Page 174 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא יד
עט י י ר פ אב
ר ע ד נ ע ל
גיק
Univers Israelite
),)
סאוו
זיא
ר א פ
ר ע ד
ע יצ א פ וק א
ןעוועג
ר ע ד
־יפ א
ר ע ל ע יצ
ןוא
ר ע ט ס ק יט כ יוו
ןא גרא ןופ יד
עש יזיוצ נא רפ
,ןד יי
ןוא
Paix et
Droit
,
עבא גם יוא
ןופ
ר ע ד
Alliance Israelite Universelle
ןבאה
טשינ
ןב יוהעגנא
ר ע ד יװ
ןײ גם יורא
ךא נ
ר ע ד
.ג נוא יירפ א ב
ול יפ א
ב ור ׳ם
עש ידײ
ןט פ ירש טײצ
ןיא
ר ע ד
רעש יזיוצ נא רפ
ךא רפש
ןרעװ
טצ יא
ןבע גע גס יורא
ןופ
ע ט רע ד נא װ ע ג נײ א
.ןד יי
יוזא זיא
ל ל כ ב
ןטימ
ןכע לט פאש ל ע זע ג
ןש ידײ
ןב ע ל ןיא
ך ײ ר ק נא ר פ
.ט צ יא יד
עט רעד נאװ ע ג נײ א
ןוא
עש יזיוצ נארפ
ןדײ
ןבאה ן י ז
ר ע מ
,ט ר ע ט נע נר ע ד
ר ע ב א יד
ע ט צ ע ל
ןבאה ךא נ
טשינ
ןע נואװ ע גק יר וצ
ר ע ײ ז
ע ק יל א מ א
ע יגרע נע
ןיא
ןכע לט פ אש ל ע זע ג
.ןב ע ל
טניז
ר ע ד
גנוא ײ רפא ב
ןענײ ז
יד
עט ס ק יט כ יװ
עש ידײ
;סעבאגם יוא
יד
,עש יטם ינומאק
,עש יטס ינויצ
עש ידנוב
ןוא
.עש יט ס ינױ צ ײ ל ע ופ ־ע ק ניל
יד
ןטס ינומאק
ןביג
ס יורא
ײװצ
לאמ א
ךאװ יד ״ נ י י ע פ ר ע ם ע ,״
םאװ זיא
ס יורא יװ א
גנוטײצ־גאט
ןופ 1ןט
רא ונא י
1934
ןזיב 30 ןט
דבעט פעס
ר ע ב
1939 ,
ןעװ יד
גנוטײצ
טאה ך יז
טזומעג
ןלעטש פא
ןב יל וצ
־ש יס ור
ןשטײד
.ט ק א פ
ט ל א מ ע ד
טאה
ןב יוהעגנא
ןײ גם יורא
ןא
רע ל א גע ל מ וא
ר ע ט ר יפ א ר גא ט ק ע ה
,ןיט ע לױ ב
סאװ
טאה ך יז
ןפ ורע ג
טש רע וצ
ע ל ו י ב
­
, ן יט
רע ט ע פש
ר ע ז ד נ ו א
, ט ר א ו ו ׳
טאה
טש רע וצ
ט פמ ע ק א ב
יד
המח למ
ןגעק
.ד נא לש ט ייד
טש רע
ןכא נ
ןשטײד
לא פ נא
ף יוא
ד נא ל ס ור
זיא
ר ע ד
ןיט עלױ ב
ןראװ ע ג
טמיטשעג
.ש טײ ד ־יט נא
ך יוא יד
עטש רע
םישדח
ךא נ
ר ע ד
גנוא ײ רפא ב
זיא
ר ע ז ד נ ו א
ט ר א ו ו
ם יורא
־א ט ק ע ה
,ט ר יפ א ר ג
ה״ס
ןענײ ז
ם יורא 89
ע לא גע למ וא
ןוא
ע לא גע ל
־א ר גא ט ק ע ה
ע ט ר יפ
.ןרע מ ונ
טש רע
ם ע ד 6ןט
ר ע ב מ ע ט פ ע ס
1940 זיא
ם יורא ןיא
ש ידײ
ןוא
ש יןיוצ נא רפ
ר ע ד
רע ט ש רע
ר ע ט ק ור ד ע ג
רע מ ונ
׳מומ
90-1 ) טימ
אזא
:ןעמאנ
ר ע ז ד נ ו א
, ט ר א ו ו
ר א פ
ר ע ד
ע מ א כ ל י מ
ע י י נ
פ ר ע ס .ע
רע ט ע פש
טאה יד
גנוטײצ
ןב יוהעגנא
ןײ גם יורא
זיולב
ןרעט נוא
ןע מ א נ ןק יד ה מ ח ל מ ־ר א פ
ע י י נ
ע ם ע ר פ
ןוא
זיולב
ף יוא
.ש יד יי
יד
ע י י נ ״
״ ע ס ע ר פ
זיא יד
עט ם ק יט כ יװ
עבא גס יוא
ןופ יד
עש ידײ
,ןטם ינומאק
סע
ןעײג
ר ע ב א
ם יורא
ך יוא
ע ר ע ד נא
עטמ יטשעג־ש יטם ינומאק
! ,/ ^ / . ן ע ג נ וט ײ צ
Droit et
זיא יד
עט ס ק יט כ יװ
ע ק יד נר יזינומ א ק
עבא גם יוא
ןיא
ר ע ד
רעש ױ יוצ נא רפ
,ך א ר פש
םאװ
טאה
ןב יוהעגנא
ןײ גס יורא
־ע ל מ וא
טײ^ררעלאג
ןיא
רא ונא י
1944
ר ע יר פ (
ױא
ם יורא ןא
עלאגעלמ-וא
עבא גס יוא
iLiberte
,
ר ע ד
רע ט ש רע
ר ע ל א ג ע ל
רע מ ונ
זיא
ם יורא
ןיא
־א ט ק א
ר ע ב
1944 .
יד
עט ם ק יט כ יװ
עש יטםינױצ
גנוטײצ
זיא
ר ע ז ד נ ו א ״
״ ט ר א ו ו
ןופ יד
ע ט כ ע ר
,ןױ צ ־יל ע ופ
סאװ
טאה
ר ע ד יװ
ןב יוהעגנא
ןײ נס יורא
ם ע ד