Page 175 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

יד
עשידיי
עסערפ ןיא יד
עטיירפאב
רעדנעל
יקסוואקייש
ןביג אד א
ע צ ר וק
עש יפא ר גא ילב יב
גנוב יירשאב
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
'
ע ס ע ר פ
סאוו
טייג
טצ יא
ס יורא ןיא יד
ע ט יירפ א ב
.ר ע ד נ ע ל
יד
־א ב
גנוביירש זיא
ר ע כ י ז
טשינ
ןייק
,ע ל ופ
תמחמ ןופ א
רע צ נא ג
ייר
ע ט יירפ א ב
ר ע ד נע ל
ןעמ וק
ירמ גל
טשינ
ןא ץ יק
עש ידיי
.ס עבא גס יוא
ר י י ר ק נ א ר פ
רא פ
ר ע ד
המחלמ
ןענייז
ןיא
ך י יר ק נא ר פ
ם יורא
ייווצ
עש ידיי
־גאט
ר ע זיר א פ ״ (ןע ג נוט ייצ
״טנײה ןוא
עיינ״
,)״עם ערפ
ץוחא
ע ר ע ד נא
עש ידײ
ןוא
עש יד יי־ש יזיוצ נא רפ
.ןטפ ירשט ייצ
ך יוא
ת ע ב
ר ע ד
רעש ט ייד
ע יצ א פ וק א
ןענייז
ןיא
ך י יר ק נא ר פ
ם ית א
ע לא גע למ וא
עש ידיי
ןוא
עש יד יי־ש יזיוצ נא רפ
סעבא גס יוא
ןוא
ף כ ית ךא נ
ר ע ד
גנוא יירפאב
ןבאה
ר ע ב יר ע ד
ןא ןא
ם י יר ר ע ב יא
ןביוהעגנא
ןייגס יורא
עש ידיי
.ןטפ ירש ט ייצ
ב ור ׳ס
ןע נייז
םע
ע קאט
ןעוועג
ם יכשמה
ןופ
ע לא גע למ וא
םעבא גס יוא
ת ע ב
ר ע ד
רעש ט ייד
.ע יצ א פ וק א
ס א ד זיא
ק יט יונ
ןעוועג
טשינ
רא נ
תמחמ
.ש זיט ס ע רפ
יד כ ב
וצ
ןעמ וקאב
ןופ
ר ע ד
גנוריגער
א
ש ינע ב יול רע ד
ף יוא
ןב ע גוצ ס יורא
א
גנוטייצ
ןוא
ר ק יע ב
וצ
ןעמ וקאב
ר יפ א פ
טאה
ןעמ
טזומעג
,ןזייוואב
זא
יד
גנוטייצ
זיא
ם ית א
ט ייה רע לא גע למ וא
ת ע ב
ר ע ד
.ע יצ א פ וק א
ע יינ
,ןעגנוטייצ
עניוזא
םאוו
ןענייז
טינ
טאהעג
ם ית א
ת ע ב
ר ע ד
ע יצ א פ וק א
,
ןבאה ך יז
ןזיוואב
טשרע
,רעט עפש
ר ק יע ב
טעפש
1945 .
ך ר ע ב א
ט פ ל ע ה
ןד יי
ןיא
ן י י ר ק נא ר פ
זיא
ט עדראמ ע גם יוא
,ןרא וועג
ר ע ב א יד
ע נע ב יל ב ע ג ־ןב ע ל
ןד יי
ןבאה
רע ד יוו
ןביוהעגנא
ןר יפ
םאד
עט ר יזינא גרא
ע כ ע לט פאש לע זע ג
ןב ע ל
ףיוא
ע ק יד ה מ ח ל מ ־ר א פ
.ת וד וס י
םע
ןבאה
ק יר וצ
ןביוהעגנא
ןט ע ב ר א
יד
ע ק יב ל ע ז
ןע ייט רא פ
ןוא
ע ר ע ד נא
,ם ע יצא זינא גרא
םע
ןבאה
רע ד יוו
ט בע לע גפ יוא
ול יפא
ט עמ כ
ע ל א
־ם ד נא ל
ןטפאשנאמ
ןופ
ר א פ
ר ע ד
,המח למ
טימ א
רע נ ייל ק
ר ע נע ב יל ב ע ג ך ב ע ל
.ט פאש רע ד יל גט ימ
יוזא
ך יוא טימ
ב ת ׳ס
,ןטפ ירשט ייצ
ץוחא א
רא פ
.םייוניש
ר ע ד
רע ט ם ק יט כ יװ
יוניש זיא
םאד
ןדניווש ראפ
ןופ
ר ע ד
ײ ד א ר ט
ר ע ל ע נא יצ
רעש יד יי־ש יזיוצ נא רפ
.ע ס ע ר פ
ר ע ד
זרעווינוא״
״ט ילעא ר זיא
ביק