Page 170 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא יד
עט י י ר פ אב
ר ע ד נ ע ל
זיק
ר ע ז נ ו א ( ם ע ב א ג ס י ו א
, ט ר א ו ו
ר ע ז נ ו א
, ע מ י ט ש
ע י י נ
) ע ס ע ר פ
ןק ור ד
ול יפ א
ע ל ע יצ ע פ ם
ןק יר ב ור
טימ
ת וע יד י
ןופ
ע יגלעב
ןוא
ןר יס נא נא
עש יד יי
ןע גנומ ע נרעט נוא
ןיא
.ע יגל ע ב
ד נא ל ש ט י יד
ןוא
ך י י ר ט ס ע
ם ע ד 4ןט
יאמ
1945 זיא
ס יורא ןיא
ןט יירפ א ב
רע גא ל
ןופ
ד לא וונכ וב
א
ע ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
טפ ירש ט ייצ
ןיא
ש ידיי
ת י י ח ת ״
, ם י ת מ ה
ג נ ו ט י י צ
ר א פ י ד
ע ט י י ר פ א ב
ן ד י י
ן י א י ד ל
ע ג א
, ך ר 6
ןטייז
(4° .) ןיא
ר ע ד
ה מ ד ק ה
טב יירש יד
,ע יצ ק א ד ע ר
זא יד
גנוטייצ
זיא
רש פא
רע ד ״
רע ט ש רע
ווא ורפ
ןופ א
רעש יד יי
ע ס ע ר פ
ןב ע גע גס יורא
ןופ יד
־ע ג נב ע ל
.״ע נע ב ילב
ר ע ד
ןכות ןופ
ם ע ד
רע מ ונ
:זיא
ם א וורא פ
א
;גנוטייצ
ר א פ
ע ר ע זד נוא
עגנוי
ןוא
,עטסגניי
א ד יל ןופ א
לגניי
;עלעטאמ
ר ימ
ןליוו
,ןע יוב
ןא
עטש רע
ע ד ע ר ־יא מ
ןופ
ך ור ב
,ג ר ע ב ד ל א ג
ס ע יינ
ןופ
ןש ידיי
ןב ע ל ןיא
ר ע ד
;טלעוו
ןוא
סאוו
?רעטייוו
ס יורא ןופ
,ראמש אק
1ע ט
יאמ
;ןעגנורע ייפ
;ם נד ייש ראפ
םאוו
ר ימ
ןבאה
ט נעקע ג
ןבאה ר ימ
;ןאטעג
ע ט צ ע ל
עש יט ילאפ
;ת וע יד י
ןופ
ר ע ד
.ע יצ ק א ד ע ר
רע ט ע פש
ןבאה
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ןעגנוטייצ
ך יוא ןיא
ע ר ע ד נא
.ןרע גא ל
ר ע ד
גנא רד
ןופ יד
ר ע ב ע ג ס יור א
ןיא
ןעוועג
ןב ע גוצ ס יורא
יד
ןעגנוטייצ
ןיא
.ש ידיי
יד
ע יצ ק א ד ע ר
ןופ
ר ע ד
רע ט ס ק יט כ יוו
,גנוטייצ
ו נ ו א ״
ע ר ו ו
,״ גע
סאוו
טייג
ס יורא
ע ד ע י
ךא וו
ןיא
,ןכנימ
ט ק ורד
א
גנוזאל
ןיא
ןד ע י
,ר ע מ ונ
זא
ןד יי
ןלא ז
טשינ
ןר יט ע ק א ק
טימ
ע ד מ ע ר פ
,ןכא רפש
רע נייק
ט ר יט ע ק א ק
טימ ייז
ך יוא
.טשינ
ןיא
ב ור ׳ס
ןלא פ
טאה
ןעמ
ר ע ב א
טשינ
ט נעקע ג
ןע ניפעג
ןייק
עש ידיי
,ןע י יר ע ק ו ר ד
טאה
ןעמ
ר ע ב יר ע ד
ןב יוהעגנא
ןב ע גס יורא
ןעגנוטייצ
ט ק ור ד ע ג
ןיא
ש ידיי
טימ
רעש ינייט א ל
.ט פ ירש
טש רע
רעט ע פש
ןבאה
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ך יוא
ןעגנוטייצ
ןיא
.שט ייד
ר ימ
ןע נע כ ע ר
א ד
ס יוא יד
,ם ע בא גס יוא
סאוו
ןע נייז
זדנוא
:ט נאקאב
ן י א
: ש י ד י י
ןיא
ן זל ע ב ך ג ר ע ב
טאה
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ןיא
ר ע ב א ט ק א
1945 א
ר ע ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
ןיט על ויב
2
לאמ ןיא
,ךא וו
ן ש י ד י י ן ו פ ן י ט ע ל ו י ב ״
ט ע ט י מ א ק ־ ל א ר ט נ ע צ
ן י א
־ ן ג ר ע ב
ב ע
, ״ ן ז ל
ט ר יט ק א ד ע ר
ןופ
ימאט
ר ע ד ע פ
ןוא
לאומש
.ב יורט נייוו
ןיא
ם ייה ס ל ייא ־־ט ר ופ ק נא ר פ
טאה ןיא
1945
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
א
־א ט ק ע ה
ר ע ט ר יפ א ר ג
ייווצ
ןכא וו
ןיט על ויב
״ א ו נ ז ע ר
.״ ט ו מ ןיא
ר א ו ר ב ע פ
1946
טאה יד
עבא גס יוא
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ט ק ור ד ע ג
ןוא
רעט ע פש
זיא
ר ע ד