Page 163 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ד כ ק
ןינאכ
ןיא
ךשמ ןופ
ןט צ על
ר א י
ןבאה ר ימ
:ןבע גע גס יורא
רע ד ״
רעש ידײ
״ראטקאד
ןופ .נ
,ן יק א ב ור
5,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
רע זד נוא ״
״קלאפ
ןופ .ה
.ןא ק ר א ב
ס א ד זיא
ר ע ד
רע ט ש רע
ל ייט ןופ
א
ך וב ך ר ע ל
עש ידײ
,עטכ יש עג
ןב ירש עג
ןיא א
ר ע ט כ ייל
,ךא ר פש סע לא ז
ך יוא
ןע נעק
ןע ניד
ר א פ א
ך וב נע ייל
ר א פ יד
.ר ע ד נ יק
א
עטפ ניפ
ע גאלפ יוא
ןופ .י
ס יק ס נימ א ק
ךיא״
ן ר ע ל ך יז
,״שידיי
ר א פ
יד
עטש רע
ןס א ל ק
ןופ
רא ט נע מ ע ל ע
,לוש ןיא
6,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
ייווצ
ר ע כ יב
״ךובכארפש ״
ןופ .ז
,ן יק יור פ ע י
ןר א פ
ןטייווצ
ןוא
ןט ירד
רא ילוש
ר א פ יד
ר ע ד נ יק
ןיא יד
.ןלוש
ע ד ייב
ר ע כ יב
ןענייז
ט ק ורד ע ג
ןיא
12,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
לאמא״
זיא
״ןעװעג
ןופ .ה
.ןא ק ר א ב
םאד
ל כ יב
ט לאהט נא
א
ע ס יור ג
ל א צ
עש ידיי
,ס ע ד נע גע ל
ןיא
4,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
גניז״ טימ
,״רימ א
ל כ יב
ר ע ד יל
טימ
,ןטאנ
160
,ןטייז
ר א פ
ר ע ד נ יק
ןוא
,ע נע ס ק א וור ע ד
11,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
םאד
ל כ יב זיא
־עגנעמא זוצ
טלעטש
ןרא וועג
ןופ
ם ע ד
רא ט ק ע ר יד ־ק יזומ
ל כ ימ
.ט ר א ב ל ע ג
םע זיא
ך יוא
ם ית א א
טייווצ
ל כ יב ןופ
ןב ל ע ז
,רבח מ
א
ךוב ־גנא זעג
ר א פ
,ןל וש ־רא ט נע מ ע ל ע
96
,ןטייז
ןיא
4,000
.ןר א ל פ מ ע זק ע
ר ע ד
גא ל ר א פ
טאה
ןבע גע גס יורא
4
ך ע ל כ יב
ס ע ק ט ע רע פ א ״
ר א פ
״רעד ניק
טימ
.קיזומ ןיא
ןטשרע
ך וב טייג
:ןיירא
םאד״
;״עלע ב יר
םניא
,ןטייווצ
עט עש זד נא לב רא פ ״
;״עלעדיימ
םניא
,ןט ירד
;"תימלוש״
םניא 4 ,ןט
.״א ב כ וכ ־רב ״
יד
קיזומ
רא פ יד
ס ע ק ט ע ר ע פ א
ןופ .מ
.ט ר א ב ל ע ג
ר ע כ יב
ר א פ
ע נ ע ס ק א ו ו ר ע ר
רא פ
ע נע ס ק א וור ע ד
ןבאה רימ
ןבע גע גס יורא
עטלמאזעג״
ןטפ ירש ןופ
״קאווטיל
ןוא א
עיונעג
ע יפ א ר גא יב
ןופ
,רבח מ
ר ע כ ל ע ו ו
זיא
ןעוועג
ןא
רע נע ע זע ג נא
רעש יד יי
,ט ס יצ יל ב ופ
ר ע נד ע ר
ןוא
.ר א ט ק ע ל
סאד״ זיא
ןעוועג
ר ע ד
,״בײהנא
ןב ירש עג
ןופ .פ
ץרא ווש
ןגעוו
ןב רוח
.ןל יופ
רע ד ״
ף וס ןופ
יאנוש
״לארש י
ןופ .מ
שט יווארעשא
ןיא
ייווצ
.ד נע ב
יד
ייווצ
ר ע כ יב
ןט לאהט נא
300
ר א י
עש ידיי
עטכישעג
ןכא נ
ןטשרע
ןש ידיי
.ןבר וח
ןיא״
ייווצ
״ס ע יצ ולא ווע ר
ןופ .ר
,שט יוואמארבא
ייווצ
,ד נע ב 800
.ןטייז
ןיא ייז
ט רע וו
ט רע ד ל יש ע ג
יד
עש ידיי
גנוגע ווא ב ־רעט ע ב רא
ןיא
.ע פ א ר י יא