש
ם ע ד
.גא ל ר א פ
ר ע ד
ר ע ק יזא ד
גייווצ ןופ
ט וט יטס ניא
טאה ך יז
ר ע ב יר ע ד
ט יובעג
ןוא ך יז
ט לק יווט נא
טימ יד
ת וח וכ
ןופ
ר ע ד
ר ע נ י יל ק
־ע גס יוא
ר ע נע ב יל ק
.ג נוט לא וורא פ
טימ
ר ע ייז
ע מ ע ר א
,ןצ נא ניפ
ר ע ב א טימ א
ןק ראטש ןוא
ןט רעט ס ייגא ב
ןליוו
זיא
ןעגנולעג
וצ
ןר יפ יד
ט ע ב ר א
־ר ע ד
.ך י יר ג ל א פ
יד
רע כ י ב
ןופ
ג אל רא פ
״תונתמ״
ט כ ק