Page 172 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא יד
עט י י ר פא ב
רע ד נ ע ל
טק ו
ןופ
ע ט ע וועט א רע גפ א
ר ע ד נ יק
ןופ
,ד לא וונכ וב
יד
גנוטייצ
ט פ ור
ך יז
. ד ל א ו ו נ כ ו ב
ןופ יד
,ןטפ ירש ט ייצ
םאוו
ןרע וו
ןב ע גע גס יורא
ןופ
ע נע ד ייש ר א פ
עש יד יי
־ע יצ א מ ר א פ נ יא
ןוא
,ןפ ורג־ס גנוש ראפ
ןענייז
יד
:עט סק יט כ יוו
Bulletin du Centre de documentation juive contemporaine
,
װם א טייג
ס יורא טניז
ל יר פ א
1945 , ןוא
,
Bulletin du Centra Israelite d'Information
סאוו
טייג
ם ית א טניז
ר ע ב א ט ק א
1945 .
ע ד ייב
ןע ניט על ויב
ןעייג
ם ית א
ןיא
.ש יזיוצ נא רפ
:ש יד י י ן יא ם ע ב א ג ס י וא ע ש יר א ר ע ט יל
ר ע ז י ר א פ
, ן ט פ י ר ש
ןא גרא
ןופ א
ג נוק ינייא רא פ ־ר וט ל וק
ןופ
ע ל א
,ןטפאש לע זע ג
טייג
ם ית א ןופ
ר ע ב א ט ק א
1945 ;ןא
, ש י ד י י
א
ר ע ש יר א ר ע ט יל
,לא נרוש ז־ש דוח
םאוו
ט רע וו
ןב ע גע גס יורא
ןופ יד
ע ק ניל
עש יט ס ינויצ ־ילע ופ
.ןזיירק
ןופ יד
ע זע יג יל ע ר
םעבא גס יוא
ןע נייז
יד
:עט סק יטכ יוו
Unite
, ם
א
,ט א ל ב נכא וו
םאוו
טייג
ם ית א ןיא
Lyon ןופ
ר ע ב מ ע צ ע ד
1944 ;ןא
Cahiers
du Judaisme
,
םאוו
ןרע וו
ןבע גע גס יורא
םנופ
ר ע נ יב א ר
ןיא
Rheims
;
Bulletin d'Information du Bahad
,
ןא
עבאגם יוא
ןופ יד
ע זע יג יל ע ר
,ם יצ ולח
ןוא
ע ר ע ד נא
.ןע ניט ע ל ויב
םע
ןעייג
ך יוא
ם ית א
םעבא גס יוא
ןופ יד
עש יד יי
0
ם א ו ו ,£ . / . ^ . ן ט י ו ק
ןענייז
ם ית א
ך יוא
ט ייה ר ע ל א גע ל מ וא
ת ע ב
ר ע ד
;ע יצא פ וקא
םעבא גס יוא
ןופ
עש יד יי
ע ק יל יוו ייר פ
ןיא
ר ע ד
רעש יזיוצ נא רפ
;יימ רא א
ןיט על ויב
ןופ
עש יד יי
;ןט נעדוטס
א
ןיט על ויב
ןופ
Ose ;
ןא
עבא גם יוא
ןופ יד
עש יד יי
רע ק ר ע ווט נא ה
נ״א ד ם א
ר ע ק ר ע ו ו ט נ א ה
ו ו ד א ,ט
םאוו
זיא
ר ע יר פ
ם ית א
ר א פ
ר ע ד
;המחלמ
א
ןיט על ויב
ןופ
ר ע ד
ע יצ א ר ע ד ע פ
ןופ
עש ידיי
,ןטפאש לע זע ג
םאוו
טיג
ך יוא
ם ית א ןיא
ש יזיוצ נארפ
ןא
עבא גס יוא
Quand Meme
,
םאוו
זיא
ם ית א
ט ייה ר ע ל א גע ל מ וא
ת ע ב
ר ע ד
.ע יצ א פ וק א
ם ע ד 15 ןט
ר א ו ר ב ע פ
1946
טאה
ןב יוהעגנא
ןייגס יורא
ןיא
זירא פ ןיא
ש ידיי
יד
עטש רע
עש יטס יראמ וה
עבא גס יוא
ךא נ
ר ע ד
,ג נוא יירפא ב
י ו א ן פ
י צ מ ב .ל
יוו
ר ימ
ןע ע ז
ןופ
ר ע ד
ר ע ק יזא ד
המ יש ר
ןופ
,ם עבא גס יוא
ןוא ר ימ
ןבאה
ט נכ ע רע גס יוא
זיולב יד
עט ס ק יט כ יוו
,ם ע בא גס יוא
ןעייג
טנייה וצ
גאט
ם ית א ןיא
ך י יר ק נא ר פ
ר ע מ
עש יד יי
ןט פ ירש ט ייצ
יוו ןיא
ע ל א
ע ר ע ד נא
ע ט ייר פ א ב
.ר ע ד נ ע ל
י יב ר ע ד
טליפש א
ע ק יט כ יוו
ע ל א ר
ר ע ד
,ט קא פ
םאוו
ןיא
ך י יר ק נא ר פ
ןע נייז
ןב יל ב ע ג
ץנאג
ב ת ׳ס
עש יד יי
,ןע י יר ע ק ו ר ד
תעשב ןיא
,ןל יופ
,לש מ ל
ט ניפעג
ך יז
ל י י ו ור ע ד
זיולב
ןייא
עש יד יי
־ו ר ד
ייר ע ק ןיא
,ש זדאל
יוזא
ך יוא ןיא
ע ר ע ד נא
.ר ע ד נ ע ל