Page 161 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
רעכיב ןופ
גאלראפ
"תונתמ״
עפיל
רערהעל
ןשיװץ*
יד
עש ידײ
ע כע לט פ אש ל ע זע ג
ןגא ל רא פ
זיא
ר ע ד
גא ל ר א פ
״תונתמ״
םײב
ם כ יל ע ־ם ולש
ט וט יט ם ניא ־ק לא פ
ר ע ד
ר ע ט ס ט ל ע
ר ע ק יד נר יט ס יןק ע
גא ל רא פ
ץא
.ע ק יר ע מ א
ר ע ד
גא ל ר א פ
טאה
ןבױהעגנא
וצ
ןר ינא יצק נופ
ף ניפ רא י
ךא נ
ר ע ד
גנודנירג
ןופ
ןכעלש ד וח
רע ד ניק ״
/׳לאנרוש ז
םאװ
,ט נײש רעד
ןיוש 27
ר א י
,ר ד ס כ
רעט נוא
ר ע ד
ע יצ ק א ד ע ר
ןופ .ש
.רע ג ינ
ד ל א ב ןיא
בײה נא זיא
ןסאלשאב
,ןראװע ג
זא
ץוחא
,ם ע ד
סאװ א ך וב
ף ר א ד ןײז טוג ןוא
,ט נא ס ע רעט ניא
ף ר א ד םע
ך יוא
ןר ינא פמ יא
ןטימ
־ס יוא
.ןע ז
ןענײז
עקאט יד
עטש רע
סעבא גם יוא
,ם יורא
ט ק ורדע ג
ףיוא
ר ע ײ ז
טוג
,ר יפ א פ
,ט ר יר ט ס ול יא
ןייש ןוא
.ק יד נע יצ נא
ר ע ד
גא ל רא פ
״תונתמ״
טאה
ך א נר ע ד
ןבױהעגנא
ןב ע גס יורא
ר ע כ יב
רא פ
.ע נע ס ק א װ ר ע ד
זיא ׳ס
ןעװעג
ןיא
1925 ,
ןעװ
ןב ע גס יורא
עש ידײ
ר ע כ יב
ב יל וצ
טפעשעג
זיא
טשינ
ןעװעג
ןײק
ע ר ע כ י ז
.גנומע נרעט נוא
עטא וױ רפ
ןגא לרא פ
ןענײז
ל ל כ ב
ןעװעג
,קינײװ ןוא ײז
ןבאה
טשינ
יוזא
ט כײ ל
ןעמ ונע גרעט נוא
ןבע גוצס יורא
א
.ך וב
ר ע ד
גא ל ר א פ
״תונתמ״
טאה
ר ע ב יר ע ד
ןםאלשאב
ןבע גוצם יורא
עש ידײ
ר ע כ יב
ר א פ
ר ע ד
רעש ידײ
,םײה ןוא
ײ ב ר ע ד
ך יוא
ןריטיגא
ןוא
,ןר יד נא גא פ א ר פ
זא
סאװ
ר ע מ
עש ידײ
ר ע כ יב
ןלא ז
ןעמ וק נײ רא
ןיא
עש ידײ
.ןעמײה
םע זיא
ט ײ רפש רא פ
ןראװע ג
םאד
:״טראװ־גאלש״
א״
שידײ
זיוה ןא
עש ידײ
,ר ע כ יב
זיא יוו א
זיוה ןא
.״רעטצ נעפ
ר ע ד
רעט ש רע
ר א פ ס יור א
זיא
ןעװעג
טימ 6
, ן ע ל כ יב ־ר ע ד נ יק
,ט ר יש א רב
ם א ב לא
,ט א מ רא פ
,ט ר יר ט ס ול יא
טימ
ל ע יצ ע פ ס
עט נכײצע ג
ר ע ט ע ל ב ־ר ע ש
ןוא
.ס ע ל יה
ד ל א ב זיא
ןר יוב ע ג
ןראװע ג
ר ע ד
ג נא ל רא פ
ןבע גוצם יורא
ע ר ע ס ע ר ג
,ר ע כ יב
,ןדנובעג
יוזא זא
םאד ך וב לא ז
ןט לאה
םאד
דניק
טנאפשעג
א
ע רע ג נע ל
טײצ ןוא ם יא
ןכאמ
ר א פ א
ארוק״
.״קיתו
ןיא
ם ע ד
םע נעגײא
,ר א י
1925 ,
ןענײז
ןע ניש רעד
יד
ײװצ
ד נע ב
רעװ א כ ״
ס רע װ א פ
,״ךעלהש עמ
ך ײ ר
ט ר ירט ם ול יא
ןופ
ןרה א
.ןאמ לד וג
יד
ע ק יזא ד
ײװצ
ע ק יד ס ום ק ול
,ר ע כ יב
ןדנובעג
ןיא
ע יצאט ימ יא
,ר ע ד ע ל
ןבאה ־ע ג
וכק