Page 168 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא יד
עט י י ר פא ב
רע ד נ ע ל
טיק
ן י א
י י ד ט :ש ןיא
רע ב מ ע ווא נ
1945
טאה
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ןיא
ף ר א ד נע גע ד
יד
גװטייצ
Degendorf Center-Revue, issued by the
7
Department of Culture of the Jewish Committee in DP Center
.
ןיא
ר א ו ר ב ע פ
1946
טאה
ןב יוהעגנא
ןײ גם יורא
ןיא
גר וב רא מ
ןא
־ס ול יא
ע ט ר יר ט
גװטײצ
Judische Rundschau
.
ןיא
ן יל ר ע ב
טאה יד
עש יד יי
ה ל יה ק
ךא נ ןיא
ר ע ב מ ע ט פ ע ס
1945 ך יז
ט יירגעג
ןב ע גוצ ס יורא
א
ט פ ירש ט ייצ
ט יול(
עק ינייא
ת וע יד י
ט יירג
ך יז
ר ע ד
״ה ר ונמ ״ גא לרא פ
ןב ע גוצ ס יורא
ןיא
ן יל ר ע ב
א
ע כ ע ל געט
גנוטייצ
ף יוא
.)ש ידיי
ןעמ
ןעק
ר ע ב א
טשינ
ןעמ וק יב
ץ יק
ר יפ א פ
ר א פ
ר ע ד
.ע בא גס יוא
ט יול א
ס ולשאב
ןופ
ר ע ד
ר ע נ יל ר ע ב
Allied Kommandatura
ןפ ר א ד
יד
ר ע ב ע ג ס י ור א
ןופ
ןטפ ירש ט ייצ
ך יז
ןדנעוו
ףא נ א
ש ינע ב יול רע ד
־ס י ור א
ןבעגוצ
יד
ט פ ירש ט ייצ
ןוא וצ
ןעמ וקא ב
ר יפ א פ
וצ
ר ע ד
ר עש ירע ט יל ימ
,ט כ א מ ־ע יצ א פ וק א
ואוו
ר ע ד
ר ע ב ע ג ס יור א
,טניואוו
ןוא יד
עש יד יי
ה ל יה ק
טניפעג
ך יז ןיא
ר ע ד
רעש יס ור
ע נאז
ןופ
.ן יל ר ע ב
טצ יא טייג
ןיוש
ס יורא
ןיא
ן יל ר ע ב
יד
ט פ ירש ט ייצ
Der IVeg
. ןיא
ף ר א ד ל ע ס יד
טייג
ס יורא
Jiidisches Gemeindeblatt fur die Nord-Rheinprovinz und Westfalen
.
ן י א
: ש י ר ע ג נ ו א
ןיא
גרעמ א ב
טיג יד
גנוטייצ
ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט א ל
טפ ירש
ר ע ז ד נ ו א ״
ו ו א ר ״ט
ס יורא א
הפס וה
ןיא
ש ירעגנוא
A Mi Szavunk
.
ןגעוו
יד
ס עבא גס יוא
ןיא
ך יירט ס ע
ןבאה ר ימ
קינייוו
.ת וע יד י
יד
עש יד יי
ה ל יה ק טיג
ס יורא א
טפ ירש ט ייצ
ןיא
.שטייד
ןל י ופ
יד
עט ס ק יט כ יוו
עש ידיי
גנוטייצ
ןיא
ןל יופ זיא ״ ד א 0 נ י ע ל ע ב ן ,״
סאוו
ט רע וו
ןב ע גע גס יורא
ןיא
ש זדאל
ןכ ר וד
ט ע ט ימ א ק ־ל א רט נע צ
ןופ
עש יל יופ
ןד יי
ןוא
ם ע ד
ןייא רא פ
ןופ
עש ידיי
,ןט א ר ע ט יל
ןטם ילא נר וש ז
ןוא
ןט ם יט רא
ןיא
.ןל יופ
ר א ט ק א ד ע ר ־ף ע ש
זיא .מ
.יק ס ר ימ
סע זיא
ןעגנולעג
וצ
ןע נע פ ע
א
עש יד יי
י יר ע ק ו ר ד
טימ
ט פ ירש ־ט נאה
ןיא
,ש זדאל
סאוו
זיא
ףא נ
ץ ל א יד
ע ק יצ נייא
ע נע ב יל ב ר א פ
עש יד יי
י יר ע ק ו ר ד
ןיא
.ןל יופ
ע ר ע ד נא
עש יד יי
ןט פ ירש ט ייצ
ןזומ
ל י י ו ור ע ד
ך יז
ןק ור ד ןיא
ר ע ד
י יר ע ק ו ר ד
ןופ
סאד״
ע יינ
ל ע ״ןב
ר ע ד א
ןײ גם יורא
ף יוא
.ש יליופ
יוזא
ך יוא טימ
.ר ע כ יב
לייוו
םע
ןע נייז
אטשינ
ןייק
עש יד יי
,ןע י יר ע ק ו ר ד
ןעייג
יד
ם ע בא גס יוא
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
רעש ירא ט ס יה
ע יס ימ א ק
ןיא
ןל יופ
ם ית א
ף יוא
.ש יל יופ