Page 171 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

זטק
י קסװאקײש
ע יג ל ע ב
ך יוא ןיא
ע יגלעב
ןענייז
ת ע ב
ר ע ד
ע יצ א פ וק א
ם ית א א
ר א פ
־מףא
ע לא גע ל
,ןטפ ירשט ייצ
סאוו
ןענייז
רעט ייוו
ם ית א
לא גע ל
ף כ ית ךא נ
ר ע ד
.ג נוא יירפא ב
ןיא
ע יגלעב
ןענייז
ר ע ב א
ך ר וד יד
ןשטייד
ט עט כ ינרא פ
־עג
ןרא וו
ט עמ כ
ע לא
עש ידיי
.ןע י יר ע ק ו ר ד
ב ת ׳ס
ןטפ ירשט ייצ
ןיא
ש ידיי
ןענייז
ר ע ב יר ע ד
ם ית א א
ץנאג
עגנאל
טייצ ךא נ
ר ע ד
גנוא יירפא ב
־א ט ק ע ה
ט ר יפ א ר ג
ר ע ד א
,ט ר יט אט סאט א פ
רעט עפש
זיא
ןעגנולעג
וצ
ןעמ וקאב
ל ס יב א
עש ידיי
טפ ירש
ר א פ א
ר א פ
ע ניילק
.ןע י יר ע ק ור ד
יד
עש ידיי
־ט ייצ
ןטפ ירש ןיא
ש יזיוצנארפ
ןעייג
ם ית א
.ט ייה ר ע ט ק ור ד ע ג
יד
ע ק ניל
״ןױצײלעופ״
ןיא
ע יגלעב
ןענייז
ןעוועג
יד
עטס וויטקא
ןיא
ט רפ ןופ
ןב ע גס יורא
א
גנוטייצ
ןא
.ס י יר ר ע ב יא
ר ע ז נ ו א ״
ו ו א ר ״ט
ןיא
ש ידיי
טאה
ןביוהעגנא
ןייגס יורא
ט ייה רע לא גע למ וא
ןיא
ר ע ב מ ע צ ע ד
1941 ,
ר ע ד
רע ט ש רע
רעמ ונ
ךא נ
ר ע ד
גנוא יירפאב
זיא
ם ית א
ם ע ד 15 ןט
רע ב מ ע ט פ ע ס
1944 ןוא יד
גנוטייצ טייג
רעט ייוו
ם ית א
.ט ר יפ א ר גא ט יל
יד
ןטס ינומאק
ןבאה
ןבע גע גס יורא
ןא
ע לא גע למ וא
טפ ירש ט ייצ
ר ע ז ד נ ו א ״
, ״ ף מ א ק
םאוו
זיא
ם ית א
ך יוא א
טייצ ףא נ
ר ע ד
־א ב
,גנוא יירפ
טאה ך יז
ר ע ב א
טלעטשעגפא
ןיא
1945 .
טצ יא
ןעייג
ם ית א א
רא פ
ןע ניט על ויב
ןופ
עק יד נר יזינומ א ק
.ם ע יצא זינא גרא
ר ע ד
רע ט ס ק יט כ יוו
ןופ יד
ןע ניט על ויב
ויא ״ ם א ל י ד א ר י ט ע ט .״
ןופ
ע ר ע ד נא
םעבאגם יוא
זיא
יא ד כ וצ
:ןע נאמ רעד
Revue Juive de
Belgique
,
א
רעש יט ס יצ יל ב ופ ־ש ירא ר ע ט יל
לא נרוש ז־שדוח
ןיא
ש יזיוצנארפ
ןופ
ב ת ׳ס 100
,ןטייז
םאוו
טאה
ןביוהעגנא
ןייגס יורא
ם ע ד 1ןט
ץ רא מ
1945 ,
ט ר יט ק א ד ע ר
ןופ
David Scheinert
.
םע
ןעייג ךא נ
ם ית א יד
:םעבאגם יוא
ן י א ״
ע ג
, ״ ל ג נ א ר
א
־ט נכע וו
ע כ ע ל
גנוטייצ
ןיא
שידיי
ןופ יד
ע ט כ ע ר
;״ןױצ־ילעופ״
Jeunesse Libre
ןיא
ש יזיוצנארפ
ןופ יד
ע ק ניל
< ^ / ;״ ןו יצ ־יל ע ופ ״
l
A venir
ןופ יד
־ע גלא
עניימ
ןטםינױצ
ןיא
;ש יזיוצנארפ
Panou-Derech
ןיא
ש ידיי
ןוא
ש יזיוצנארפ
ר ע ד ״ ע ב א גם י וא ע ש יד י יא ; ״ ה ד ו גא ״ ר ע ד ן ופ
ר ע ט א ק י ד נ י ס
; ״ ר ע ט ע ב ר א
א
ןיט על ויב
ןיא
ש יזיוצנארפ
וצ
ןפ ל ע ה
עש ידיי
ת ונב רק
ןופ
ר ע ד
,המח למ
Bulletin d'Information de ! aide aux Israelites Victimes de la Guerre
ןוא
ע ר ע ד נא
.ם עבא גס יוא
יוזא יװ
ר א פ
ר ע ד
המחלמ
ןרעװ
ך יוא
טצ יא ןיא
ע יגלעב
ט ײ רפש רא פ
יד
עט ם ק יט כ יװ
עש ידײ
םעבאגם יוא
ןופ
.ז יר א פ
ל ייט
ר ע ז יר א פ
עש ידײ