Page 169 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ח יק
י קסװאקײש
ןעמא נ
ןופ
ר ע ד
עבא גס יוא
ןט יב רא פ
ןרא וועג
ף יוא ״ א ו נ ט ע ר ו ו ע ג ם .״
ך יוא ןיא
גנ יפ א ד ל ע פ
טייג
ם יורא ןא
עבא גס יוא
, ם ג ע ו ו ר ע ט נ ו א ״
ר ע ג נ י פ א ד ל ע פ
, ך י ז א ג א מ
ע כעלש ד וח
ה פס וה וצ
ר ע ד
עבא גס יוא
ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט אל
טפ ירש ״ ד א ס פ ר י י ע ו ו א ר ט .״
ןיא
ןכנימ טייג
ם ית א
ר ע ל וג ע ר
ןופ 12 ןט
רע ב א ט ק א
1945 ןא א ־עג
ר ע ט ק ו ר ד
ט א לב נכא וו
ןיא
ש ידיי
ר ע ז נ ו א ״
ו ו ע ג,/
ןאגרא ןופ
ת יראש
.ה ט יל פ ה
ןיא
ןזל ע ב ך גר ע ב
טײג
ם ית א
ט ר יפ א ר גא ט יל
א
ב״ווצ ״ א ו נ ז ע ר
ש יט מ
.״ע
ר ע ד
ט עט ימ א ק ך א יא ר
ןופ יד
ע ט יירפ א ב
ןד יי
ןיא
־ר ע ד י נ
ןר ע ייב ןוא
ץ ל א פ ר ע ב א
טיג
ם ית א יד
גנוטייצ
״ ד ע ר נ י י ע ר מ א מ ע נ ט .״
ןיא
טראגטוטש
טייג
ם ית א יד
גנוטייצ
א״ י ו ף ד ר ע
״ י י ר פ
ןע נא רא פ (
ך יוא ןא
עשילגנע
עבא גס יוא
ןופ
ר ע ד
.)גנוטייצ
ןיא
רעגניטואג
רע גא ל
טייג
ם ית א
ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
ס א ד ״
י י
ש י ד ע ו ו א ר
.״ט יד
עש יראט ס יה
ע יס ימ א ק
ןיא
ןכנימ
ט יירג
ך יז
ןב ע ג וצ ס ית א
א
טפ ירש ־ש דוח
ן ו פ ״
ל ע צ ט ן
. ״ ן ב ר ו ח
יד
ןט ס ינא יזיווער
ןביג
ם ית א א
עש יא ע ר ב ע ה ־ש יד יי
טפ ירשט ייצ
. ״ ה נ י ד מ ה ״
ןיא
ג ניפא ד לע פ
טייג
ם ית א א
ע ט ר יפ א ר גא ט יל
עבא גס יוא
ןיא
ש ידיי
״ ד א ס י ו ד י ש ע ו ו א ר ט ,״
עבאגם יוא
ןופ
־תד וגא
.לא רש י
ן י א
ש י ד י י
ט ימ
ר ע ש י נ י י ט א ל
: ט פ י ר ש
ןיא
־ס ד נא ל
ר ע גר ע ב
ר&?גאל
טאה
ם ע ד 8ןט
רע ב א ט ק א
1945
ןביוהעגנא
ןייגס יורא
א
גװטײצ
Landsberger Lager-Cajtung.
Arojsgegeben fun Komitet fun
gewezene jidisze politisze gefangene
. ןיא
רע גא ל
ןופ
,ד ל א פ נר ע פ
ןב ע ל
,ןכנימ
טאה
ם ע ד 12 ןט
ר ע ב מ ע צ ע ד
1945
ןביוהעגנא
ןײ גם ית א
א
,גװטײצךכאװ
Bamidbar
,
Wochncajtung fun di bafrajte Jidn
..
ןיא
רע גא ל
ןופ
ג ניפא ד ל ע פ
טײג
ם יורא א
,גנוטייצ
Dos Fraje Wort
,
organ fun di bafrajte Jidn in Feldafing
ע ק יב ל ע ז יד
גנוטײצ
טיג
ס יורא ןופ 7ןט
ר ע ב מ ע צ ע ד
1945 ןא א
ע כע לש ד וח
ע ט ר יר ט ס ול יא
ע גאלײב
Feldafinger Magazin,
illustrirte monatliche bajlage cu
Dos Fraje Wort
“. ןיא
םײ ה פ ײ ל
רע גא ל
טײג
ס י ו יא
,
A Heim
wochentleche cajtung arojsgegeben f un di bafrejte jiden in Leipheim
d
. P. Lager
.
ןיא
גרעבמ א ב
טײג
ם יורא א
ט א לב נכא וו
.
Undzer Wort
ןיא
ך ײ ר ט ס ע
טײג
ס יורא
יד
גנוטײצנכאװ
jidisze wochncajtung
Ojfgang in Estrajch
ן י א
: ש י א ע ר ב ע ה
ןיא
ןכנימ טייג
ם ית א יד
גנוטייצ
, ״ ץ ו צ י נ ״
םאוו
זיא
ר ע יר פ
ם ית א
ט ייה ר ע לא גע למ וא
ןיא א
.אטעג