Page 166 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא יד
עט י י ר פא ב
ר ע ד נ ע ל
א כ ק
ןדע ווש
ע נע ב יל ב ע ג ך ב ע ל
עש ידײ
ם יט ילפ
ןיא
,ןדעווש
ב ור ׳ס ןופ
,ןל יופ
ןביג
ם ית א א
ר א פ
יןעגנוטײצ
.ט ר א ד
יד
עט ס ק יט כ יוו
:ןענייז
Exodus
,
םאוו
טייג
ם יורא ןופ 17 ןט
יל וי
1945 .ןא יד
ןע ל ק יט ר א
ןע נייז
ט ק ור ד ע ג
ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט א ל
,ט פ ירש ןיא
ש יליופ
ןוא
.שט ייד
ם ע ד 4ןט
ר ע ב מ ע ט פ ע ס
1945
טאה
ןב יוהעגנא
ןײ גם יורא
א
גנוט ײצ ־ם יט ילפ
Via Suecia
,
סאוו
ט ק ור ד
ןע ל ק יט ר א
ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט א ל
,ט פ ירש
,ש ידעווש
,ש יכעשט
,ש יליופ
,ש יראגנוא
.שט ייד
יד
ם יצ ולח ׳־ם יט ילפ
ןביג
ם יורא א
־א ט ק ע ה
ע ט ר יפ א ר ג
טפ ירש ט ייצ
Hapoel
,
זיולב
ר ע ד
ט א ל ב ־ר ע ש
זיא
.ט ק ור ד ע ג
ר ע ד
ץ ולח ה
טיג
ם ית א
ע ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
ןע ניט על ויב
ןיא
ש ידיי
״ ץ ו ל ח ה ״
ןוא ןיא
שטייד
״ ם י ד ה ״
ןוא
Hechaluz
. ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט אל
טפ ירש טייג
ם ית א
א
ע ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
עבא גם יוא
ק א פ ״
.״ ל
ד נא ל א ה
T
ןיא
ד נא ל א ה
ןבאה ךא נ
ר ע ד
גנוא יירפא ב
ר ע ד יוו
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
א
ר א פ
עש ידײ ־ש יד נע לא ה
,ןטפ ירש ט ייצ
:ונײהד
De Jodse Wachter
ןופ
ר ע ד
רעש יט ס ינויצ
,ע יצ א ר ע ד ע פ
םאוו
טייג
ןיוש
ם ית א 37
;רא י
Nieuwe
israelitisch Weekblad
,
ך יוא
,ש יטסינויצ
םאוו
טייג
ןיוש
ם יורא 76
.ר א י
ט ייג ־ס ע
ך יוא
ר ע ד יוו
ס יורא יד
ט פ ירש ט ייצ
ת ר ז ע ל ״
״ ם ע ה
ןיא
.ש יד נע לא ה
ד נ א ל נ כ י ר ג
ןיא
ד נא ל נכ יר ג
ןעייג
ם יורא ןיא
ש יכ ירג
ר ו ר ד ״
n ppop
a ea t ion
e b pa iko n
meaaon
ןוא
.ע ר ע ד נא
ע י נע מ ו ר
ןופ
ע ינעמ ור
זיא
ןעמ וקעגנא
ר ע ה א
זיולב יד
עבא גס יוא
י א ״ ו ק ף
ב ל ט ע
. ״ ר ע
ע יכ ע ש ט
ןופ
ע יק א ווא ל סא כ עש ט
זיא
ןעמ וקעגנא
יד
עבא גס יוא
Vestnik
Mdovske