Page 165 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ב ב ק
י קסװאקײש
ןר ע ג נוא
ןופ
ןרעגנוא
ןבאה רימ
ןעזעג
Az ut
ןופ
רמושה
ר יע צ ה ןוא יד
־ם יוא
אג ב ע
Ujelet
.
ע יר א ג ל ו ב
ןופ
ע ירא גל וב
ןבאה ר ימ
ןעזעג
יד
סעבא גם יוא
י ל ע ו פ ״
״ ן ו י צ ןיא
,ש יראגלוב
ה מ ב
, ת י נ ו י צ
ןיא
ש ירא גלוב
ןוא
Eepeucnu Becmu
.
ןיא
ע ק יר ע מ א
ןגאמראפ
ר ימ
קינייוו
ת וע יד י
ןגעוו
ר ע ד
רעש יד יי
ע ס ע ר פ
ןיא
ל ייט
ר ע ד נע ל
תוניכשב
ןופ
.ד נא ל ס ו ר
ןגעוו
ר ע ד
רעש יד יי
ע ס ע ר פ
ןיא
ד נא ל ס ור
אפוג
ןגאמראפ
ר ימ ףא נ
רע ק ינייוו
.ת וע יד י
ר ימ
ןסייוו
זיולב
ןגעוו
א
ט אלב נכא וו
״ ט י י ק י נ י י א ״
ןיא
עװקםאמ
ןוא
ט יול
ת וע יד י
לא ז םע
עקאט
טצ יא ןייז יד
ע ק יצ נייא
עש ידיי
גנוטייצ ןיא
.ד נא ל ס ו ר
ע ק י ר פ א ך ו פ צ
ןיא
ע ק יר פ א ך ופ צ
ןבאה
רע ד יוו
ןביוהעגנא
ןייגס יורא
ר ק יע ב
יד
ןע ניט על ויב
ןופ
עש ידיי
,ת ול יה ק
םאוו
ןע ייגרע ד
ר ע ב א
טשינ
ר ע ל וג ע ר
.ר ע ה א ןיא
סינוט
טאה
ר ע ד יװ
ןביוהעגנא
ןײ גוצם יורא
La Voix juive
.
ע נ יכ
יד
עש ידײ
ם יט ילפ
ןיא
יאכנאש
ןבאה
ת ע ב
ר ע ד
רעש יזע נא פ א י
ע יצ א פ וק א
ןבע גע גס יורא
א
ר א פ
,ןעגנוטייצ
:ונייהד
י ד ״
ע ש י ד י י
ע מ י ט ש
ן ו פ
ן ט י י ו ו
, ״ ח ר ז מ
ר ע ז נ ו א ״
״ ן ב ע ל
.וו״זאא
ןייא
,גנוטייצ
םאוו
זיא
ןיוש
ןעוועג
ט ק ורדע גפ א
ןיא
ר ע ב מ ע צ ע ד
1941 ןיא
ש ידיי
ןוא
ש יליופ
נ״א י״ ד י ע ו
\
Wiadomosci-r
,"
זיא
ר ע ב א
ט נע ר ב ר א פ
ןרא וועג
ך ר וד יד
,ר ע ב ע ג ס יור א
לייוו
םע זיא
ט לא מ ע ד
ןעוועג
וצ
ך ע ל ר ע פ ע ג
וצ
ןט יירפש רא פ
יד
.גנוטייצ
ןע נייז
טניז
ךא נ
ר ע ד
גנוא יירפ א ב
ןעוועג
ןיא
,יאכנאש
ר ע ד א
ך א נ ןע ײ ג
טציא
,ם ית א א
רא פ
.ןטפ ירש ט ייצ
ר ע ז נ ו א ״
ל ע
,״ ןב
םאוו
זיא
ך יוא
ת ע ב
ר ע ד
ע יצ א פ וק א
,ם ית א טייג
ם ית א ןיא
שידיי
ןוא
.ש יס ור
Die Neu Zeit
- ן יא
.שטייד
ם ע ד 25 ןט
רא ונא י
1946
טאה
ןביוהעגנא
ןײ גם יורא
א
עש ידיי
טפ ירש ט ייצ
ר ע ז נ ו א ״
, ״ ט ל ע ו ו
ןבע גע גס יורא
ך ר וד
ר ע ד
גנוק ינייא ראפ
ןופ
עש ידיי
ןט א רע ט יל
ןוא
־רוש ז
,ןט ס ילא נ
ם יט ילפ
ןופ
ןל יופ ןיא
.יאכנאש
יד
ע יצ ק א ד ע ר
ט גאלקאב
,ך יז
זא םגה םע
ןענייז
ןע נא רא פ
עש ידיי
ןע י יר ע ק ו ר ד
ןיא
,יאכנאש
ןםײה
ר ע ב א
יד
ם ר ע ק ור ד
ך יז
ןלא צ א ב
אזא
ןרע ייט
זיירפ
ר א פ
ןש ידיי
,ק ור ד זא יד
גנוטייצ
זומ
ןײ גם יורא
.ט ר יט ם א ט א פ