Page 164 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

רעד
גניר־רעטעברא
גאלראפ
ןינאכ
ר ע * ך
גא ל ר א פ
ןופ
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
זיא
ט עד ניר גע ג
ןרא וועג
טימ 10 רא י
.ק יר וצ
ס א ד
טניימ
,טינ זא זיב
ר ע ד
גא ל ר א פ
זיא
טעד ניר גע ג
,ןרא ווע ג
טאה
ר ע ד
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
ר ע יר פ
ןייק
ר ע כ יב
טינ
.ןבע גע גס יורא
־ר א פ
,ט ר ע ק
יד
ע ש יר ע גע ל ר א פ
ט ייק יטעט
ןופ
ג נ יר ־ר ע ט ^ ב ר א
ט ב ייה ך יז ןא
טימ ןא
ך ר ע 30
ר א י
.ק יר וצ
ןיא
ר ע נע י
טייצ
טאה
ר ע ד
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
ןב ע גע גס יורא
ר ע כ יב דא נ
ר א פ
.ע נע ס ק א ו ור ע ד
יד
,ר ע כ יב
סאוו
ןעמ
טאה
ט לא מ ע ד
,ןבע גע גס יורא
ןבאה
ןגארטעג
א
ןק יל ע פ וצ
.ר ע ט ק א ר א כ
ןעוו א
ר ע ב יירש
טאה
טאהעג
א
ט פ ירק ס ונא מ
ןוא
ר ע ד
ט עט ימ א ק ־ס ג נוד ל יב
טאה
ןע זעגנייא
ןייז
,ט ייק יטכ יוו
טאה
ןעמ
םאד ך וב
.ןבע גע גס יורא
ר ע ד
ר ע ב יירש
טאה
ט פ ר א ד ע ג
ןפ א ל ק
ןיא ריט ןופ
,ט עט ימ א ק ־ס ג נוד ל יב
ןיילא
ןגאלש ראפ
ןייז ך וב
,ןבע גוצס יורא
ר ע ב א ןיא
ר ע ד
רע כע ל געט גא ט
־ל וק
ר ע ל ע ר וט
ט ייק יטעט
ןופ
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
זיא טינ
ןעוועג
ןייק
ג נור ינא לפ
ןגעוו
ןב ע גס יורא
.ר ע כ יב
ןעוו םע זיא
ט עד ניר גע ג
ןרא וועג
ר ע ד
ר ע ק יט צ יא
,גא ל רא פ
טאה
ןעמ
יד
ע ש יר ע גע ל ר א פ
ט ייק יטעט
ןעמונעג
.ןד ינא ל פ
ך ע ל כ ע זט פ יוה
טאה
ר ע ד
גא ל ר א פ
טאהעג
ןיא
ןעניז
ןב ע גוצ ס יורא
ע ל א
,ר ע כ יב
םאוו
ןע נייז
ק יט יינ
ר א פ
,ר ע ד נ יק
ייס ןיא יד
ןס א ל ק
ןופ
ל וש ־ג נ יד ־ד ע ט ע ב ר א
וצ
,ןע נר ע ל
ייס
םאד
ד ניק לא ז
ןבאה א
ט ייק כ ע ל געמ
וצ
ןעמ ע נ
א ך וב
ם ייהא ןוא
ןיילא
.ןע נע ייל
ףיוא
ם ע ד
ט יבע ג
טאה
ר ע ד
גא ל ר א פ
ט כ ייר ג ר ע ד
ר ע ייז
א
.ך ס
ךשמב
ר ע ד
רע צ נא ג
ץ נעט ס יזקע
ןופ
,גא ל רא פ
ןבאה ר ימ
ר א פ
ר ע ד נ יק
־ם יור א
ןבעגעג
ם ת א 40
.ר ע כ יב
ר ע ד
ר ע ט ס ע ר ג
וטפ יוא
ןע נייז
יד
,ס ע יפ א ר גא יב
14 ןיא
,ל א צ
ןרעט נוא
ןעמא נ
עש יראטס יה״
.״ןטלאטשעג
םא ד
ןע נייז
־א יב
ם ע יפ א ר ג
ןופ
ע נעע זע גנא
ןט ייק כ ע ל נע זר ע פ
ןיא
ע נע ד ייש ר א פ
ס ע כ א פ ע
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
.עטכ יש ע ג
יד
עצנאג
ע יר ע ס
ף ר א ד
ןייטשאב
ןופ 22
,ך ע ל כ יב
ןוא
ןעוו
ע ל א
ןלע וו
ןייז
,ןבע גע גס יורא
טעוו
יד
ע יר ע ס
־ט נא
ןט לאה
יד
עצ נא ג
עש יד יי
,עטכ יש ע ג
ט ר ירט נע צ נא ק
ם ורא
־כ ע ל נע ז ר ע פ
ןט ייק ןופ
ע נע ד ייש ר א פ
.ןט ייצ
גכק