Page 162 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ר ע ד
ג נ י ר ־ רעטעב רא
ג א ל ר א פ
ק הכ
ר ימ
ןט יירג
ט צ יא ם וצ
ק ור ד ןא
לא ווס יוא
ןופ
ם ה ר ב א
ם נע זייר
־ר ע ד ״
ןע גנול ייצ
ןוא
״ ר ע ד יל
ל ע יצ ע פ ס
ר א פ יד
ר ע ד נ יק
ןופ
ע ר ע זד נוא
,ןלוש
ד וב כ ל
ם נע זייר
70
ןק יר א י ־
.גאט נר יובע ג
םע זיא
ם א וורא נ
ם ית א ןופ
ק ור ד יד״ ע יינ
ןא - ,״ ה ד ג ה
לא ווס יוא
ר ע ד יל
ןופ יד
ע ט ס ק יט כ יוו
עש יד יי
,ןט עא פ
ע כ ל ע ו ו
ןבאה
ט רע ד ל יש ע ג
יד
עש יד יי
.ג נוא יירפ א ב
ןיא
ר ע ד
ר ע י י נ
הדגה
ןעייג
ך יוא
ן יירא
ןט נעמ גא רפ
ןופ
ר ע ד
ר ע ט ל א
.ה ד גה
ר ע ד
גא ל ר א פ ־ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
טאה
ןר א יא ר א פ
ט ייר פש ר א פ
ע נע גייא
ר ע כ יב
ןוא
ך יוא
ר ע כ יב
ןופ
ע ר ע ד נא
ןגא ל רא פ
ןיא
20,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
ר ימ
ןבאה טינ
טקישעג
ןייק
ןטנעגא
ןר ע ב יא
ד נא ל יד
ר ע כ יב
וצ
־ר א פ
.ןפ יוק יד
גנוט יירפש רא פ
ןופ יד
ר ע כ יב זיא
ןעמ וקעג
ןכ ר וד
ץ ו נא ב ־ר ע כ יב
ןופ יד
ר ע ר ע ל
ןיא יד
ןס א ל ק
ןוא
ן ר ו ד
ע ט ק ע ר יד
,ןעגנולעטשאב
יא ןופ
,ם יד יח י
יא ןופ
ע ר ע ד נא
.ןגא ל ר א פ